Aarhus Universitets segl

Forskningsfaciliteter på AU Viborg

En typisk rundvisning på AU Viborg varer to-tre timer, og der kan vises rundt på dansk eller engelsk. Rundvisningen er gratis.

Rundvisningen skræddersyes i samarbejde med turarrangøren under hensyn til gæsternes faglige indsigt, interesser og alder. 

På rundvisningen besøger I forskningsafdelinger og driftsbygninger på et areal på 100.000 m2 , som ligger i et grønt område på 40 ha. Her er beskæftiget ca. 600 medarbejdere bestående af forskere, ph.d.-studerende og teknisk-administrativt personale.

Til universitetet hører 550 ha. Heraf ligger 135 ha. i tilknytning til forsøgsgården Foulumgaard og anvendes til planteforskning. Resten af jorden anvendes til at skaffe afgrøder til centerets husdyr. AU Viborg råder også over en kunstsamling, som vi gerne viser frem for interesserede.

Læs mere om de forskningsfaciliteter I kan besøge nedenfor.

Biogasanlæg

Verdens største forskningsbaserede biogasanlæg kan opleves ved AU Viborg. Anlægget blev taget i brug i efteråret 2007. Den producerende biogas anvendes til fremstilling af el og varme på forskningscenteret; el sælges til elnettet, mens varmen anvendes til opvarmning.

Biogasanlægget bruges til projekter inden for både biogasproduktion og gylleseparering.

Læs mere om anlægget
 

Biogasanlæg
AU Foulumgaard Foulumgaard ligger ca. en km fra AU Foulums hovedbygning. Forsøgsarealet er på 135 ha. Foulumgaard anvendes til planteforskning. Der er særlig ekspertise i markforsøg med plantevækstfaktorer, grovfoder, non-food og økologi.

I vækstsæsonen kan man få et interessant indblik i betydningen af sædskiftets sammensætning og gødningsniveau for udbytte, udvaskning og ukrudtsproblemer.

I maskinhuset findes specielle markredskaber, der anvendes i bl.a. økologiske forsøg.

Man har desuden en meteorologisk målestation til måling af mikroklimaet. Data bearbejdes af DMI og henvender sig specielt til jordbrugere.

Læs mere om Foulumgård
 

Foulumgård

Intensivstalde

Intensivstaldene er faciliteter til intensive forsøg. Her arbejdes der med kalve, rotter, smågrise, slagtesvin, søer, geder og fjerkræ - og forskes i dyrenes ernæringsfysiologi, adfærd og infektionsforsøg.

I tilknytning til stalden er der operationsstuer og grovlaboratorium.

Der er kun begrænset adgang til intensivstaldene.

Læs mere om staldene
 

Besøg i intensivstalden

Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) 

 

 

  

DKC er et højteknologisk kvægbrug med 240 Holstein malkekøer plus opdræt. Her er løsdriftsstalde med sengebåse, skåneopstaldning, computerstyrede foderkasser, malkestald (2x12 "side by side" med teknikkælder), flexstald samt intensiv stald med klimakamre. Læs mere om DKC's forsøgsfaciliteter... »  

KFC
Semifieldanlæg

Semifieldanlægget består af tre afdelinger, der kan overdækkes, samt klimakamre, der anvendes ved undersøgelser af jord og planter. De overdækkede afdelinger giver mulighed for at kontrollere til- og fraførsel af vand og næringsstoffer. I klimakamrene kan man styre: Lys, temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau.

Der vil være mulighed for at se, hvordan man måler udvaskningen af næringsstoffer.

Semifieldanlæg
Smådyrslaboratorium

I dette afsnit vil der typisk være opstaldet rotter. Her udføres der fordøjelighedsforsøg og diverse undersøgelser af organer fra rotter i forsøg.

Rottestald
Agro Business Park Agro Business Park (ABP) er en forskerpark med et skarpt fokus på iværksætteri og innovation indenfor jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljøteknologi. ABP
 
Kunstsamling AU Foulum råder over en meget spændende samling af inden- og udendørskunst. Kunstsamlingen omfatter bl.a. skulpturer af Erik Varming og nogle af hans elever samt Mogens Bøggild. Kunst på Forskningscenter Foulum