Aarhus Universitets segl

Spørgsmål og svar (FAQ)

På denne side har vi samlet en række spørgsmål og svar, der synliggør, hvordan din virksomhed kommer i gang med at samarbejde med os, og hvad I kan forvente jer af samarbejdet.

 1. Hvorfor bør jeg overveje et samarbejde med jeres forskere?
 2. Hvordan kommer jeg i gang med et samarbejde?
 3. Hvordan får jeg en bredere indgang til samarbejdsmuligheder ved DCA og AU?
 4. Er et samarbejde relevant, hvis vores virksomhed ikke beskæftiger sig med primærsektoren?
 5. Hvad koster det at samarbejde med forskere?
 6. Hvad sker der ved det første møde?
 7. Hvad er proceduren for kontrakter og juridiske spørgsmål?
 8. Hvordan forløber et samarbejde?
 9. Hvad kan min virksomhed bruge en studerende til?
 10. Kan jeg videreuddanne mig ved Aarhus Universitet?

1. Hvorfor bør jeg overveje et samarbejde med jeres forskere?

Fordi vi har den førende faglige ekspertise indenfor jordbrugs- og fødevareområdet – herunder plante- og husdyrproduktion samt biosystemteknologi. Vi er den eneste forskningsinstitution i Danmark, der gennemfører forskning i hele værdikæden fra jord til bord og har dermed et bredt internt vidensnetværk at trække på. Som en del af Aarhus Universitet trækker vi desuden på en lang række tværfaglige kompetencer. Kombineret med vores forskeres brede internationale netværk kan vi derfor levere den bedste kombination af samarbejdspartnere, der passer til dit behov.

Vores forskere har tradition for at arbejde anvendelses- og praksisorienteret som følge af DJF’s tidligere status som sektorforskningsinstitution. Det medfører en særlig god fornemmelse for praksis, der er en stor fordel i et samarbejde med virksomheder. Samarbejdet giver din virksomhed:

 • Adgang til den nyeste viden inden for jordbrug, fødevarer og biosystemteknologi
 • Adgang til vores særlige forsøgsfaciliteter
 • Mulighed for at udvikle viden og innovative løsninger sammen med vores førende forskere

Denne viden kan anvendes i forbindelse med jeres produktudvikling, produktionsproces, markedsføring eller salg og dermed styrke konkurrenceevnen og værditilvæksten. 

2. Hvordan kommer jeg i gang med et samarbejde?

Hvis du ikke pt. har nogen personlige relationer til vores forskere, kan du få kontakt til dem på flere måder. Du kan enten kontakte vores centrale kontaktperson for erhvervssamarbejde,Margrethe Balling Høstgaard, som vil guide dig videre til den relevante forsker for dit arbejdsområde - eller du kan tage direkte kontakt til en af vores fem faglige ansvarlige hovedkontaktpersoner. Kontaktoplysninger finder du her.

Du er også altid velkommen til at møde op til et af vores målrettede seminarer eller andre konferencer/workshops, hvor vores forskere holder oplæg og skabe kontakter til dem den vej. Det er samtidigt muligt at deltage i en række ”match-making” arrangementer, hvor vores forskere jævnligt deltager. Her mødes forskere og virksomheder for at drøfte potentielle samarbejdsmuligheder.

Læs mere om match-making initiativer:

3. Hvordan får jeg en bredere indgang til samarbejdsmuligheder ved DCA og AU?

Vores forskere bestræber sig på at arbejde netværksorienteret. Det vil sige, at de forsøger at trække på de bedste samarbejdspartnere for at kunne levere den mest optimale sammensætning af ekspertise i et samarbejde. Vi har i forvejen mange samarbejdspartnere både i ind- og udland, men særlig som følge af fusionen med AU har vi fået yderligere muligheder for at indgå i tværfaglige kombinationer. Har du nogle specifikke ønsker i forhold til andre kompetencer end dem, du har adgang til i forvejen, så kontakt endelig den forsker du kender og hør mere om mulighederne for at trække på andre kompetencer i deres netværk.

Du er samtidigt altid velkommen til at kontakte vores hovedansvarlige for erhvervssamarbejde Margrethe Balling Høstgaard.

4. Er et samarbejde relevant, hvis vores virksomhed ikke beskæftiger sig med primærsektoren?

Det er rigtigt, at DCA igennem mange år har produceret viden med relevans for det, man kan kalde ”det traditionelle jordbrugserhverv”. DCA har derfor udviklet en tæt kontakt til virksomheder inden for dette felt. DCA arbejder dog samtidigt konstant på at få kontakt til nye samarbejdspartnere – også indenfor områder, der ikke traditionelt forbindes med DCA. Vores faglige ekspertise har både relevans for det traditionelle jordbrugserhverv så vel som følgevirksomheder inden for forsyning, forarbejdning og forædling af produkter samt relaterede sektorer som f.eks. bioenergi, miljøteknologi og sundhed.

5. Hvad koster det at samarbejde med forskere?

Udgifterne afhænger naturligvis af hvilken form for samarbejdsmodel der er tale om, hvad projektet indeholder, og hvem der indgår som projektdeltagere. Det er dog værd at bemærke, at der at flere af modellerne, der gør det overkommeligt for jer økonomisk at indgå i et samarbejde med os. Det gælder f.eks. særligt i forhold til erhvervsPhd-ordningen og nogle typer af samarbejdsprojekter, hvor du som virksomhed kan få offentlige tilskud til samarbejdet.

Læs mere under samarbejds- og finansieringsmodeller

6. Hvad sker der ved det første møde?

Ved det første møde sender vi et par af vores forskere ud til jeres virksomhed for en indledende drøftelse af mulighederne for et samarbejde. Sammen vurderer vi, om det vil være muligt at skabe et fælles projekt, der både er til gavn for jeres forretning og samtidigt har det nødvendige forskningsmæssige indhold og niveau. Vi diskuterer også hvilke samarbejdsmodeller, der kan være relevante, og hvordan et evt. projekt kan finansieres.

Besidder jeres virksomhed viden, som I ønsker at holde fortroligt i forbindelse med samtalen, kan vi udarbejde en hemmeligholdelsesaftale. Det gælder også i de tilfælde, hvor vores forskere har viden og ideer, som de ikke ønsker, I går videre med uden deres tilladelse.

Hvis I bliver enige om at arbejde videre med at udvikle et projekt efter første møde vil de øvrige forhandlinger foregå på forskellige niveauer. Jeres faglige medarbejdere og vores forskere aftaler det faglige indhold i projektet og udvikler en projektplan for forløbet. Samtidigt kan det være nødvendigt at involvere jeres udviklingschef/direktør og vores institutledere i forbindelse med godkendelse af projektet og fastlæggelse af finansiering. På baggrund heraf skal der udvikles en juridisk holdbar samarbejdsaftale, så der er klare retningslinjer for, hvordan samarbejde skal forløbe. De kontraktmæssige diskussioner varetages primært af jeres jurister og jurister fra vores sekretariat.

Se mere under Technology Transfer Office.

7. Hvad er proceduren for kontrakter og juridiske spørgsmål?

Vi lægger vægt på, at der udarbejdes en juridisk holdbar samarbejdsaftale for projektsamarbejdet med os. Det er vigtigt, at der på forhånd er klare retningslinjer for, hvordan samarbejdet skal forløbe, og hvad parterne hver især bidrager med. Her til kommer, at den offentlige forskning er underlagt en række regelsæt, som indirekte påvirker de aftaler, som Aarhus Universitet kan indgå med private virksomheder.

Det er vores jurister, der i samarbejde med jeres jurister står for udviklingen af den konkrete samarbejdsaftale. I samarbejdsaftalen afklares forhold vedrørende, hvem der har de immaterielle rettigheder til forskningen (IPR), forskernes forskningsfrihed, muligheder for at publicere resultaterne fra samarbejdet samt spørgsmål om fortrolighed. Alt dette afhænger af, hvilken samarbejdsmodel der er tale om i det konkrete projekt.

Kontakt jurist Anthony Le

8. Hvordan forløber et samarbejde?

Det er vores erfaring, at der er en række forhold der er afgørende for, at I som virksomhed har en god oplevelse med at indgå i et samarbejde med os. Vi arbejder derfor løbende på at videndele og udveksle erfaringer, så alle vores forskere er opmærksomme på, hvad der er vigtigt at fokusere på i forbindelse med erhvervssamarbejde. Vi lægger bl.a. vægt på:

 • At anerkende og inddrage virksomheden som ligeværdig partner gennem hele forskningsprocessen
 • At udvikle en god beskrivelse og plan for projektet med klare mål og ansvarsfordelinger
 • At sikre udvikling af en juridisk holdbar samarbejdsaftale, der tager hensyn til begge parters interesser
 • At understøtte systematisk kommunikation gennem hele samarbejdsprocessen
 • At kommunikere både det gode og dårlige
 • At udvikle gode relationer, der skaber grobund for nye ideer og projekter

9. Hvad kan min virksomhed bruge en studerende til?

Hvis din virksomhed har en konkret problemstilling eller bestemte arbejdsopgaver, som kan blive belyst eller udført af en studerende med den rette faglige ekspertise, er det oplagt at kontakte os for at undersøge mulighederne for at indgå en aftale om praktik eller projektsamarbejde.

Kontakt Rasmus Pedersen fra studieadministrationen for nærmere informationer eller besøg studerendeonline.dk. Studerendeonline.dk er et website oprettet af Aarhus Universitet, hvor studerende og virksomheder kan oprette opslag i forbindelse med praktik, studieprojekter samt studiejobs.

10. Kan jeg videreuddanne mig ved Aarhus Universitet?

Ja, Aarhus Universitet udbyder enkeltfag inden for en jordbrug og fødevarer som en del af tompladsordningen ved Aarhus Universitet.

Alle med relevante kvalifikationer får dermed mulighed for at videreuddanne sig inden for en bred vifte af jordbrugsvidenskabelige fagområder og får dermed opgraderet eller udvidet deres viden.

Læs mere om AUs efteruddannelses-tilbud