Aarhus Universitets segl

Modeller for samarbejde og finansiering

Der findes mange forskellige måder, hvorpå din virksomhed kan indgå i et samarbejde med vores forskere eller studerende. Du kan læse mere om samarbejdsmodellerne herunder.

Det er værd at bemærke, at flere af modellerne gør det overkommeligt for jer økonomisk at indgå i samarbejde med os. Det gælder f.eks. særlig i forhold til erhvervsPhd-ordningen og nogle typer af samarbejdsprojekter, hvor du som virksomhed kan få offentlige tilskud til samarbejdet.

Læs mere nedenfor - eller kontakt os og få mere viden om mulighederne.

Samfinansierede samarbejdsprojekter

I samarbejdsprojekter, hvor projektet er samfinansieret bidrager alle parter med ressourcer til projektets gennemførelse. For jer som virksomhed kan samfinansieret forskning være økonomisk fordelagtigt på grund af vores medfinansiering samt evt. finansiering via andre offentlige midler og innovationspuljer.

Partnerne aftaler i fællesskab, hvad projektet skal omhandle, og hvordan det skal forløbe. Det skal således både kunne tilgodese jeres ønsker og behov samtidigt med, at projektet skal leve op til en række videnskabelige relevans- og kvalitetskriterier. Når der er indgået en mundtlig aftale, skal der udarbejdes en skriftlig samarbejdsaftale, hvorigennem bl.a. forhold om immaterielle rettigheder, publicering og fortrolighed fastlægges.

Der findes en række finansieringsmuligheder til sådanne projekter, hvor det er muligt at søge tilskud og støtte gennem offentlige puljer. Vores medarbejdere er eksperter på området og vil i dialog med jer finde frem til den bedste finansieringsform.

Kontakt os og hør nærmere om mulighederne for samfinansierede samarbejdsprojekter.

 

Rekvireret forskning

I forbindelse med rekvireret forskning køber din virksomhed bestemte ydelser af universitetet, og ydelsen er således fuldt finansieret af jer. Det kan være analyseopgaver, testning mv., hvor der sker en erhvervsmæssig udnyttelse af forskernes kompetencer.

Virksomheden vil - medmindre særlige forhold gør sig gældende - få rettighederne til de opnåede resultater, herunder evt. immaterielle rettigheder.

Kontakt os og hør nærmere om mulighederne for rekvireret forskning.

ErhvervsPhD

Et ErhvervsPhD-projekt er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i din virksomhed og samtidig indskrives på Aarhus Universitet. Ansættelsen er halvt finansieret af Videnskabsministeriet.

Du modtager som virksomhed et tilskud til lønnen, og universitetet får dækket sine udgifter til vejledning mv. Den ErhvervsPhD-studerende ansættes på fuld tid i din virksomhed på almindelige funktionærbetingelser i alle tre år. Lønnen aftales mellem den ErhvervsPhD-studerende og virksomheden, men skal mindst svare til den overenskomstmæssige ph.d.-løn.

På Innovationsfondens hjemmeside for erhvervsPhD kan du læse mere om ordningen

Praktik og studentersamarbejde

Måske har din virksomhed en konkret problemstilling eller bestemte arbejdsopgaver, som kan blive belyst eller udført af en studerende med den rette faglige ekspertise. Hvis dette er tilfældet, kan virksomheden indgå i et samarbejde med vores studerende via et praktik- eller projektssamarbejde.

Du kan få kontakt til de studerende gennem Jobbank.au.dk. Det er et website oprettet af Aarhus Universitet, hvor studerende og virksomheder kan oprette opslag i forbindelse med praktik, studieprojekter samt studiejobs.

Kontakt også:

Administrationscenter ST
Rasmus Pedersen
Tel: 8715 1198 
E-mail: Rasmus.Pedersen@au.dk

Det gode projektsamarbejde

Hos os vil du møde mange forskere, der har stor erfaring med at samarbejde med virksomheder. AU har en mangeårig tradition for at samarbejde med erhvervslivet som følge af et kombineret fokus både på grundforskning og anvendt forskning inden for jordbrugs- og fødevareområdet.

Det er vores erfaring, at der er en række forhold, som er afgørende for, at I som virksomhed har en god oplevelse med at indgå i et samarbejde med os. Vi arbejder derfor løbende på at videndele og udveksle erfaringer, så alle vores forskere er opmærksomme på, hvad der er vigtigt at fokusere på i forbindelse med erhvervssamarbejde. Bl.a. lægger vi vægt på:

  • At anerkende og inddrage virksomheden som ligeværdig partner gennem hele forskningsprocessen
  • At udvikle en god beskrivelse og plan for projektet med klare mål og ansvarsfordelinger
  • At sikre udvikling af en juridisk holdbar samarbejdsaftale, der tager hensyn til begge parters interesser
  • At understøtte systematisk kommunikation gennem hele samarbejdsprocessen
  • At kommunikere både det gode og dårlige
  • At udvikle gode relationer, der skaber grobund for nye ideer og projekter