Aarhus Universitets segl

Normudvalget

Udvalget vedr. næringsstofnormer, kvælstofprognoser samt næringsstofindhold i husdyrgødning (”Normudvalget”) afgiver indstillinger på tre centrale områder inden for plantedyrkning i Danmark: økonomisk optimale kvælstofnormer og retningsgivende fosfor- og kaliumnormer, kvælstofprognose samt næringsstofindhold i husdyrgødning. Normudvalget er ansvarlig for de endelige indstillinger inden for de tre områder.

Normudvalget består af repræsentanter fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, SEGES og Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri. Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har formandsposten og varetager sekretariatsopgaverne.

Normudvalgets indstillinger offentliggøres i Landbrugsstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger mv.

Kommissoriet og forretningsordenen for Normudvalget sætter rammen for udvalgets arbejde. 

Under Normudvalget er nedsat tre arbejdsgrupper, der udarbejder oplæg til brug for indstillinger og opdateringer. Materiale fra de tre arbejdsgrupper kan findes her:

Indstilling af kvælstofprognose

Metode under revision.

Opdatering af næringsstofindhold i husdyrgødning