Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rådgivning

Foto: Janne Hansen

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) om at yde forskningsbaseret myndighedsbetjening. Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter både den myndighedsrådgivning, som forskerne yder i forbindelse med konkrete bestillinger fra ministeriet, og den forskning, som ligger til grund for rådgivningen. Herudover omfatter begrebet en række opgaver og ydelser i forbindelse med overvågning og beredskab m.m.

For at sikre et tværgående samarbejde om myndighedsbetjeningen har Aarhus Universitet etableret DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, som til sammen danner ramme for samarbejdet med ministeriet.

Rammeaftale

Aftalen omfatter dels en rammeaftale, der sikrer, at AU gennemfører forskning, som kan understøtte MFVM’s forvaltningsmæssige opgaver. Derudover sikrer aftalen, at AU har den viden og de kompetencer, der kræves for at levere forskningsmæssig understøttelse inden for de fagområder, der er omfattet af rammeaftalen. 

Du kan læse rammeaftalen ved at følge dette link

Ydelsesaftaler

Herudover omfatter aftalen aktuelt seks ydelsesaftaler, som beskriver den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for en række faglige områder. 

I aftalen er der på DCA-området beskrevet tre ydelsesaftaler for henholdsvis planteproduktion, husdyrproduktion samt fødevarekvalitet og forbrugeradfærd.

Ydelsesaftalerne er den faglige ramme for den forskningsbaserede myndighedsbetjening og beskriver de faglige indsatsområder. For hvert indsatsområde listes konkrete opgaver og projekter, som er aftalt for det kommende år.

Aftalerne justeres årligt, og der vil således løbende komme nye opgaver og projekter. Herudover kan og vil der løbende komme akutte opgaver, som forskerne skal løse. 

De enkelte aftaler på DCA-området:

De resterende tre ydelsesaftaler (Natur og vand, Luft, emissioner og risikovurdering samt Arktis) koordineres af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Du kan besøge DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi hjemmeside ved at følge dette link

Rammeaftalen med tilhørende ydelsesaftaler er 4-årig med forbehold for vedtagelse af de enkelte års finanslove og rulles årligt for en ny 4-årig periode.

Udvalg og arbejdsgrupper

Som led i aftalen mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet kan der løbende nedsættes faglige udvalg og arbejdsgrupper m.m.

En af de permanente arbejdsgrupper er Normudvalget.

Du kan læse om Normudvalget ved at følge dette link


Finansiering af jordbrugs- og fødevareforskningen

Jordbrugs- og fødevareforskningen finansieres via forskellige kilder, hvor DCA’s kontrakt med Miljø- og Fødevareministeriet udgør en grundsøjle. Ifølge aftalen modtog DCA i 2017 ca. 262,3 mio. kr. til opgaven.

Med bevillingen fra Miljø- og Fødevareministeriet er det muligt for DCA at tiltrække og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med organisationer og virksomheder.

Dette samarbejde er sammen med bevillinger fra nationale fonde og forskningsprogrammer hovedårsagen til, at den samlede forsknings- og udviklingsindsats på jordbrugs- og fødevareområdet lå på 658 mio. kr. i 2017.