Aarhus Universitets segl

Offentlighed i rådgivningen

Der er i udgangspunktet fuld offentlighed om de rådgivningsopgaver, som AU udfører, og langt størstedelen af den rådgivning, AU leverer, bliver offentliggjort inden for ganske kort tid i vores åbne arkiv og i DCA’s nyhedsbrev. For enkelte opgaver beder ministeriet om forsinkelse af offentliggørelse i op til 7 arbejdsdage, for eksempel hvis der måtte opstå behov for at orientere den ansvarlige minister.

Rådgivningsopgaver af særlig teknisk karakter, hvor vi tænker at budskabet kan have bredere interesse, men kan være svært tilgængeligt for offentligheden, kommenteres som regel af DCA´s kommunikationsafdeling. Enten i form af en artikel på DCA’s nyhedsside og i nyhedsbrev, en forklarende video, et åbent webinar eller anden form for formidling. Det kan også dreje sig om rådgivningsopgaver, der forventes at have ekstraordinær interesse for offentligheden.

Fra tid til anden samles enten rådgivningsrapporter eller den tilhørende formidling op af eksterne medier. Derigennem når de en større målgruppe, og danner dermed, i endnu højere grad, grundlag for en sund debat, om de emner, vi rådgiver om.


For dele af rådgivningen er der dog undtagelser:

  • Institut for Agroøkologi, AU udfører rådgivning til Miljøstyrelsen under ’Kontrakt om gebyrfinansierede vurderinger af bekæmpelsesmidlers effektivitet’. Under denne kontrakt bidrager AU med ekspertise og faglighed ift. at vurdere de data, som virksomheder leverer i forbindelse med ansøgninger om nye produktgodkendelser, produktfornyelser eller ved behandling af sager om dispensation samt anvendelse i mindre omfang for bekæmpelsesmidler, se andre aftaler. For den sidste type offentliggøres notatet, når godkendelsen er afsendt fra Miljøstyrelsen til ansøgeren (et eksempel ses HER). Der leveres i gennemsnit ca. 13 dispensationsvurderinger årligt og 17 vurderinger vedr. mindre anvendelse. Under kontrakten udføres også bidrag til pesticidvurderinger i regi af EU's Nordzone. Disse er arbejdsdokumenter, hvor flere lande samarbejder om produktet, og ikke egentlige leveringer.
  • Institut for Miljøvidenskab, AU udfører rådgivning under Rammeaftalens arbejdsprogram for Planteproduktion. Rådgivningen omfatter miljørisikovurderinger af lægemidler, der indeholder genmodificerede organismer (GMO), og indgår som et element i vurderingen når lægemiddelvirksomheder ansøger om at få godkendt nye lægemidler der indeholder GMO. Der vurderes ca. 5 lægemidler om året.

I tilfælde hvor AU har tavshedspligt, vil et datablad blive offentliggjort, så det er synligt, at AU har lavet opgaven. Her er et eksempel på et sådant datablad. I modsætning til den generelle politik, hvor alle leveringer bliver løbende nævnt i DCAs nyhedsbrev, nævnes disse ikke, men de kan findes på listen over rådgivningssvar i PURE.

Begrundelsen for at AU ikke offentliggør disse leveringer, er Forvaltningslovens bestemmelser, jf. Universitetslovens § 1, stk. 2. Ved disse leveringer indgår oplysninger som AU har pligt til at beskytte, fordi de vedrører ”enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold” eller ”tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., som er af væsentlig økonomisk betydning for de virksomheder der har indgivet data.” Jf. Forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1 og 2.

AU er i disse sager forpligtet til at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt den konkrete levering vurderes at være omfattet af tavshedspligt.