Aarhus Universitets segl

Biobase

Aarhus Universitet etablerede i 2014 en samlet teknologiplatform under navnet Biobase. Aktiviteterne i Biobase løber til slutningen af 2017. 

Platformen har frem til maj 2017 fungeret som ramme for universitets forskning og udvikling af produktionssystemer og teknologier til bioraffinering af grøn biomasse. 

Indsatsen andrager cirka 45 mio. kr., som udmøntes frem til 2017. Halvdelen finansieres direkte af AU med henblik på at understøtte en fokuseret, tværdisciplinær forskningsindsats, som kan forbedre forskningsmiljøernes muligheder for at deltage i det internationale samarbejde på området og bidrage til udvikling af forskningssamarbejde på tværs af institutter og fakulteter ved Aarhus Universitet.

En mindre del af midlerne anvendes efter aftale med Fødevareministeriet til at styrke universitetets muligheder for at yde forskningsbaseret rådgivning i relation til en biobaseret økonomi.

I maj 2017 er store dele af aktiviteterne i BioBase overgået til Center for Cirkulær Bioøkonomi, der samtidig omfatter mange andre områder af bioøkonomien.    


Dyrkningsystemer

Platformen Dyrkningssystemer på sædskiftearealer har dannet rammen om forskning i det optimale dyrkningssystem, der kan øge mængden af biomasse og mindske sojaimport fra Sydamerika.

Læs mere om dyrkningssystemer 

Biomasse fra engarealer

Under platformen Biomasse fra engarealer har Aarhus Universitet forsket i udvikling af produktion, høst og udnyttelse af biomasse fra ekstensive landbrugs- og naturarealer.

Læs mere om biomasse fra engarealer 


Grøn protein

Grøn Protein er navnet på den platform, hvor forskerne har haft fokus på at afdække potentialet for at udnytte grønne biomasser til fremstilling af protein.

Læs mere om grøn protein

Fra biomasse til brændstof

Via platformen HTL har forskere opskaleret et anlæg, der er i stand til at omdanne biomasse til råolie. 

Læs mere om HTL


Konsekvenser af øget biomasseproduktion

Forskere fra Aarhus Universitet har via platformen ECO-ECO undersøgt de samfunds- og miljømæssige konsekvenser ved øget biomasseproduktion.

Læs mere om biomasseproduktion

Andre

Forskningsplatformen Bio-Value, der blev dannet i 2013 og løber frem til 2018, er et såkaldt SPIR-projekt (Strategic Platforms for Innovation and Research). Aarhus Universitet er partner.

Læs mere om Bio-Value