Aarhus Universitets segl

Biomasse fra engarealer

Store mængder biomasse fra våde landbrugs- og naturarealer kan udvikles og udnyttes bedre, end det er tilfældet i dag. Det kan for eksempel ske ved at optimere anvendelsen af græs til biogas, forbedre recirkuleringen af næringsstoffer og reducere udledningen af drivhusgasser.

I regi af forskningsplatformen Biomasse fra engarealer har Aarhus Universitet forsket i produktion, høst og udnyttelse af biomasse fra ekstensive landbrugs- og naturarealer. Det er sket som led i den store Biobase-platform.

Hidtidige erfaringer med høst og bjærgning af biomasse fra våde arealer har været baseret på enkeltstående slæt, men der er behov for mere viden om mulighederne for at dyrke grøn biomasse på netop disse arealer, da man i fremtiden forventer, at vandstanden mange steder stiger.

Aktiviteter inden for platformen har bl.a. omfattet et projekt, hvor målet har været at afdække biomassens produktionspotentiale på ekstensive arealer samt opstille krav og specifikationer for teknologi til høst og bjærgning fra disse områder. Desuden har forskerne set nærmere på metoder til at lagre og forbehandle våde biomasser og videreudvikle våd biomasse til biogas. Endelig har de set på, hvordan hele håndteringskæden fra mark til lager og procesanlæg kan designes og optimeres mht. for eksempel logistik.