Aarhus Universitets segl

AU Foulum

 

OM AU FOULUM

AU Foulum er en del af Aarhus Universitet og er beliggende i Foulum, øst for Viborg. AU Foulum huser store dele af universitetets forskning i jordbrug. Forskningsemnerne omfatter husdyr, planter, økologi, bioenergi, miljø, klima, jord, genetik og teknologi.

Centret er hjemsted for Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Agroøkologi samt forskergrupper fra Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) samt Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet.

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har hovedkvarter på AU Foulum og understøtter samarbejdet med virksomheder, organisationer og myndigheder.

 

Besøg AU Foulum

Ved AU Foulum er vi meget interesserede i dialog med det øvrige samfund. Derfor tager vi gerne mod besøg fra grupper, som vil vide mere om jordbrugsforskning.

Der er særlige programmer for gymnasieklasser, erhvervsskoler, seminarer og andre uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om, hvordan du kommer på besøg på AU Foulum

Find vej

AU Foulum er beliggende mellem Viborg og Randers nær hovedvej 16. Der er skiltet ved hovedvejen til Aarhus Universitet. Se kort over AU Foulum.

Al henvendelse sker gennem receptionen i bygning A10.
Find vej her

Bus
Der afgår dagligt flere afgange med rutebil fra Viborg rutebilstation til AU Foulum. Find nærmere detaljer på Rejseplanen.

Tog
Der ankommer dagen igennem tog til Viborg. Herefter kan tages bus eller taxa til AU Foulum fra rutebilstationen, der ligger umiddelbart ved siden af banegården. Besøg DSBs hjemmeside for nærmere detaljer.

Fly

  • Karup Lufthavn
    Lufthavnen har daglige forbindelser til/fra København. Læs mere her.  Det er muligt at rekvirere taxa fra Karup til Foulum, kontakt Viborg Taxa på telefon 8662 6600.

  • Billund Lufthavn
    Lufthavnen har daglige forbindelse til/fra København. Læs mere her

  • Aarhus Lufthavn
    Lufthavnen har daglige forbindelser til/fra både København samt andre udvalgte europæiske destinationer. Læs mere her

 

Faciliteter på AU Foulum

AU Foulum har et samlet areal på ca. 590 ha og et bygningsareal på omkring 120.000 m2, som omfatter kontorer, laboratorier, stalde, maskinhuse og biogasanlæg. AU Foulum har en lang række specialiserede laboratorier og forskningsfaciliteter, herunder luftlaboratorier, GIS-laboratorier og teknologiplatforme. Forskningscentret har klimakamre og et semi-field-anlæg, hvor nedbør kan kontrolleres, og planter og jordlag kan observeres på rodniveau.

Biogasanlægget på AU Foulum er verdens største biogasforsøgsanlæg. Det består af et hovedanlæg, et pilotanlæg med fire reaktorer i størrelsen fra 10 m3 til 30 m3, et mikroanlæg og en forsøgshal på 400 m2 til forsøg med husdyrgødning. I tilknytning til anlægget er opført et laboratorium til afprøvning af kedler med henblik på at optimere udnyttelsen af brændsel.

AU Foulum har også fleksible forsøgsstalde til svin, kvæg, fjerkræ, heste og en minkfarm. Faciliteterne omfatter forsøgsslagteri, foderfabrik og et intensivafsnit. Intensivafsnittet indeholder en bred vifte af faciliteter, herunder højt specialiserede operationsstuer, infektionsstald, rottestald og isolatorer.

AU Foulum råder desuden over en økologisk husdyrplatform til forskning i management, teknik, ernæring, sundhed og adfærd under økologiske betingelser. Den økologiske husdyrplatform er primært beregnet til fjerkræ, svin og heste, men kan også bruges til andre husdyrarter.

De egentlige markforsøg udføres på AU Foulumgård, hvor der er ca. 90 ha. Cirka 70 ha anvendes til konventionelle markforsøg og 20 ha til økologiske. Foulumgård råder over faciliteter og teknik til håndtering af vidt forskellige forsøgsopgaver som for eksempel værdiafprøvning af landbrugsplanter, jordbehandlingsforsøg, måling af næringsstofudvaskning, forsøg med husdyrgødning og dyrkning af grovfoder.

Læs mere om alle AU's faciliteter på fødevare- og jordbrugsområdet

Medarbejdere på AU Foulum

Der er cirka 700 ansatte på AU Foulum. Omkring 400 er forskere og ph.d.-studerende, som repræsenterer en lang række forskellige ekspertiser inden for blandt andet agronomi, biologi, husdyrvidenskab og ingeniørvidenskab. Herudover er der ansat laboranter, landbrugsmedarbejdere, forsøgsteknikere og administrativt personale.

AU Foulum har et stærkt internationalt præg. Omkring halvdelen af de ca. 150 ph.d.-studerende på AU Foulum kommer fra udlandet. Der er løbende besøg af internationale forskere, som arbejder – og bor - på centret i kortere eller længere tid. Studerende bor ofte på et af kollegierne i Viborg, og der samarbejdes med Viborg Kommune om at sikre en vellykket indføring i det danske samfund.

Samarbejde med virksomheder, organisationer og myndigheder

Mange aktiviteter ved AU Foulum er rettet mod problemstillinger i samfundet og udføres i samarbejde med Fødevareministeriet eller andre offentlige myndigheder. Andre aktiviteter retter sig mod problemstillinger i jordbrugs- og fødevareerhvervet og udføres i samarbejde med virksomheder eller brancheorganisationer. En betydende del af forskningen er grundforskning, som udføres i internationalt samarbejde.

Ved AU Foulum ligger også Agro Business Park og Danmarks Kvægforskningscenter, som begge har nære samarbejdsrelationer med forskerne på AU Foulum. Agro Business Park er en forskerpark, som rummer 15-20 videnstunge virksomheder. DKC er et højteknologisk kvægbrug, der fungerer som både forskningssted og udstillingsvindue.

KONTAKT

AU Foulum
Blichers Allé 20
Postbox 50
8830 Tjele
dca@au.dk