Aarhus Universitets segl

Vidensmæssigt grundlag

Overgangen til målrettet regulering i 2016 indebar, at en række generelle miljøkrav blev ”tilbagerullet”. I den forbindelse blev Aarhus Universitet bedt om at beregne de udvaskningsmæssige konsekvenser af tilbagerulningen.

Herudover blev forskerne blandt andet bedt om at udføre beregninger omkring anvendelse af miljøtiltag, som f.eks. efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov.

Beregningerne er udført af forskere ved både DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, og de kan findes i nedenstående notater.


Notater udarbejdet i forbindelse med Fødevare- og landbrugspakken

·         Notat om tilbagerulning af tre generelle krav: normreduktion, obligatoriske efterafgrøder og forbud mod jordbearbejdning i efteråret

·         Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov

·         Opdaterede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten

·         Notat vedr. alternative kvælstofnormer

·         Periodisering af effekten ved trinvis udfasning af normreduktionen

·         Virkemidlers udbredelsespotentiale

·         Vurdering af ressourceforbrug ved landsdækkende kortlægning af potentielle områder til etablering af konstruerede minivådområder

·         Analyse af muligheden for mertildeling af kvælstof på bedriftsniveau ved etablering af konstruerede minivådområder med overfladeafstrømning

·         Notat vedrørende model for beregning af minivådområdernes effektivitet i tilbageholdelse af kvælstof fra vandmiljøerne

·         Udbytter og proteinindhold ved trinvis udfasning af normreduktion

·         Faglig kommentering af notat "Kvælstofudvaskning - mere end blot marginaludvaskning"

·         Vurdering af effekten på kvælstofudvaskningen af nye undtagelser til det eksisterende forbud mod jordbearbejdning

·         Effekt af randzoner

·         Randzoneeffekt – nedre estimat

·         Revurdering af baseline

·         Notat vedr. SEGES’ kommentering af udkast til revurdering af baseline