Aarhus Universitets segl

SH Beretninger 1883-1997

Nr.    TitelÅr      Link
1A Målinger af kraftforbrug ved B&W lille og de Lvals centrifuger B Skumningsforsøg med de samme centrifuger C Alm bemærkninger on centrifuger D Anv af skummet mælk til foder for kalve og svin1883Vis
2A Fodring af kalve og grise med skummet mælk fra centrifuge og bøtter B Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret mælk C Forøgelse af centrifugeret mælks holdbarhed ved opvarmning1883Vis
3A Is bøtter og centrifuge B Bøtter og forskellige slags fade C Smørudbytte morgen og aften1885Vis
4Om tuberkuløs mælk A Undersøgelser angående mælk og mejeriprodukter af tuberkuløse køer B Kemisk undersøgelse af mælken fra køer med yverbetændelse1870Vis
5A Udtørring af laboratoriet under dets opførelse B Afkølingsforsøg med kød af nylig slagtede kreaturer1885Vis
7To osteudstillingsforsøg med ost af skummet mælk fra is- og centrifugemejerier1886Vis
8Afkøling af smør under dens henstand i mejeriet og forsendelse med jernbane og dampskib1886Vis
9Betaling af sødmælk i fællesmejerier særlig hvor man ønsker at betale mælken efter dens fedme1887Vis
10Fodringsforsøg med svin navnlig over forholdet mellem foderværdien af skummet mælk og valle samt mellem korn mælk og valle1887Vis
11Undersøgelser over hvede og hvedemel fra dyrkningsforsøg iværksatte af det Kgl danske Landhusholdningsselskabs hvedeudvalg1888Vis
12Undersøgelser over årsagen til kværke1888Vis
13Bevægelige forsøgsstationer i Danmark særlig på mejerivæsnets og dermed beslægtede områder A Almindelig oversigt over forsøgene 1872-87 B Fodringsforsøg med malkekøer i vinteren 1887-881888Vis
14Årsagerne til yverbetændelse hos kvæget1889Vis
15Fodringsforsøg med svin A Korn og oliekager B Svin af forskellige racer1889Vis
16Om tuberkuløs mælk A Undersøgelser over smitteevnen af mælk fra tuberkulø’se køer og over varmens indvirkning på tuberkelbaciller i mælk B Unders over mælkens omdannelse ved yvertuberkolose1889Vis
172det års fodringsforsøg med malkekøer 1889 Sammenligning mellem kraftfoder og roer1889Vis
18Coolens undervandssystem Nogle undersøgelser over flødens syrning1890Vis
19Fodringsforsøg med svin A Korn - majs og rugklid B Korn - roer og kartofler C Svin af forskellige racer1890Vis
203die års fodringsforsøg med malkekøer Fortsat sammenligning mellem kraftfoder og roer1890Vis
21Den Kochske Lymfe som diagnostisk middel over for kvægets tuberkulose1891Vis
22A Bakt. unders over visse mælke- og smørfejl B Forsøg med past af sød mælk og fløde samt anv. af god syre som middel til bek. af forskellige mælke- og smørfejl C Holdbarhedsforsøg med past. mælk1891Vis
23Forsøg med brødbagning af rugmel og hvedemel samt blandinger af disse1891Vis
24Fortsatte forsøg med tuberkulin1891Vis
25Undersøgelser over nogle former af Rødsyge hos svinet I Om endokarditis hos svinet II Om knuderosen tør hudbrand og rødsyge1892Vis
261 Fodringsforsøg med svin i årene 1890-92 A korn - hvedeklid B Korn - runkelroer og sukkerroer 2 Kemiske undersøgelser af de til forsøgene benyttede foderstoffer1892Vis
27Fodringsforsøg med malkekøer 1891 og 1892 Sammenligning mellem korn og oliekager1892Vis
28Samlet beretning om de sammenhængende rækker af smørudstillinger 1889-921893Vis
296te og 7de års fodringsforsøg med malkekøer 1893-1894 Sammenligning mellem korn og hvedeklid1894Vis
30Fodr.fors. med svin i .1891-94 A Sammenlign. ml Korn roer gulerødder og turnips Korn oliekager og roer Byg og majs Dansk byg og Russisk byg B Slagtn.fors. C Kornforbr. M.V.1895Vis
31Forsøg med apparater til hurtige fedtbestemmelser i mælk1895Vis
32Syrningsforsøg Sammenligning mellem handelssyrevækkere og kjærnmælk fra gode majerier1895Vis
33Anden samlede beretning om de sammenhængende rækker af smørudstillinger 1892-951895Vis
34Samlet oversigt over fodringsforsøgene med malkekøer 1887-18951895Vis
35Forsøg med selvregulerende pasteuriseringsapparat1896Vis
36Undersøgelser over konsistensfejl hos smørret samt over smørrets og mælkekuglernes bygning1896Vis
37Forsøg over foderets indflydelse på smørrets kvalitet 1892-18961897Vis
38I Seruminjektioner som forebyggelsesmiddel mod lungesyge hos hesten II Oversigt over den bakteriologiske afdelings virksomhed indtil marts 18971897Vis
398de og 9de års fodringsforsøg med malkekøer 1895 Sammenligning mellem blandsæd og hvede 1896 Sammenligning mellem blandsæd og melassefoder1897Vis
40En kemisk prøve til at afgøre om mælk eller fløde har været opvarmet til mindst 80Y C eller ikke1898Vis
41Sammenlignende undersøgelser af forskellige apparaters anvendelighed til kontrollering af mælkens fedme1898Vis
42Fordringsforsøg med svin i 1895-98 Foderværdien af kålrabi og turnips Sammenl ml hvede og byg Foderværdien af forsk slags melassefoder Palmekager og majs med hensyn til flæskets kvalitet1899Vis
43Forsøg med pateuriseringsapparater 1897-991899Vis
44Undersøgelser over fedtdannelsen i organismen ved intensiv fedtfodring1899Vis
4511te og 12te års fodringsforsøg med malkekøer Sammenligning mellem blandsæd og majs1899Vis
46Undersøgelser over smørfedtets lysbrydningsevne Jodtal og indhold af flygtige syrer1900Vis
47Forsøg med pasteuriseringsapparater 19001900Vis
48A Forsøg over smørudbyttet ved fremstilling af vasket fersk smør i sammenl med alm salt og smør B Forsøg over hvilken indflydelse udluftning af den søde mælk har på smørrets finhed og holdbarhed1901Vis
49Forsøg med forskellige saltningsmåder for flæsk1901Vis
50Sammenlignende forsøg med afkøling af jernbanevogne ved hjælp af is eller ammoniak1901Vis
51Fortsatte forsøg med forskellige saltningsmåder for flæsk1902Vis
52Om Rødsygebacillens forekomst på slimhinderne hos sunde svin1902Vis
53Kort meddelelse om fodringsforsøgene med malkekøer 1900-01 samt redegørelse for laboratoriets standpunkt til forskellige omdebatterede spørgsmål forsøgene vedrørende1902Vis
54Forsøg med lysanlæg i mejerier1902Vis
5513de og 14de års fodringsforsøg med malkekøer Forsøg over roetørstoffets foderværdi for malkekøer1904Vis
56A Undersøgelser over forskellige metoder til fedtbestemmelser i mælk B Undersøgelser over mælkens renskumning ved forskellige temperaturer1905Vis
57Forsøg med udluftning af fløde med Ulanders mælkerenser og med Disbrowkjærnen1905Vis
58Den kemiske analyse af foderstoffer og dens forhold til fodringsforsøgene1905Vis
59Indberetning til Landbrugsministeriet om laboratoriets fodringsforsøg med malkekøer særlig i anledning af og med henblik på den af professor V Henriques udgivne piece1905Vis
60Forsøg med at bestemme æggehvideminimum i malkekøers foder1906Vis
61A Forsøg med ostning af pasteuriseret mælk og B Fortsatte undersøgelser over metoder til fedtbestemmelser i mælk1907Vis
62Bestemmelsen af vandindholdet i smør1907Vis
63Fortsatte forsøg over æggehvideminimum i malkekøernes foder1907Vis
64Sammenlignende forsøg med svin af forskellig afstamning1908Vis
65Forsøg med sukkerroeaffald1909Vis
66I Kvægets smitsomme kroniske tarmbetændelse II Om anvendelse af tuberkulin af fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk middel ved kvægets kroniske smitsomme tarmbetændelse1910Vis
671ste beretning om sammenlignende forsøg med svin fra forskellige avlscentre1910Vis
68Forsøg med malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie)1910Vis
69Forsøg med paraffinering af ost1910Vis
70Sammenlignende forsøg med centrifuger1910Vis
71A Forsøg med opvarmning af sød fløde og mælk til 12o á 130Ý C B Forsøg med aktieselskabet Titans nye centrifuge1910Vis
72Fodringsforsøg med heste1910Vis
73A Forsøg over vandindholdet i svinefedt fra svineslagterierne B Undersøgelser over Grevekagernes’’ fedtindhold C Forsøg med afsmeltning af sæbefedt1911Vis
74Fodringsforsøg med malkekøer I Forsøg med mask II Forsøg med soyakager1911Vis
752den beretning om sammenlignende forsøg med svin fra forskellige avlscentre 1911Vis
76Fodringsforsøg med malkekøer Forsøg med hø1911Vis
77Forskellige slagteriforsøg 1 Forsendelse af flæsk i almindelige godsvogne 2 stablingsforsøg 3 Saltning af fast og blødt flæsk1912Vis
78Forsøg med malkekøer 2 eller 3 gange malkning daglig1912Vis
793die beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsunderstøttede avlscentre1912Vis
804de beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsunderstøttede avlscentre1912Vis
81A Forsøg med malkemaskinen Gandil-Gjetting’’ B Forsøg med mælkekøleren Rimula’’1913Vis
82Undersøgelser over vægten af svin med tilhørende Plucks’’1913Vis
83Om kød- og benmelfodringens indflydelse på knoglesystemets kemiske beskaffenhed1913Vis
84Forsøg med høns samt temperaturmålinger i bistader1913Vis
855te beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsunderstøttede avlscentre1914Vis
86A Forsøg med ostning af mælk af forskellig fedme B Oversigt over ostesagens udvikling i Danmark C Forsøg med universalpasteuren’’ D Tabeller over smørudbyttet af mælk og fløde1914Vis
876te beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsunderstøttede avlscentre1914Vis
88Om svinetuberkulosen og dens muligheden for dens bekæmpelse ved praktiske midler1915Vis
89Fodringsforsøg med malkekøer A Forsøg med runkelroer og kålroer B Forsøg med kakaokager C Theobrominforgidtning ved fodring med kakaokager1915Vis
907de beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsunderstøttede avlscentre1915Vis
91Forsøg med malkemaskinen Heureka1915Vis
92Arbejdsprøver med rugemaskiner1916Vis
938de beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsunderstøttede avlscentre1916Vis
94Resspirationsapparatet dets betydning og anvendelse ved rationelle forsøg over hornkvægets mælkeydelse1917Vis
95Fodringsforsøg med hø fra forskellige slættider 1ste beretning om kombinerede planteavls- og fodringsforsøg på Næsgård1917Vis
96A Forsøg med erstatning af oliekager med lucernehø i malkekøernes foder B Forsøg med flydende melasse til heste C Forsøg med nedkulet roetop til malkekøer1917Vis
97Undersøgelser over rå valle som årsag til tuberkulose blandt svinene1917Vis
989de beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsunderstøttede avlscentre1918Vis
99Undersøgelser over den intrakutane tuberkulinprøves anvendelighed ved tuberkulose hos kvæget1918Vis
101Første beretning om forsøg med kombinerede kærner A Kærnens fyldningsgrad B Renskæringstallet’’ C Den fedtfri mælkevædskes sammensætning1918Vis
102Fortsatte undersøgelser over fremstillingen af syrevækkere1919Vis
103A Forsøg med ostning af rå af momentant pasteuriseret og af langtidspasteuriseret mælk B Forsøg over ostens svindforhold C Dobbeltanalyser1919Vis
104A Undersøgelser af de enkelte køers mælk B Eksteriørbedømmelsen af malkekøerne C En korrelationsformel D Anvisning til dennes brug i praksis1919Vis
105Undersøgelser vedrørende Høybergs metode til bestemmelse af fedt i mælk og fløde1920Vis
106Ostesurt smør Den stærke skylnings indflydelse på smørrets kemiske sammensætning og kvalitet1921Vis
107Anden beretning om undersøgelse af de enkelte køers mælk A Mælkemængde og mælkefedme for forskellige besætninger og racer B Mælkemængde og mælkefedme M.V.1921Vis
1084de beretning om forsøg med malkemaskiner1921Vis
10910de beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsunderstøttede avlscentre1922Vis
11011te beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsunderstøttede avlscentre1923Vis
111Om næringsværdien af roer og byg til fedning og om næringsstofforholdets betydning for fodermidlers næringsværdi1923Vis
112I Fodringsforsøg med høns II Nogle erfaringer fra kontrollægningen på Lundsgård 1915-211923Vis
113A Undersøgelser over den danske komælks gennemsnitlige sammensætning B Om bestemmelse af fedt i mælk C Om kvælstofbestemmelser1923Vis
11412te beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsunderstøttede avlscentre1923Vis
115Ostekontrolforsøg Om bestemmelse af fedt og tørstof i ost1924Vis
116Om Gerbers metode til bestemmelse af fedt i mælk1924Vis
11713de beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsunderstøttede avlscentre1925Vis
118Om sammensætningen af dansk smør og nogle metoder til undersøgelse af smørret1925Vis
119Mug på smør og pakning1926Vis
1202den beretning om forsøg med kombinerede kærner Kærningstemperaturens og flødefedmens indflydelse på renkærningen m m1926Vis
121Fedningsforsøg med unge haner1926Vis
12214de beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsunderstøttede avlscentre1926Vis
123Fortsatte undersøgelser over svine-tuberkulosens forekomst og kilder i 2 slagterikredse i året 1923-241927Vis
12415de beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsunderstøttede avlscentre1927Vis
125A Forsøg med majsbærme som foder til malkekøer B Forsøg med erstatningsmidler for sødmælk til kalve1928Vis
126I Forsøg med hø som foder til malkekøer II Undersøgelser over fordøjeligheden af høsorter hos kvæg1928Vis
127Beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1928Vis
1281st beretning om de af forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske andels-svineslagterier foranstaltede fodringsforsøg med svin Forsøg med skummetmælk1928Vis
1292nd beretning om de af forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske andels-svineslagterier foranstaltede fodringsforsøg med svin Forsøg med sukkerroer og kålroer1928Vis
130Beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1929Vis
131Om grundtrækkene af malkekvægets ernæringslære1929Vis
1323die beretning om de af forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske andels-svineslagterier foranstaltede fodringsforsøg med svin I Forsøg med proteinrige kraftfodermidl. M.V.1929Vis
133Beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1930Vis
134Nogle fodermidlers indflydelse på smørrets konsistens m m1930Vis
135Beretning om forsøg med høns1931Vis
136Forsøg med forskellige mængder af foderenheder og protein til mælkeproduktion Udført i årene 1922-28 under ledelse af husdyrbrugsafdelingen1931Vis
1374de beretning om de af forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske andels-svineslagterier foranstaltede fodringsforsøg med svin I Forsøg med sukkerroer + tiskud af proteinrige kraftfodermidler1931Vis
138Forsøg med roer til arbejdsheste1931Vis
139Beretning om de sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1931Vis
140Unders og forsøg vedr græs og hø til malkekøer udført i 1923-31 under ledelse af husdyrbrugsafdelingen Undersøgelser over fordøjeligheden af høsorter hos kvæg udført ved dyrefysiologisk afdeling1931Vis
1415te beretning om de af forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske andels-svineslagterier foranstaltede fodringsforsøg med svin I Forsøg med skummetmælk1931Vis
142Orienterende undersøgelser og forsøg med ungkvæg m m udført i årene 1924-30 under ledelse af husdyrbrugsafdelingen1931Vis
1436te beretning om de af forsøgslaboratoriet og de samvirkende danske andels-svineslagterier foranstaltede fodringsforsøg med svin I Forsøg med kogte kartofler fejlberegning til forsøg med kartofler1931Vis
144Forsøg med roer som foder til malkekøer udført i årene 1927-31 under ledelse af husdyrbrugsafdelingen Prøvefodring og forsøg vedrørende fodermarvkål samt kunsttørret og presset foder1932Vis
145Beretning om de sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1932Vis
146Forsøg med kunstigt lys i hønsehuse1932Vis
147I Undersøgelser over trækhestes foderbehov II Nogle sammenlignende fodringsforsøg med forskellige kraftfodermidler Havre - Havrefodermel Hvede - Byg Havre - Tørmask1932Vis
1487de beretning om de af forsøgslab. og de samv. danske andels-svinesl. foranstaltede fodringsforsøg med svin I Forsøg med tørt og opblødt foder til slagterisvin II Demonstrationsforsøg A,B1932Vis
1498de beretning om de af forsøgslab. og de samv. danske andels-svinesl. foranstaltede fodringsforsøg med svin A,B1933Vis
150Beretning om de sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1933Vis
151Undersøgelser over væksten hos svin I Kalk- og fosforsyreomsætningen hos unge voksende svin1933Vis
152Foreløbig beretning om undersøgelsern vedrørende staldventilationsanlæg samt sammenlignende undersøgelser af almindeligt anvendte skorstenshætter1933Vis
153Sammenligning mellem ydelserne af to rene hønseracer og af disses krydsninger1933Vis
154Forsøg og undersøgelser vedrørende sukkerroeaffalf og sukkerroetop som foder til malkekøer udført i årene 1928-33 under ledelse af husdyrbrugsasfdelingens kvægforsøg1933Vis
155Fordøjelighedsforsøg med malkekøer udført i årene 1930-33 under ledelse af det kemiske laboratorium og husdyrbrugsafdelingen1934Vis
15650 års kvægforsøg 1883-19331934Vis
157Beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1934Vis
158Undersøgelser over trækhestenes foderbehov1934Vis
159Undersøgelser vedrørende fodringens indflydelse på kødfarven m m hos kvæg1934Vis
160Maskinmalkning sammenlignet med håndmalkning1935Vis
1618 beretn om de af forsøgslab. og de samv danske andels-svinesl. foranst fodringsfors m. svin Forsøg med lucernemel og grøn lucerne til slagterisvin Fejlberegn til forsøg med lucernemel og grøn lucerne1935Vis
162Undersøgelser over væksten hos svin II Energiomsætningen hos svin1935Vis
163US over vækst hos svin III A Forts. US over calcium- og fosforoms. hos unge voksende svin B Om kvant. best. af fosforsyre C Om kvant. best. af kalcium i foderst og stofsk.prod. D Om kalciumbest. i blodpl.1935Vis
164Beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1935Vis
165Beretning om orienterende undersøgelser vedrørende fugtigheden i motorrugere1935Vis
16610de beretn. om de af fors.lab. og de samv. danske and.-svinesl. foranst. fodr.forsøg med svin Fors. med ensilage af kogte kartofler samt forsøg med rå og kogte kart. Fejlber. til forsøg med rå og kogte kart.1936Vis
167Undersøgelser vedrørende fodringens indflydelse på smørrets indhold af A-vitamin1936Vis
168Undersøgelser over fodring af heste på husmandsbrug1936Vis
169Beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1936Vis
170Vedligeholdsstofskiftet hos voksende svin Om bestemmelse af fosfat i blodserum1936Vis
171Undersøgelser vedrørende næringsværdibestemmelse i tørret lucerne1936Vis
172Forsøg med hø og ensilage1937Vis
173Undersøgelser vedrørende staldventilation 1930-361937Vis
174Forsøg med foderbriketter til slagterisvin1937Vis
17525de beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1937Vis
176Stuefluen (Musca domestica) og Stikfluen (Stomoxys calcitrans) Undersøgelser over biologi og bekæmpelse samt en oversigt over andre til husdyr eller boliger knyttede fluearter1938Vis
177Forsøg med lupin som foder til malkekøer1938Vis
178Forsøg med kartoffelpulp som foder til malkekøer samt AIV foders indflydelse på malkekøers calcium- og fosforstofskifte1938Vis
17926de beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1938Vis
180Experimentelle undersøgelser vedrørende svinets Avitaminose-A1938Vis
181Forsøg med forskelligt proteinindhold i foderet til æglæggende høner1938Vis
182Undersøgelser over Hæmoglobinindholdet i grisenes blod1939Vis
183Undersøgelser over hestenes fodring på mellemstore og store Bøndergårde1939Vis
184Carotinbestemmelse ved hjælp af Pulfrich - Fotometer1939Vis
18527de beretning om sammenlignede forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1939Vis
186A Forsøg vedr søernes foderbehov B Svinenes vedligeh.- og produktionsfoder C Pettegrisenes levedygtighed og vækstevne ved de af forsøgslaboratoriet i årene 1931-38 gennemførte fodringsforsøg med søer1939Vis
187Forsøg med kunstig sædoverføring på Samsø i tiderne fra 1 Sept 1936 til 31 Aug 19381939Vis
188Forsøg med skummetmælk og kogte kartofler til æglæggende høner1940Vis
189Foderenhedsmængdens indflydelse på ungkvægets vækst1940Vis
19028de beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1940Vis
191Forsøg udført vinteren 1938-39 med midler til mildnelse af mund- og klovsygeangreb hos malkekøer1940Vis
192Forsøg vedrørende søernes proteinbehov m m1940Vis
193Experimentel Rakitis hos svin Betydningen af foderets indhold af Fytin og Fytase1940Vis
19429de beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1941Vis
195Undersøgelser vedrørende Cellulose som hestefoder1941Vis
196Bestemmelse af næringsværdien i AIV- Lucerne1941Vis
197I Forsøg til belysning af majsens og forskellige A-vitaminrige produktres vitaminvirkning II Forsøg til belysning af hvedens og rugens biologiske værdi III Fodringsforsøg med skjoldbruskkirtler1941Vis
198Sammenligning mellem 9 malkemaskiner af forskelligt fabrikat1942Vis
199Fordøjelighedsforsøg med græsmarksafgrøder halm og mask1942Vis
200Husdyrbrugsforsøgsvirksomheden i Danmark 1882-19421942Vis
20130th beretning om sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1942Vis
202Forsøg med ensilage og ensilering1942Vis
203Fodringsforsøg med kaniner1942Vis
204Om Sulfidionens virkning på resorption af calcium og fosfor hos voksende svin Næreingsværdibestemmelse af roetopensilage1943Vis
205Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1943Vis
206Forsøg med tilskud af kalcium og fosfor til slagterisvin Fejlberegning1943Vis
207Forsøg med kunstigt fremstillet D-vitamin til æglæggende høner1943Vis
208Fortsatte undersøgelser over dansk smørfedt1944Vis
209Fodringsforsøg med avlstyre Statistisk undersøgelse af resultaternes sikkerhed1944Vis
210Om fosfataseprøvens anvendelighed ved kontrol med pasteuriseringsbestemmelsernes overholdelse1944Vis
211Fodringsforsøg med Sølvræve1944Vis
212Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre1944Vis
213Forsøgskvægbesætningen på Favrholm igennem 15 år Med statistiske undersøgelser af talmaterialet1944Vis
214Fodringsforsøg med sukkerroer Fejlberegning1945Vis
215Om organiske Oxysyrers virkning på resorptionen af kalcium og fosfat i tarmen Om kvantitativ bestemmelsee af proteinstoffer polypeptider og aminosyrer i vore fodermidler1945Vis
216Foderenhedsmængdens indflydelse på ungkvægets vækst II1945Vis
217Sammenlignende forsøg med svin fra Statsanerkendte avlscentre 1943-441945Vis
218Karotinindh. i grøsmarksplanter og andre foderpl. Hast. hvormed foderets uford. rester passere ford.kan. hos svin Karotinets resorption hos svin Mælkens ind. af A-vit. og karotin1945Vis
219Opbevaringsforsøg med sukkerroeaffald1945Vis
220Forsøg med håndmalkning og maskinmalkning af lavtydende køer 1943-451946Vis
221Kaninkontrolstationen på Favrholm 1944-451946Vis
222Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1944-451946Vis
223Kaninkontrolstationen på Favrholm 1945-461946Vis
224Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1945-461947Vis
225Resorptionens størrelse ved experimentelt fremkaldt Achylia gastrica1946Vis
226Afkomsprøver med tyre1947Vis
227Proteinmængdens indflydelse på ugkvægets vækst1947Vis
228Resorptionen af kalcium og fosforsyre1947Vis
229Afkomsprøver med tyre II1948Vis
230Kaninkontrolstationen på Favrholm 1946-47 samt kaninforsøg Fodringsforsøg med Angorakaniner Slagtningsforsøg1948Vis
231Fordøjelighedsforsøg med roer græsmarksafgrøder m m1948Vis
232Kaninkontrolstationen på Favrholm 1947-481948Vis
233Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1946-471948Vis
234Om proteinstoffernes indflydelse på nyrefunktionen hos hund1948Vis
235Iagttagelser og undersøgelser over nedsat frugtbarhed hos kvæg1948Vis
236Afkomsprøver med tyre III Statistiske analyser af ydelsestallene1948Vis
237Proteinmængdens indflydelse på ungkvægets vækst II Kvælstofbalanceforsøg1949Vis
238Varmeisolation af staldbygninger1949Vis
239Forsøg med valle til slagterisvin Fejlberegning1949Vis
240I Undersøgelser over jodkaseinets virkning på mælkesekretionen og stofskiftet hos køer II Undersøgelser over fraktioneret jodkassins og kønshormoners indflydelse på mælkekirtelens funktion hos geder1949Vis
241Lucernemel som tilskudsfoder til æglæggende høner1949Vis
242Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1947-481949Vis
243Undersøgelser over B-vitaminernes betydning for svin I Mangel på alle B-vitaminer II Mangel på pantotensyre III Mangel på pyridoxin1949Vis
244Kaninkontrolstationen på Favrholm 1948-491949Vis
245Afkomsprøver med tyre IV Statistiske analyser af ydelsestallene1950Vis
246Forskelligtopdrættede køers holdbarhed og ydelse1950Vis
247Iagttagelser og undersøgelser over nedsat frugtbarhed hos kvæg II1950Vis
248Sammenlignende fosøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1948-491950Vis
249Forsøg over avlstyres fodring og brug1950Vis
250Fordøjelighedsforsøg med lucerne lucernegrønmael og lucernehømel1950Vis
251Undersøgelser vedrørende jerseykvægets vægt mål og ydelse1950Vis
252Undersøgelser over B-vitaminernes betydning for svin IV Tiaminmangel og tiaminbehov1950Vis
253I Forsøg med fortyndingsvædsker II Sammenligning mellem flydende og gelatineret fortyndingsvædske1951Vis
254Afkomsprøver med tyre V Statistiske analyser af ydelsestallene1951Vis
255Nogle forsøg med malkning af køer1951Vis
256Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1949-501951Vis
257Afkomsprøver med tyre VI Statistiske analyser af ydelsestallene1952Vis
258Undersøgelser over B-vitaminernes betydning for svin V Svinenes behov af pyridoxin(B6) for maximal vækst- og fodderudnyttelse1952Vis
259Vibrio fetus som årsag til ufrugtbarhed hos kvæg1952Vis
260Fodring af køer med høj mælkeydelse1952Vis
261I Sammenlignende forsøg med fortynding af sæsen 18 og 116 II Befrugtningsevnen af frisk sæd i sammenligning med daggammel1952Vis
262Forsøg med grovfodermængder til malkekøer1952Vis
263Afkomsprøver med tyre VII Statistiske analyser af ydelsestallene1953Vis
264Forsøg med proteinrige kraftfodermidler som erstatning for skummetmælk i slagterisvinenes foder Fejlberegning1953Vis
265Forsøg med tilsætning af penicillin og streptomycin til fortyndingsvædsken Statistisk undersøgelse af resultaternes sikkerhed1953Vis
266Fodringsforsøg med mask og ensilage og undersøgelser over spædbørns tolerance for den ved disse forsøg producerede mælk1953Vis
267Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1950-51 og 1951-521953Vis
268Fedtfattigt og fedtrigere kraftfoder til malkekøer1953Vis
269Forsøg med fedning af slagtekvæg1953Vis
270Afkomsprøver med tyre VIII1954Vis
271Sammenlignende forsøg med fortyndingsvædske tilsat 500 og 1000 enheder streptomycin pr ml1954Vis
272Undersøgelser over den såkaldte ‚‚ muskeldegeneration ‘‘ hos svin I1954Vis
273Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1952-531954Vis
274I De sæsonmæssige svingn. i de ydre brunstsympt styrke og regelmæssighed II Virkningen af jodbehandling mod symptomløs omløbning III Virkn af udklemning af det gule legeme mod mangl brunst1954Vis
275Fortsatte undersøgelser over Vibrio fetus som årsag til ufrugtbarhed hos kvæg1954Vis
276Afkomsprøver med tyre IX1954Vis
277Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1953-541955Vis
278Undersøgelser over den såkaldte ‚‚ muskeldegeneration ‘‘ hos svin II Nogle virkninger af jodkasein og metyltiouracil på stofskifteprocesserne muskulaturen og skjoldbruskkirtlen hos unge voksende svin1955Vis
279Undersøgelser over den såkaldte ‚‚ muskeldegeneration ‘‘ hos svin III Virkninger af jodkasein tyroxin og dijodhistidin på tilvækst foderforbrug muskulatur skjoldbrugskkirtel og kødkvalitet1955Vis
280Foreløbig undersøgelse over sammenhæng mellem ydelse og frugtbarhed i malkekvægavlen1955Vis
281Beretning om et akklimatiseringsforsøg med dansk kvæg i Italien 1954 og et tillæg om ydelser af dansk kvæg1955Vis
282Den kvantitative vækstmålings metodik Virkningen af indre og ydre faktorer på vækstprocesserne1955Vis
283Virkningen af aureomycin på stofskiftet hos svin og stofskiftet hos galte og sogrise Varmeproduktionen hos svin på forskellige alderstrin med særlig henblik på staldventilation1955Vis
284Undersøgelser over den såkaldte ‚‚ muskeldegeneration ‘‘ hos svin IV Studier over pathogenesen1955Vis
285Fodringsintensitetens og fodersammensætningens indflydelse på malkekøernes rentabilitet holdbarhed og drægtighedsforhold 1935-1954 Favrholm1956Vis
286Afkomsprøver med tyre X1956Vis
287Nyere undersøgelser over kendingstal for dansk smørfedt1956Vis
288Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1954-551956Vis
289Fortyndingsgradens indvirkning på tyresæds befugtningsevne1956Vis
290Kaninkontrolstationen på Favrholm for årene 1949-50 - 1954-551956Vis
291Effektiviteten af udklemning af corpus luteum hos kvæg1956Vis
292Forsøg med dybfrysning af tyresæd1956Vis
293Fodring af fedekalve og tillægskalve samt forsøg med mælkeerstatninger til kvægopdræt1956Vis
294Forsøg med båsestalde og løsdriftstalde 1951-19561956Vis
295Afkomsprøver med tyre XI1957Vis
296Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1955-561957Vis
297Fodringsforsøg med avlsmink I Forskellige proteinnormer til avlsmink II Forsøg med tilskud af vitamin-E og C til normalfoder1957Vis
298Fordøjlighedsforsøg med majsensilage roetop roetopenilage bomuldsfrøkager og bomuldsfrøskrå kokoskager og kokosskrå sheakager hørfrø majskimmel hø m m 1957Vis
299Proteinbehov og proteinsyntese ved fosterdannelse hos drøvtyggere1957Vis
301Afkomsprøver med tyre XII1957Vis
302Jodstofskifte og thyreoideafunktion hos kvæg og svin1958Vis
303Animalsk fedt til malkekøer og fedekalve1958Vis
304Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1956-571958Vis
305Opdræt af kvier af jerceyrace1958Vis
306Undersøgelser over de ydre brunstsymptomer og forskellige forhold i forbindelse hermed1958Vis
307Kaninkontrolstationen på Favrholm for årene 1955-56 og 1956-571958Vis
308Forebyggelse af »gult fedt« hos mink1958Vis
309Afkomsprøver med tyre XIII1959Vis
310Undersøgelser over kongenit porfyri hos svin1959Vis
311Studier over pattegrises vækst og ernæring I Tilvækst og foderforbrug fra 5 til 64 dag samt kvælstofomsætningen fra 26 til 64 dag hos kunstigt ernærede pattegrise1959Vis
312Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1957-581959Vis
313I Sammenligning mellem holdfodring og individuel fodring af svin II Undersøgelse vedrørende en eventuel vekselvirkning mellem arv og millieu hos svin1959Vis
314Forsøg med ensilering af roetop 1959Vis
315Hovedresultaterne af arbejdet med demonstration af kvægbrug 1953-1958 Mastitisbekæmpelsen i Kvægdemonstrationsbrugene (tillæg)1959Vis
316Afkomsprøver med tyre XIV Statistiske analyser1960Vis
317Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1958-591960Vis
318Forsøg med får1960Vis
319Undersøgelse over nysesyge og dens årsager1960Vis
320Studier over pattegrises vækst og ernæring II Tilvækst og foderforbrug samt kvælstof- fosfor- og kalciumomsætningen hos kunstigt ernærede pattegrise i alderen fra 5 til 35 dag1960Vis
321Måling af yverkirtlerne hos kviekalve sommetode til vurdering af disses ydelsesanlæg1960Vis
322Fordøjelighedsforsøg med fjerkræ I Fordøjelseskanalen hos høns samt metodiske problemer ved gennemførelsen af fordøjelighedsforsøg1960Vis
323Raceforsøg 1948-58 Rødt Dansk malkekvæg og Jerseykvæg Favrholm1960Vis
324Afkomsprøver med tyre XV1960Vis
325Helårsforsøg med kvæg I1961Vis
326Fordøjelighedsforsøg med fjerkræ 2 Forsøg med byg Forholdet mellem mængden af fordøjede stoffer og omsættelig energi1960Vis
327Sammenlignende forsøg med svin fra stasanerkendte avlscentre 1959-601961Vis
328Oversigt over kvægforsøg 1933-19591961Vis
329Afkomsprøver med tyre XVI1962Vis
330Bestemmelse af proteinindholdet i mælk ved nogle hurtigmetoder1962Vis
331Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1960-611962Vis
332Fodringsforsøg med mink 19601962Vis
333Afkomsprøver med tyre 1945-601962Vis
334Helårsforsøg med kvæg II1962Vis
335Afkomsprøver med tyre XVII1963Vis
336Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1961-621963Vis
337Fordøjelighedsforsøg med svin1963Vis
338Helårsforsøg med kvæg III1963Vis
339En kolorimetrisk metode for proteinbestemmelse i mælk1963Vis
340Fodringsforsøg med mink 19611963Vis
341Fodringsforsøg med mink 19621963Vis
342Afkomsprøver med tyre XVIII1964Vis
343Helårsforsøg med kvæg IV1964Vis
344Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlsce´ntre 1962-631964Vis
345Nogle faktorer som har indflydelse på kalvens fødselsvægt1964Vis
346Kaninkontrolstationen for årene 1958-59 ttil 1963-641964Vis
347Næseforandringer (nysesyge) hos svin fra de faste svineforsøgsstationer1964Vis
348Afkomsprøver med tyre XIX1965Vis
349Helårsforsøg med kvæg V1965Vis
350Analyse af egenskaber hos svin af Dansk landrace med en historisk indledning1965Vis
351Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1963-641965Vis
352Afkomsprøver med tyre XX1966Vis
353Helårsforsøg med kvæg VI1966Vis
354Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1964-651966Vis
355Afkomsprøver med tyre XXI1967Vis
356Virkningen af svinefedt og smør på nogle plasalipoider og på aorta hos orner hankaniner og hanrotter samt på orners tilvækst foderforbrug og slagtekvalitet1967Vis
357Malkbarhed og ydelse Undersøgelse fra afkomsprøvestationerne1967Vis
358Helårsforsøg med kvæg VII1967Vis
359Forsøg med mink 1963-641967Vis
360Sammenlignende forsøg fra statsanerkendte avlscentre 1965-661967Vis
361Afkomsprøver med tyre XXII1968Vis
362Kaninkontrolstationen for årene 1964-65 til 1966-671967Vis
363Helårsforsøg med kvæg VIII1968Vis
364Sammenlignende forsøg fra statsanerkendte avlscentre 1966-671968Vis
365Afkomsprøver for kødproduktionen1968Vis
366Muskelfibrenes diameter og antal samt deres betydning for kødfylde og kødkvalitet hos svin af Dansk landrace1968Vis
367Afkomsprøver med tyre XXIII1969Vis
368Helårsforsøg med kvæg IX1969Vis
369Avlsværdital AVT for orner af Dansk Landrace I afprøvet ved de sammenlignende forsøg med svin fra de statsanerkendte avlscentre fra 1-9 1965 til 31-8 19671969Vis
370Fællesforsøg vedrørende bygkvalitet1969Vis
371Beregning af foderværdien i græsmarksafgrøder roer og roetop1969Vis
372Afkomsprøver for kødproduktion II1969Vis
373Studier over energiomsætningen hos voksende svin I Opbygning og funktion af et nyt respirationsanlæg for svin1969Vis
374Hestebønner (Vicia faba) som foder til slagterisvin1969Vis
375Orners vækst frugtbarhed og holdbarhed ved forskellig fodring i opdrætningsperioden samt nogle resultater vedrørende søers frugtbarhed1969Vis
376Helårsforsøg med kvæg X1969Vis
377Afkomsprøver med tyre XXIV1970Vis
378Forskellige staldtyper til slagtesvin 1 Leje uden spaltegulv sammenlignet med spaltegulv i rensegangen i halvdelen af eller i hele lejet1970Vis
379Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1967-1968 og 1968-19691970Vis
380Kaninkontrolstationen for årene 1967-68 og 1968-691970Vis
381Alsidige forderrationers energetiske værdi til vækst hos svin belyst ved forskellig metodik1970Vis
382Produktionsdata fra helårsforsøg med kvæg1970Vis
383Forsøg med får 1966-19691970Vis
384Fodring af slagterisvin i truget eller på gulvet Foderblanding i pulver eller i piller1970Vis
385Affedtet sildemel som proteintilskudsfoder til slagterisvin1970Vis
386Afkomsprøver for kødproduktion III1971Vis
387Afkomsprøver med tyre XXV1971Vis
388Foderblanding i pulver eller i piller til slagterisvin1971Vis
389Helårsforsøg med kvæg XI1971Vis
390Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1969-701971Vis
391Helårsforsøg med kvæg XII Tekniske og økonomiske resultater ved brug af forskellige grovfoderkombinationer silo- og staldtyper 1970-711971Vis
392Afkomsprøver for kødproduktion IV1971Vis
393Afkomsprøver med tyre XXVI1972Vis
394Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1970-711972Vis
395Høsttidspunktets indflydelse på byggens foderværdi Korjuuajan vaikutus ohran rehuarvoon1972Vis
396Hestebønner til malkekøer1972Vis
397Ærter som foder til slagterisvin Afskallede ærter og afskallede hestebønner1972Vis
398Afkomsprøver for kødproduktion V1972Vis
399Afkomsprøver med tyre XXVII1973Vis
401Kaninkontrolstationen for årene 1969-70 1970-71 og 1971-721973Vis
402Virkningen af Carbadox på svinenes tilvækst foderudnyttelse og sundhedstilstand1973Vis
403Ydelse af høner udruget på forskellig årstid og opdrættet ved forskellige lysprogrammer1973Vis
404Slagtevægtens og fodringens indflydelse på den anatomiske og kemiske sammensætning hos svin af Dansk Landrace1973Vis
405Grisenes vækst og udvikling i den præ- og postnatale periode specielt med henblik på deres senere vækst og slagtekroppens sammensætning1973Vis
406Undersøgelse af faktorer der påvirker proteinets udnyttelse hos rotter og grise (sammendrag)1973Vis
407Byg høstet ved højt vandindhold og tilsat propionsyre i foderet til slagterisvin1973Vis
408Milokorn som foder til slagterisvin1973Vis
409Afkomsprøver for kødproduktion VI1973Vis
410Helårsforsøg med kvæg XIII Mælke- og kødproduktionens tekniske og økonomiske resultater i forskellige produktionssystemer 1972-731973Vis
411Kvægavlens planlægning for malke- og kombinationsracer1973Vis
412Forskellige kulhydraters indflydelse på udnyttelsen af urea til malkekøer1973Vis
413Afkomsprøver med tyre XXVIII1974Vis
414Avlsstationer for kødproduktion 1972-731974Vis
415Melasse og råsukker som foder til slagterisvin1974Vis
416Kobbersulfat som foder til slagterisvin1974Vis
417Sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre 1971-72 og 1972-731974Vis
418Helårsofrsøg med kvæg XIV Mælke- og kødproduktionens tekniske og økonomiske resultater ved forskelligt produktionsniveau og system 1973-741974Vis
419Ællingers protein- og energibehov1974Vis
420Kontrolstationen for høner 1973-741974Vis
421Avlsstationerne for Fjerkræ 1973-741974Vis
422En serie rapporter om Forsøg med mink 1973-741975Vis
423Afkomsprøver med tyre XXIX1975Vis
424Studier over energiomsætningen hos voksende svin II Protein- og fedtaflejringen hos voksende svin fodret med forskellige foderblandinger Udnyttelsesgraden af omsættelig energi til vækst1975Vis
425Undersøgelser over foderoptagelse og social adfærd hos gruppefodrede køer i løsdriftI Faktorer der påvirker den individuelle roeoptagelse ved restriktiv tildeling1975Vis
426Avlsstationer for kødproduktion 1973-741975Vis
427Fremstilling og anvendelse af fiskeensilage specielt til mink1975Vis
428Sammenlignende undersøgelser over ydelsen af Hvid Plymouth Rock høns på hældende gulv og på dybstrøelse1975Vis
429Foderets energi og protein-energiforholdets indflydelse på kyllingers vækst foderomsætning og slagteudbytte1975Vis
430Slagtevægtens og foderstyrkens indflydelse på vækst foderudnyttelse og slagtekvalitet hos ungtyre1975Vis
431Produktionsniveauets indflydelse på det økonomiske resultat i mælke- og kødproduktionen 1974-75 og Højtydende køers vitaminforsyning Helårsforsøg med kvæg XV1975Vis
432Kontrolstationen for høner 1974-751975Vis
433Fodringsforsøg med tidligt fravænnede grise1976Vis
434Krydsningsforsøg med Rød Dansk Malkerace og Rød Belgisk Kvæg1975Vis
435Avlsstationerne for kødproduktion 1974-751975Vis
436Laboratoriemetoder til vurdering af fodermidlers og foderblandingers energetiske næringsværdi til drøvtyggere1976Vis
437Proteinmængdens indflydelse på tilvækst slagtekvalitet og kødkvalitet hos fedekalve og ungtyre1976Vis
438Kaninforsøgsstationen for årene 1972-73 til 1975-76 12 meddelelse 1976Vis
439Avlsarbejdet med høns af kødtype på Avlsstationen Strynø 19751976Vis
440Tapiokamel som foder til slagterisvin1976Vis
441Undersøgelser over foderoptagelse og social adfærd hos gruppefodrede køer i løsdriftII Faktorer der påvirker den individuelle optagelse af græsinsilage ved ad libitum tildeling1976Vis
442Helårsforsøg med kvæg XVI Produktionsstyring med anvendelse af forenklet fodringsprincip Tekniske og økonomiske resultater i forskellige mælkeproduktions- systemer 1975-761976Vis
443Anvendelse af tørret fjerkrægødning som foder i kødproduktionen1976Vis
444Svins adfærd Et litteraturstudium specielt med henblik på bundne søer tidlig fravænning og halsbidning1976Vis
445Slagtekalveproduktionens styring og økonomi Helårsforsøgsdata 1969-751976Vis
446Forsøg med indkrydsning af Sortbroget Dansk Malkerace i Rød Dansk Malkerace1976Vis
447Kotrolstationen for høner 1975-761976Vis
448Genetiske undersøgelser vedrørende kvægets tilvækst kropsudvikling og foderudnyttelse1977Vis
449Farvebindingsmåling anvendt på foderblandinger1977Vis
450Analyse af miljøforsøg med slagtesvin1977Vis
451Undersøgelser over mineralstofomsætningen i mave-tarmkanalen hos kvæg1977Vis
452Avlsstationerne for kødproduktion 1975-761977Vis
453Tilvækst foderudnyttelse slagtekvalitet og kødkvalitet hos kvæg af danske kombinationsracer Genetiske analyser vedrørende 5 års data fra afkomstprøver for kødprod på Egtved Med dansk sammendr1977Vis
454Majsensilagens foderværdi og anvendelse til kvæg1977Vis
455Belægningsgradens og temperaturens indflydelse på slagtekyllingers foderforbrug og varmeproduktion1977Vis
456Kaninforsøgsstationen 1976 Afkomstprøver Fodringsforsøg1977Vis
457Fodringsanlæg til restriktiv fodring ved opdrætning af høneker til rugeægsproduktion1977Vis
458Indflydelse af kemisk behandlet foderprotein på drøvtyggernes kvælstofomsætning1977Vis
459Helårsforsøg med kvæg XVII Produktionsstyringens indflydelse på de tekniske og økonomiske resultater i grovfoder- og mælkeproduktionssystemer 1976-771977Vis
460Bygsorters foderværdi til slagtekyllinger1977Vis
461To driftssystemers indflydelse på æglæggende høner1977Vis
462Kontrolstationen for høner 1976-771977Vis
463Avlsstationerne for kødproduktion 1976-771977Vis
464Natriumhydroxyd-behandlet halm som foder til kvæg og får1978Vis
465Ensilage-kraftfoderforholdets indflydelse på kviers foderoptagelser og tilvækst samt mælkeydelse i første laktation1978Vis
466Brugskrydsning i SDM og RDM En sammenlignende undersøgelse af otte kød- og kombinationsracers egnethed1978Vis
467Genetiske undersøgelser over kvægets frugtbarhed1978Vis
468KVL 468 sammelignet med gængse bygsorter1978Vis
469Undersøgelser over foderoptagelse og social adfærd hos gruppefodrede køer i løsdriftIII Første kalvs køer i gruppe for sig eller i gruppe med ældre køer1978Vis
470A-vitamin og ß-caroten til kvæg Vurdering af normer under danske forhold1978Vis
471Avlsarbejde med høns af kødtype på Avlsstationen Strynø 1976-771978Vis
472Miljøets indflydelse på sundhedstilstanden hos slagtesvin1978Vis
473Kaninforsøgsstationen 1977 Afkomstprøver Fodringsforsøg1978Vis
474Helårsfors. m. kvæg XVIII Prod.styr. indfl. på de tekn. og økonomiske result. i grovfoder- og mælkeprod.syst. 1977-78Ensilering og udfodring af byghelsæd NH3 -behandlet halm til opdræt1978Vis
475Forskellig energi- og proteinmængde til malkekøer i tidlig laktation1978Vis
476Anvendelse af valle til kvæg1978Vis
477Slagtekyllingers udnyttelse af fosfor fra fosforkilder med forskellig pH-statisk reaktivitet1978Vis
478Avlsstationerne for kødproduktion 1977-781979Vis
479Kontrolstationer for høner 1977-781979Vis
480Foderrationer med roer eller byg til malkekøer tildelt separat eller fuldfoder1979Vis
481Jerseykøer drægtige ved tyre af racerne Jersey og Charolais1979Vis
482Kraftfoderstrategier til opnåelse af optimalt foderniveau til højtydende malkekøerMed dansk sammendrag1979Vis
483Adfærds- og produktionsresultater hos slagtesvin der er fodret efter ædelyst fra henholdsvis én eller flere automater1979Vis
484Kaninforsøgsstationen 1978 Afkomst Fodringsprøver Staldforhold1979Vis
485Indkøring af nyt mælkeproduktionssystem - fremgangsmåde og resultat Tekniske og økonomiske resultater i grovfoder- og mælkeproduktionen 1978-79Helårsforsøg med kvæg XIX1979Vis
486Racesammenligning i Danmark og Storbritannien mellem baconracerne Dansk Landrace og Large White på basis af udveksling af ornesæd1979Vis
487Avlsstationerne for kødproduktion 1978-791980Vis
488Individprøver med lam1980Vis
489Direkte opdatering som metode til avlsværdivurdering i kvægavlen1980Vis
490Undersøgelser over foderoptagelse og social adfærd hos gruppefodrede køer i løsdriftIV Effekt af gruppeskift hos malkekøer1980Vis
491To foderblandinger til slagtesvin eller kontinuerligt faldende mængder tilskudsfoder1980Vis
492Proteinniveauets indflydelse på malkekøernes produktion I Mælkeydelse tilvækst og sundhed1980Vis
493Foderets fysiske struktur og dennes indflydelse på foderoptagelse og tilvækst hos slagtekyllinger1980Vis
494Ammekøer og landskabspleje ( racer produktion management botanik )1980Vis
495Kontrolstationen for høner 1979-801980Vis
496Kaninforsøgsstationen 1979 Afkomstprøver Fodringsprøver Lysprogram1980Vis
497Anvendelse af roe- og rørmelasse til ungtyre1980Vis
498Studier over protein- og energiomsætningen hos voksende kalve1980Vis
499Malkekøers optagelse af græsensilage med forskelligt tørstofindhold fordøjelighed og gæringskvalitet1980Vis
500Individprøver med lam 199801980Vis
501Slagtekvaliteten i lam af 5 racer Partiel og total dissektion Ultralydmåling Kød-talg måler Visuel slagtebedømmelse Kødets konsistens1980Vis
502Grovfoder- mælke- og kødproduktionen i 1979-80 og tiåret 1970-80 Kalvestalde klima mikromiljø sundhed og tilvækst Helårsforsøg med kvæg XX1980Vis
503Forlængelse af dellaktationer1980Vis
504Kalciumniveauéts og kalciumkildens indflydelse på æglæggende høners ydelse og æggenens skalkvalitet1980Vis
505Avlsarbejdet med høns af kødtype på Avlsstationen Strynø 1978-791980Vis
506Avlsstationerne for kødproduktion 1979-801981Vis
507Kønslugt hos orner af Dansk Landrace1981Vis
508Foderfedtets indflydelse på malkekøernes produyktion1981Vis
509Fordøjelighedsforsøg med fjerkræ samt nogle fodermidlers fordøjelighed og indhold af omsættelig energi1981Vis
510Tilvækst fordøjelighed kvælstof- og energiomsætning hos voksende kaniner målt ved forskellige foderkombinationer1981Vis
511Kaninforsøgsstationen 1980 Afkomstprøver Fodringsforsøg Lysprogram Intensivt produktionssystem1981Vis
512Tabeller over fodermidlernes indhold af aminosyrerne lysin methionin cystin og treonin1981Vis
513Avlsværdital anvendt i dansk kvægavl anno 19811981Vis
514Bekæmpelse af infektion med løbetarmorm hos kalve og kvier på græs1981Vis
515Kostalde Miljø sundhed og produktion Grovfoder- mælke- og kødproduktion 1980-81 herunder markvanding Helårsforsøg med kvæg XXI1981Vis
516Individprøver med lam 19811981Vis
517Besætningsforsøg med får 1980-811981Vis
518Mængder næringsværdi og anvendelighed af slagteaffaldsprodukter til pelsdyrfoder(Samling af 5 delrapporter)1981Vis
519Bestemmelse af kalvefaderens indflydelse på kælvningsforløb1981Vis
520Avlsstationerne for kødproduktion 1980-811982Vis
521Kortlægning af afblanding i foderblandinger1982Vis
522Mineralstofomsætning og syre-base balance hos voksende kaniner fodret med natriumhydroxyd-behandlet halm1982Vis
523Mælkeydelse og holdbarhed hos køer i relation til alder ved første kælvning I 2 contra 2 1-2 år hos RDM1982Vis
524In Vivo Estimation of Body Composition in Beef (Report on a CEC Workshop held in Copenhagen 15-16th December 1981)Engels med Dansk Sammendrag1982Vis
525Kødbenmels værdi til svin1982Vis
526Analyse af syv års individprøvedata (Miljøkorrektion arvelig variation sikkerhed og T- U- og I-tal)1900Vis
527Krydsnings- og produktionsforsøg med europæriske kødracer I og II Sammenfattende rapport vedrørende raceforskelle i kælvningsforløb tilvækst foderudnyttelse slagtekvalitet og kødkvalitet)1982Vis
528Yverets udvikling hos kvier Indflydelse af fodringsintensitet og blodets indhold af stofskifteregulerende hormoner1982Vis
529Kobbersulfat til slagtesvin1982Vis
530Proteinniveauets indflydelse på malkekøernes produktion II Mastitis reproduktion og frie fedtsyrer i mælk1982Vis
531Undersøgelser over foderoptagelse og social adfærd hos gruppefodrese køer i løsdriftV Blodets cortisol-niveau som stressindikator hos malkekøer1982Vis
532Helårsforsøg med kvæg 1981-82 Foderværdi og -stabilitet i handelsfodermidler 1979-82 Kalvedødelighed i større besætninger Kostalde - Klovsundhed1982Vis
533Optimalt udskiftningstidspunkt for malkekoens fastlagt ved en stokastisk model1982Vis
534Kaninforsøgsstationen 1981 Afkomstprøver Fodringsforsøg1982Vis
535Undersøgelser over foderoptagelse og social adfærd hos gruppefodrede køer i løsdriftVI Effekt af forskellige gruppeinddelingskriterier1982Vis
536Avlsarbejdet med høns af kødtype på Avlsstationen Strynø 1980-811982Vis
537Besætningsforsøg med får 1981-821982Vis
538Individprøver med lam 19821982Vis
539Avlsstationerne for kødproduktion 1981-821983Vis
540Fedt og fedtsyrer til slagtesvin1983Vis
541Kontrolstationen for Høner 1979-821983Vis
542Resultater fra referencebesætningen for svin af Dansk Landrace1983Vis
543Belsyning af årsager til variationer i bygs foderværdi til svin1983Vis
544Slagtevægtens og foderstyrkens betydning for vækst foderudnyttelse slagte- og kødkvalitet hos tyr og stude1983Vis
545Kaninforsøgsstationen 1982 Afkomstprøver Fodringsforsøg Kødkvalitet1983Vis
546Foderværdi af vårbyg vinterbyg og vinterhvede til svin samt jordtypens og kvælstofgødningens indflydelse på foderværdien1983Vis
547Selvfodring sammenlignet med tre fodernormer til D(YL) H(YL) og Y(YL)1983Vis
548Heritabilitetsskøn for nogle blodegenskaber og intramuskulært fedt samt disse egenskabers sammenhænge med forskellige produktionsøkonomiske egenskaber hos svin1983Vis
549Standardiseret maskinmalkning1983Vis
550Vurdering af ungtyres avlsværdi ved hjælp af fysiologiske funktionsprøver1983Vis
551Optimale foderrationer til malkekoen Foderværdi foderoptagelse omsætning og produktion1983Vis
552Teknisk-økonomiske resultater i Helårsfosøgsbrug 1982-83 Kviers vækstforløb 1978-83 Tilskudsfoder til malkekøer på græs Årsvariation i økonomiske og biologiske nøgletal 1976-831983Vis
553Knoglestyrke hos æglæggende høner i bure1983Vis
554Æggeskallens styrke Litteraturstudium1983Vis
555En ny beregningsmetode for fodermidlernes energiværdi til kvæg (FEk)1983Vis
556Forskellige foderstoffers kemiske sammensætning fordøjelighed energi- og proteinværdi til svin1983Vis
557Individprøver med lam 19831983Vis
558Slagtekyllinger som ufrossent fjerkræ1983Vis
559Opbevaring af byg til svin1984Vis
560Avlsstationerne for kødproduktion 1982-831984Vis
561Kvalitet af kød fra» 1983 - kyllinger « og fra » 1953 kyllinger « 1984Vis
562Virkningen af tilskud af selen til konsumægs- og rugeægsproducerende høners foder1984Vis
563Kvælstof- og energiomsætning hos svin af Dansk Landrace fra 20 til 120 kg legemsvægt Normer for protein- og energibehov til vedligehold og vækst1984Vis
564Kaninforsøgsstationen 1983 Afkomsprøver Fodringsforsøg1984Vis
565Analyser vedrørende afkomstprøver for kødproduktion på grundlag af data fra praksis1984Vis
566Kontrolstationen for høner 1982-831984Vis
567Miljømæssige og genetiske parametre for smørfedt- og mælkeydelse hos RDM SDM og Jersey1984Vis
568Lidelser i lemmer og klove hos Sortbroget Malkekvæg i Danmark1984Vis
569Den sundhedsmæssige kvalitet af byg som foder til smågrise1984Vis
570Kalves sundhed og tilvækst i relation til staldklima jern- og immunstatus samt sygdomsbehandling1984Vis
571Tekn.-økon. res. i Helårsforsøgsbrug 1983-84Fremgangsmåde ved økonomisk optimering af malkekoens foderrationHandlingsprogrammer til kalveopdrætning M.V.1984Vis
572Isoleret kontra uisoleret sengestald for malkekøer1984Vis
573Individprøver med lam 19841984Vis
574Indflydelsen af NaOH-behandlet halm på omsætningen af kulhydrater kvælstof og mineralstoffer hos får1984Vis
575Besætningsforsøg med får 1980-83Planlægning og produktionsstyring1984Vis
576Avlsstationerne for kødproduktion 1983-841984Vis
577Bestemmelse af linolsyrebehov til slagtesvinDaglig tilvækst foderudnyttelse fordøjelighed af næringsstoffer samt kvælstof- og energiomsætning som behovskriterier1985Vis
578Studier over energiomsætning hos æglæggende hønerMed dansk sammendrag1985Vis
579Undersøgelser vedrørende Dansk Landrace- og Yorkshiresvins behov for livsnødvendige næreinbgsstoffer til vækst ved fordring efter ædelyst1985Vis
580Indlæg ved det 3 internationale seminar om Fordøjelsesfysiologi hos svinKøbenhavn 16 - 18 maj 19851985Vis
581Ærter til slagtesvin1985Vis
582Energi og protein-Energiforhold i foderet og dets indflydelse på kyllingers vækst og foderforbrug1985Vis
583Handlingsprogram til opdrætning af småkalve - Udvikling og analyse1985Vis
584Valle og permeat til slagtesvin1985Vis
585Selektion for høj oig lav smørfedtydelse1985Vis
586Miljømæssige og genetiske parametre for proteinydelsen hos RDM SDM og Jersey1985Vis
587Besætningsforsøg med får 1983-841985Vis
588Staldsystemets indflydelse på malkekoens sundhed reproduktion ydelse og tilvækst samt mælkeproduktionens økonomi1985Vis
589Mave-tarmkanalens udvikling samt foderoptagelse og mælkeproduktion i første lakation hos kvier opdrættet på store og små mængder halm1985Vis
590Lidelser i lemmer og klove i Rød Dansk Malkerace1985Vis
591Virkningen af temperaturene 28 og 12ÝC på slagtekyllingers energiomsætning kemiske sammensætning og kalcium- og fosforomsætning1985Vis
592Virkningen af at ombytte kulhydratenergi med fedtenergi i foder til æglæggende høner1985Vis
593Halm som strøelse til malkekøer1985Vis
594Fordøjeligheden af ubehandlet og kemisk behandlet halm til heste1985Vis
595Avlsværdivurderingen af tyre for eksteriøregenskaber1985Vis
596Studier i kvægproduktionssystemer1985Vis
597Kontrolstationen for høner 1984-851985Vis
598Individprøver med lam 19851985Vis
599Foderværdien af afskalled rapsprodukter til svin og fjerkræ1985Vis
600Knækægsprojektet I Målinger og iagttagelser hos ægproducenter1986Vis
601Knækægsprojektet III Burbundens indflydelse på knækægsfrekvensen1986Vis
602NaOH-ludet halm i foderet til avlskaniner i 6 generationer1986Vis
603Avlsstationerne for kødproduktion 1984-851986Vis
604Sammenlignende afprøvning af minihøner og normale høner af kødtype1986Vis
605Varierende mængder letopløseligt kulhydrat (permeatkoncentrat vallekoncentrat eller roemelasse) i fuldfoderblandínger med NaOH-behandlet halm til ungtyre1986Vis
606Knækægsprojekt IV Laboratoriemålinger af æggeskallens styrke relateret til knækægsprocenten i praksis1986Vis
607Kvælstof- og energiomsætning hos voksende kalve fodret mednatriumhydroxyd-behandlet halm1986Vis
608Knækægsprojektet II IIndflydelsen af transport fra producent til ægpakkeri på kanækægfrekvensen samt statistiske analyser heraf1986Vis
609Besætningsforsøg med får 1984-851986Vis
610Kalvesundhed tilvækst og økonomi ved sektionering af kalvestalden1986Vis
611Kvalitetskriterier for fedt til slagtesvin1986Vis
612Studium af effekten af selektion for vækst hos slagtekyllinger1986Vis
613Malkekoens adfærd og produktion ved forskellig belægning i sengestalde1986Vis
614Foderoptagelse hos voksende kvæg1986Vis
615Studier i kvægproduktionssystemer1986Vis
616Lysperiodens betydning for koens mælkeydelse og reproduktion1986Vis
617Individprøver med lam 19861986Vis
618Æglæggende høners behov for protein til optimal ydelse og maksimalt dækningsbidrag1986Vis
619Malkesystemet separat luft--mælketransportIndflydelse på ydelse malkbarhed mælkekvalitet yversundhed og vakuumforhold1986Vis
620Produktion af brunskallede æg og alternative produktionssystemer Litteraturstudium1986Vis
621Undersøgelser over genetisk betinget resistens mod mastitis1987Vis
622Avlsstationerne for kødproduktion 1985-861987Vis
623Kontrolstationen for høner 1985-861987Vis
624Individprøver af angorahanner 19861987Vis
625Energibesparelse og slagtekyllingers biologiske reaktion belyst ved energibalance og ventilationsbehov1987Vis
626Malkekoens optagelse af forskellige fodermidler ved selvvalg eller tildelt fuldfoder1987Vis
627Protein og aminosyrer til slagtesvin 1A Sojaskrå delvis erstattet med lysin methionin og bygB Foderets koncentrationsgrad og aminosureindhold1987Vis
628Studier i kvægproduktionssystemer1987Vis
629Forskellige burkonstruktioners og belægningens indflydelse på høners knoglestyrke1987Vis
630Foderstyrkens indflydelse på unghestens udvikling indtil en alder af 18 mdr1987Vis
631Genetisk analyse af bensvaghed hos orner på avlsforsøgsstationerne1987Vis
632Individprøver med lam 19871987Vis
633Besætningsforsøg med får 1985-861987Vis
634Avlsstationerne for kødproduktion 1686-871988Vis
635Protein og aminosyre til slagtesvin 2 Forholdet mellem soyaskrå og byg1988Vis
636Oliefrø som fedttilskud til malkekøer- rapsfrø soyabønner hørfrø1988Vis
637Avlsfgorsøg med Holstein- Friesian og SDM1988Vis
638Hydrocorticosteron hos mus1988Vis
639Protein og aminosyrer til slagtesvin 3Balanceforsøg med forskellige forhold mellem treonin og lysin1988Vis
640Protein og aminosyrer til slagtesvin 4 Lysinrig byg1988Vis
641Handlingsprogram for produktion af bederoer- Udvikling analyse og anvendelse1988Vis
642Forsøg med kaniner Fodringsforsøg 1985-1987 Individprøver af angorahanner 19871988Vis
643Æglæggende høner i bure Betydningen af burform gruppestørrelse og areal pr høne1988Vis
644Efterafprøvning af produktionsfunktioner for malkekoens ydelse og tilvækst1988Vis
645Vækst og mælkeydelse hos Jerseykøer opdrættet på forskellig fodringsintensitet1988Vis
646Protein og aminosyre til slagtesvin 5Fodringsforsøg med forskellige forhold mellem treonin og lysin1988Vis
647Rapsfrø og rapsfrøprodukter som fodermidler til levekyllinger og æglæggende høner af æglægningstype og kødtype1988Vis
648Fodringsentensitetens indflydelse på tilvækst og foderudnyttelse hos RDM og SDM kvier - Revision af energibehov til tilvækst1988Vis
649Studier i kvægproduktionssystemer1988Vis
650Krydsning af malkekvægracer1988Vis
651Individprøver med væderlam 19881988Vis
652Kontrolstationen for Høner 1987-881988Vis
653Avlsstationerne for kødproduktion 1987-881989Vis
654Vævstypeanalyse af to avlslinier af slagtekyllingetypen1989Vis
655Forsøg med den brune hare (Lepus europaeus)1989Vis
656Betydningen af foderets kalciumfosforforhold for unghestens vækst og udvikling1989Vis
657Foderstyrkens indflydelse på unghestens udvikling indtil en alder af 3 år1989Vis
658Opdrætning af hønniker til produktion af æg i driftsystemer der er alternative til æglægningsbure1989Vis
659En sammenligning af New Zealandsk og Dansk Jersey i 3 besætninger1989Vis
660Grundlag for valg af avlsmål og tilhørende produktionssystem i mælkeproduktionen1989Vis
661Studier i kvægproduktionssystemer1989Vis
662Automatisk registrering af slagtekyllingers levendevægt som middel til optimal produktionsstyring1989Vis
663Kaninforsøgsstationen 1988 Fodringsforsøg Individprøver af angorahanner1989Vis
664Individprøver af vædderlam 19891989Vis
665Sammensætning næringsindhold og variation i Danske foderpiller til chinchilla1989Vis
666A model for the efficient use of new information within Physiology Nutrition and Breeding of dairy cows1990Vis
667Adfærd hos kalve og ungdyr1990Vis
668Roundup- og Cerone- behandlet foder til ungtyre Anvendelse af Roundup- og Cerone- behandlet halm og kerne i fuldfoder til ungtyre1990Vis
669Ammekoens energibehov og foderoptagelseskapacitet1990Vis
670Avlsstationerne for Kødproduktion 1988-891990Vis
671A Dynamic Model of Nutrient Digestion and Metabolism in Lactating Dairy Cows1990Vis
672Forsøg med den brune hare (Lepus europaeus)- II1990Vis
673Råvarekvalitet Foderets indflydelse på råvarekvaliteten hos slagtesvin 11990Vis
674Varmebehandlet korn til smågrise1990Vis
675Kreaturklassificering Konsekvenser af alternative afregningsmodeller ved objektiv kreaturklassificering1990Vis
676Arveligt-miljøbetinget vekselvirkning1990Vis
677Roundup- og Ceronebehandlet byg til svin1990Vis
678Undersøgelser vedr ko-kalv samspil2 Indflydelse af 0 contra 5 dages patteperiode på koens adfærd mælkeydelse og yversundhed ved forskellig opstaldning1990Vis
679Anvendelse af nedbrydningsprofiler i fodermiddelvurderingen1990Vis
680Kontrolstationen for Høner 1989-901990Vis
681Studier i kvægproduktionssystemer1990Vis
682Koens nærmiljø Adfærd og trykpåvirkninger i relation til udformningen af foderbord og bidseltype1990Vis
683Kaninforsøgsstationen 1989-90 Fodringsforsøg Individprøver af Angora Hanner1990Vis
684Individprøver af vædderlam 19901990Vis
685Råvarekvalitet Foderets indflydelse på råvarekvaliteten hos slagtesvin 2Linolsyre-linolensyre og solsikkefrø1990Vis
686Prosuktionsresultater for ungtyre afhængig af staldtype og belægningsgrad1991Vis
687Selektion for højere frekvens af kappa-kasein variant B hos malkekøer1990Vis
688Production of Mink The Influence of various management environment and nutritional elemants on behaviour physiology and production in mink1991Vis
689Undersøgelser vedr ko-kalv samspil 4 Adfærd produktion og sundhed hos pattekalve (SDM)1991Vis
690Pelskaninen Castor Rex Undersøgelser af pelskvalitet og pelsmodning hos pelskaninen Castor Rex i relation til alder og fodringsintensitet1991Vis
691Kvægbedriftens harmonisering - fremgangsmåde resultater og perspektiver for ledelse og rådgivning1991Vis
692Avlsstationerne for kødproduktion 1989-901991Vis
693Opdrætningsintensitetens indflydelse på den senere mælkeproduktion hos RDM og SDM kvier1991Vis
694Hjorteproduktion Biologi styring og økonomi Dådyr og krondyr1991Vis
695Forsøg med den brune hare (Lepus europaeus) -III Reproduktionsforhold fodringsforsøg samt afprøvning af harebure i hal1991Vis
696Forskellige kemiske analysemetoders værdi som kvalitetskriterier for foderfedt - belyst gennem forsøg med rotter1991Vis
697Predicted breeding values for litter size with an animal model used in the Danish pig breeding program1991Vis
698Driftsformens og arealets indflydelse på husdyrgødningens udnyttelse og værdi samt arbejdsprofilen i husdyrdriften1991Vis
699Studier i kvægproduktionssystemer1991Vis
700Opstaldningens og fodringens indflydelse på ungtyres adfær produktion og råvarekvalitet1991Vis
701Genetisk analyse af individprøvetyres klov- og benkvalitet1991Vis
702Individprøver af vædderlam 19911991Vis
703AAt-Niveauets indflydelse på mælkeydelsen ved forskellige energineveauer1991Vis
704Kvaliteten af konsumæg produceret i æglægningsbure under praktiske produktionsforhold1991Vis
705Kaninforsøgsstationen 1990-91Slagtekaniner-Angorakaniner1992Vis
706Gær i foderrationer til ungtyre1992Vis
707Egtved i 25 år Avlsstationerne for kødproduktion 1967-19921992Vis
708Produktionssystemer og produktionsstyring på Danske minkfarme1992Vis
709Malkekøer under ekstremt forskellige produktionsbetingelserYdelser tilvækst reproduktion sundhed og holdbarhed1992Vis
710Analyse af kvælstofoverskud og -effektivitet på økologisk og konventionelle kvægbrug1992Vis
711Virkningen af græsmarksafgrøders konservering og tørstofindhold på ungdyrs foderoptagelse tilvækst og foderudnyttelse En oversigt1992Vis
712Foderblandingens fordøjelighed og energiværdi til chinchilla1992Vis
713Individprøver af vædderlam 19921992Vis
714Studier i kvægproduktionssystemer1992Vis
715AMMEKVÆG - grundlag for valg af genotype under forskellige produktionsforhold1992Vis
716Kaninforsøgsstationen 1991-92 Krydsnings- og fodringsforsøg1992Vis
717Embryoteknologi og husdyravl1992Vis
718ADAM-H - et beslutningsstøttesystem til fastlæggelse af optimal foderforsyning og arealanvendelse i kvægbedriften1992Vis
719Avlsstationerne for kødproduktion 1991-921993Vis
720Research in Fur Animals at the National Institute of Animal SciencePresent Status and Future PerspectivesContribution in honour of Gunner Jørgensen1993Vis
721Genteknologiens betydning for fremtidens kvægavl1993Vis
722Studier i kvægproduktionssystemer1993Vis
723Individprøver af vædderlam 19931993Vis
724Forudsigelse af ad libitum foderoptagelsen hos voksende kvæg Revision og viderudvikling af 86-87- systemet1994Vis
725Avlsstationerne for kødproduktion 1992-931994Vis
726Kaninforsøgstationen 1992-93 Avls- og fodringsforsøg1994Vis
727Forsøgsstationerne for kvægproduktion 1993-941995Vis
728Kaninforsøgsstationen 1993-1995 Avls- og fodringsforsøg1995Vis
729Økologisk ægproduktion1996Vis
730Studier i økologisk jordbrugssystemer1996Vis
731Veterinær homøopati Baggrund principper og anvendelse med speciel fokus på økologiske malkekvægbesætninger - et litteraturreview 1996Vis
732Status over hesteforskningen i Europa1996Vis
733Forsøgsstationer for Kvægproduktion 1994-1995 og 1995-19961997Vis
734Studier i økologisk jordbrug1997Vis
735Produktionssystemer for krondyr og dådyr Tilvækst slagte- og kødkvalitet1997Vis
736Normtal for husdyrgødning En revurdering af danske normtal for husdyrgødningens indhold af kvælstof fosfor og kalium1997Vis
737Ægtransplantation fysiologiske funktionsprøver og kerneavl med malkekvæg1997Vis