Aarhus Universitets segl

Strategi

Aarhus Universitet (AU) etablerede i 2012 DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (forkortet DCA på baggrund af det engelske navn ”Danish Centre for Food and Agriculture”).

Det primære formål med DCA er at sikre opfyldelsen af kontrakten med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) om levering af forskningsbaseret myndighedsrådgivning til ministeriet og tilknyttede styrelser. Herudover fungerer DCA som en samlende ramme for tværgående aktiviteter på jordbrugs- og fødevareområdet.

DCA består således af institutter (og dele af institutter) ved TECH, der beskæftiger sig med jordbrug og fødevarer. Aktiviteterne i DCA understøttes af en mindre enhed, DCA's Centerenhed, der løser en række specifikke opgaver i centret.

DCA organiserer sit samarbejde om forskning og udvikling med de nationale brugere og samarbejdspartnere gennem et rådgivende panel med deltagelse af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM), andre myndigheder og erhvervet samt et veludbygget system af kontaktudvalg.

Rådgivningspanelet har til opgave at rådgive om centrets overordnede vision og strategi, herunder forskningens relevans i forhold til samfundets fremtidige rådgivningsbehov, nationale og internationale forskningstemaer, formidling af viden til omgivende samfund, samt rammerne for forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Vision

DCA's overordnede vision er at yde et værdifuldt samfundsbidrag i form af forskningsbaseret viden og herved bidrage til bæredygtig intensivering af fødevare- og anden biobaseret produktion til hjemmemarked og eksport.

Produktionen baseres herved på anvendelse af ny viden og avancerede teknologier opnået gennem forskning og innovation i samspil med erfaringer fra praksis, hvilket sikrer en miljøvenlig arealanvendelse, effektiv ressourceanvendelse og et højt niveau af dyrevelfærd.

Jordbrugs- og fødevaresektoren har stor økonomisk betydning i Danmark. Værdien skabes af produktion og eksport af fødevareprodukter, men i høj grad også af eksport af viden, teknologi og knowhow. Salget af danske produkter og dansk teknologi sker fortrinsvis på konkurrenceprægede højprismarkeder og er derfor ofte afhængig af, at produkterne har særlige kvalitetsparametre eller særligt vidensindhold.

I fremtiden forventes det, at forskning og innovation vil få endnu større betydning. Det gælder i forhold til sektorens muligheder for agronomisk, teknologisk og økonomisk udvikling, og det gælder i forhold til regulering og rammesætning. Det gælder desuden også i forhold til at løse globale kriser inden for fødevareforsyning, migration pga. forringede livsbetingelser for befolkninger på landet og i forhold til beskyttelse af klima, miljø og naturressourcer.

Målsætningen for forskningen ved DCA er derfor - via den forskningsbaserede myndighedsbetjening - at bidrage til problemløsning, til grøn vækst og teknologisk udvikling i erhvervet samt til internationalt samarbejde om ”grand challenges”.

Styrkepositioner

DCA - forstået som det samlede center - er meget anerkendt for og har mange års erfaring som leverandør af forskningsbaseret myndighedsbetjening af høj faglig kvalitet.

Miljø- og Fødevareministeriet udtrykker således stor tilfredshed med den leverede rådgivning. DCA har en stor, kompetent, erfaren og engageret ressourcebase i form af forskere fra de fem kerneinstitutter samt andre forskningsmiljøer på TECH og AU. Forskningsmiljøerne er på mange områder førende og velrespekteret i både Danmark og Europa, og centret har opnået sin position på baggrund af flere årtiers opbygning af kompetencer, faciliteter og erhvervsforståelse i regi af DJF.

Centret er anerkendt for at levere relevant forskning og innovation af høj kvalitet og med central betydning for erhvervets udvikling og konkurrenceevne. Forskerne har stor erfaring med og vilje til samarbejde med sektoren, hvilket er med til at sikre relevans og bedre muligheder for finansiering og anvendelse af forskningsresultaterne.

DCA's centerenheds mission

DCA Centerenheden understøtter, at forskningsbaseret viden fra DCA-området indgår som et væsentligt element i løsningen af nationale og internationale samfunds- og erhvervsmæssige udfordringer inden for jordbrug og fødevarer. Centerenhedens hovedopgaver kan inddeles i fire områder med følgende delmål:

Myndighedsrådgivning: Centerenheden understøtter, at DCA leverer uvildig forskningsbaseret myndighedsrådgivning, som kan anvendes af beslutningstagere, politikere og erhverv til fremme af udviklingen på jordbrugs- og fødevareområdet.

Sektorsamarbejde: Centerenheden sikrer, at DCA er en essentiel og synlig del af den nationale vidensudveksling på jordbrugs- og fødevareområdet og understøtter, at DCA danner ramme for et velfungerende forsknings- og innovationssamarbejde med jordbrugs- og fødevaresektoren.

Internationalt samarbejde: Centerenheden understøtter, at DCA i samarbejde med nationale og internationale partnere medvirker til løsningen af globale udfordringer inden for fødevare- og jordbrugsområdet og desuden sikrer støtte til internationalisering i samarbejde med relevante AU-enheder, myndigheder og erhverv.

Kommunikation: Centerenheden sikrer, at kommunikation og vidensudveksling understøtter og udbygger samarbejdet med myndigheder, virksomheder, organisationer samt nationale og internationale samarbejdspartnere.