Aarhus Universitets segl

EJP SOIL sætter jord på dagsordenen i EU

EJP SOIL er et stort EU-forskningsprogram, der samler den europæiske jordbrugsforskning og sætter fokus på landbrugsjordens sundhed på tværs af EU og på bæredygtig, klimasmart dyrkning. 

Jorden spiller en afgørende rolle i klimasammenhæng på mange områder. For det første indeholder jorden tre gange så meget kulstof som atmosfæren og er dermed en stor kulstoflagrer, hvor selv små ændringer i jordens kulstofslagring mærkbart påvirker CO2 i atmosfæren.

Derudover er jorden vigtig i forhold til at tilpasse sig til de negative virkninger af klimaforandringer som tørke og oversvømmelser. Her er jordens vandholdende evne og vandledningsevne vigtige faktorer, som er stærkt påvirket af dyrkningsmetoder og jordens generelle sundhed. Samtidig kan et sundt økosystem med mangfoldig biodiversitet også bidrage til at mindske effekten af ekstreme vejrforhold og øge modstandsdygtigheden overfor klimaforandringer.

Det europæiske forskningsprogram EJP SOIL, der er sat i verden for at skabe gode, fælles rammer for jordbrugsforskningen i EU, sætter netop fokus på jord, dyrkning, klimaforandringer og sikring af fremtidens fødevareforsyning. Programmet, der består af 26 partnere fra 24 lande i EU, puljer nationale forskningsmidler, som toppes op af EU-midler, og fra Danmark deltager AGRO og DCA med midler fra myndighedsaftalen med FVM om Planteproduktion. EJP Soil sætter spotlys på den centrale rolle, som landbrugsjord spiller i forhold til at mindske drivhusgasudledningerne, afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne og for at opretholde fødevareproduktionen.

Et fælles anliggende

EJP SOIL’s målsætning er at forbedre den generelle forståelse af, hvordan man bedst passer på landbrugsjordens sundhed, og hvilke metoder, der kan anvendes for at opretholde eller forbedre sunde økosystemer i og omkring landbrugsjorden.

EJP SOIL har etableret nationale hubs i alle partnerlande, hvor en bred vifte af interessenter fra landbrugssektoren inviteres til møder, arrangementer og workshops for at dele viden, udveksle erfaringer og diskutere behov og løsninger til forbedring af landbrugsjordens sundhed.

En ny generation af jordinteresserede forskere

Et andet vigtigt aspekt af EJP SOIL er at bidrage til uddannelsen af den næste generation af forskere, der interesserer sig for jord.

Her har EJP SOIL været med til at løfte en vigtig opgave gennem bl.a. ph.d-kurser,  postdoc-stillinger og erfaring med forskningsledelse for yngre forskere  men også med at få jord på dagsordenen hos en bredere skare, så flere bliver bevidste om, hvor vigtig jordens sundhed er i en global sammenhæng.

EJP SOIL-programmet løber fra 2020-2025, og det har indtil videre affødt en bred pallette af projekter inden for bl.a. kulstofslagring, økosystemer, nye dyrkningsmetoder, jordforbedring, klimatilpasning og meget mere.   

Læs mere på EJP SOILs hjemmeside.