Aarhus Universitets segl

Fundats

Gluds Legat har til formål at støtte konkrete forskningsprojekter i Danmark indenfor land- og skovbrug.

Uddelinger skal så vidt muligt foretages ligeligt til konkrete forskningsprojekter i Danmark indenfor land- og skovbrug.

Der kan kun ydes støtte til et konkret projekt, såfremt der efter bestyrelsens skøn foreligger en rimelig dokumentation for, at offentlig, herunder EU-støtte, ikke er opnået eller ikke er opnået i tilstrækkeligt omfang til at gennemføre projektet. Der kan således ydes supplerende støtte.  

Ansøgninger skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der i øvrigt er søgt støtte og i givet fald hos hvem. Foreligger der svar på sådanne ansøgninger, skal kopi deraf være vedlagt ansøgningen. I ansøgningen skal det oplyses, om resultater af forskningen vil blive gjort tilgængelige for almenheden.

Et projekt kan alene indgå i bestyrelsens overvejelser om at yde støtte, såfremt projektet er fagligt velbeskrevet og dokumenteret ved referencemateriale m.v.

Gluds legat giver støtte til forskningsprojekter indenfor både grundlæggende og strategisk anvendelsesorienteret forskning.

Til det enkelte projekt ydes der ikke støtte til overhead/adm.bidrag eller løn til post doc.-stipendier eller ph.d.-stipendier.

Ansøgninger skal indeholde al nødvendig og sædvanlig dokumentation som ved ansøgninger til de statslige forskningsråd. 

Legater uddeles én gang årligt sædvanligvis i august/september måned.