Aarhus Universitets segl

Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastning af vandmiljøet

Et opdateret og udbygget katalog giver en oversigt over virkemidler, der kan reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet.

Foto: Ingrid Kaag Thomsen
Foto: Ingrid Kaag Thomsen

På bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet har forskere fra universiteterne i Aarhus og København udarbejdet et nyt katalog over virkemidler, der kan reducere kvælstofbelastningen af vandmiljøet.

Det ny virkemiddelkatalog, som erstatter kataloget fra 2014, indeholder beskrivelse af i alt 32 virkemidler på henholdsvis dyrkningsfladen og i forbindelse med dræn, lavbund eller i randzonen langs vandløb.

Kataloget giver en opdatering af allerede kendte virkemidler som f.eks. efterafgrøder, tidlig såning af vintersæd og braklægning, men beskriver også en række virkemidler, som er nye i forhold til 2014-kataloget. Af nye virkemidler kan nævnes reduceret tilførsel af mineralsk kvælstofgødning, nitrifikationshæmmere til gylle, okkerfældningsbassiner, afbrydning af dræn, paludikultur, dobbeltprofiler og miniådale, Intelligente BufferZoner (IBZ) samt mættede randzoner.

Redegørelse for virkemåde, effekter, potentiale og omkostninger

Ud over kvælstofeffekten er der redegjort for effekter af virkemidlerne i forhold til fosfor, klima, natur og biodiversitet, skadegørere og pesticider samt budget- og velfærdsøkonomiske omkostninger.

Virkemidlerne varierer betydeligt i virkemåde, udbredelsespotentiale og tidsmæssig effekt i vandmiljøet. Med stigende indsatskrav vil der være behov for at kombinere virkemidler på og uden for dyrkningsfladen. Ud over de detaljerede beskrivelser af de enkelte virkemidler, er det derfor også belyst, hvorvidt virkemidlerne kan kombineres, og hvad en kombineret anvendelse kan betyde for den samlede effekt.

Bredt samarbejde om udarbejdelse af kataloget

Kataloget er lavet i et samarbejde mellem fem institutter på Aarhus Universitet (Agroøkologi, Bioscience, Miljøvidenskab, Ingeniørvidenskab og Biologi) og to institutter på Københavns Universitet (Fødevare- og Ressourceøkonomi samt Geovidenskab og Naturforvaltning).

Et udkast til kataloget har været i høring hos Miljø- og Fødevareministeriet samt en følgegruppe bestående af ’Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering’, hvor et bredt udsnit af interessenter herunder landbrugs- og naturorganisationer er repræsenteret.

Download Virkemiddelkataloget her


Yderligere kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos rapportens redaktører, som er:

Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. E-mail: jorgen.eriksen@agro.au.dk. Telefon: 51 68 05 54

Ingrid K. Thomsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. E-mail: ingrid.thomsen@agro.au.dk. Telefon: 40 30 58 56

Carl Christian Hoffmann, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. E-mail: cch@bios.au.dk. Telefon: 25 37 75 96

Berit Hasler, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. E-mail: bh@envs.au.dk. Telefon: 22 17 22 74

Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. E-mail: brian@ifro.ku.dk. Telefon: 35 33 68 73


Bag om forskningen

Samarbejdspartnere

Kataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet (Institut for Agroøkologi, Institut for Bioscience, Institut for Miljøvidenskab, Institut for Ingeniørvidenskab, Institut for Biologi) og Københavns Universitet (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning)    

 

Finansiering

Virkemiddelkataloget er udarbejdet på bestilling fra Fødevarestyrelsen, som en del af ”Rammeaftale indgået mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2019-2022”.

Ekstern kommenteringSom omtalt i artiklen har et udkast til kataloget været i høring hos Miljø- og Fødevareministeriet samt en følgegruppe bestående af et bredt udsnit af interessenter på området.