Aarhus Universitets segl

Vækstmedier med lavt eller intet indhold af sphagnum kan være en klimavenlig løsning

Som svar på et stigende pres på at reducere drivhusgasemissioner, har forskere fra bl.a. Aarhus Universitet udforsket potentialet for at bruge vækstmedier med reduceret eller intet indhold af sphagnum som et klimavenligt alternativ.

Som respons på stigende pres for at reducere drivhusgasemissioner har forskere, herunder fra Aarhus Universitet, udforsket potentialet for at anvende vækstmedier med reduceret eller ingen sphagnumindhold som et klimavenligt alternativ. Foto: Colourbox.com

I de senere år har der været en voksende bekymring omkring de traditionelle vækstmedier baseret på sphagnum, som bliver brugt til bl.a. potteplanter i væksthuse og i haver landet over. Sphagnumudvinding og -brug spiller en rolle i udledningen af drivhusgasser, hvilket har ført til interesse for at finde alternative materialer. Med stigende bekymringer om klimaændringer står gartneriindustrien overfor presset om at mindske de negative påvirkninger på klima og miljø. Fatemeh Hashemi, adjunkt på Aarhus Universitet og forfatter på et livscyklusvurderingsstudie, der netop undersøger klimapåvirkningen af alternative vækstmedier, bemærker: "Der er flere problemer forbundet med sphagnumudvinding og -anvendelse. Det fører bl.a. til CO2-emissioner. Vi er nødt til at udvikle alternativer, der mindsker klimaaftrykket, samtidig med at vi opretholder god plantevækst." 

Udforskning af bæredygtige alternativer 

Fatemeh Hashemi uddyber formålene med BioSubstrate-projektet, et projekt, der blev ledet af Teknologisk Institut. Formålet med projektet var at mindske udledningen af drivhusgasser forbundet med brugen af sphagnum som væsktmedie. Projektet søgte at finde biobaserede erstatninger for tørv, som på samme tid er tilgængelige lokalt og kan understøtte god plantevækst. Materialer som træfibre fra pil, kompost, hydrochar samt fibre fra landbrugsaffald eller biprodukter blev identificeret som lovende alternativer til tørv. 

"Projektets mål var at finde materialer, der ikke kun mindsker emissionerne, men også sikrer optimale betingelser for plantevækst. Derfor har vi lavet en livscyklusanalyse (LCA) af alternative vækstmedier, hvor alle processer er inkluderet. Det har vi gjort for nøjagtigt at kunne estimere det klimaaftryk, der er forbundet med produktion og anvendelse af forskellige typer vækstmedie," siger Fatemeh Hashemi. 

Udover at vurdere emissionerne fra produktion og brug af forskellige vækstmedier, blev plantevæksten i vækstmedierne også vurderet, fortæller Fatemeh Hashemi. Mens der i det første projekt primært var fokus på alternative vækstmedier baseret på én biomasse, så er et nyt projekt kaldet BioSubstrate 2.0 i gang med at se på både planters vækst og de miljømæssige konsekvenser af at bruge blandinger af forskellig biomasse som vækstmedier. 

"Brug af sphagnumfri vækstmedier giver betydelige reduktioner i drivhusgasemissioner," bekræfter hun. "Der er betydeligt potentiale for at reducere klimapåvirkningen ved at integrere biobaserede materialer som vækstmedier." 

Dog understreger hun vigtigheden af omhyggelig udvælgelse af råvarer og bearbejdningsmetoder. "Effektiviteten af disse alternativer afhænger af, at man er omhyggelig med at udvælge råmaterialer og bearbejdningsmetoder." 

Klimaeffekt af at skifte til biobaserede dyrkningsmedier 

Flere undersøgelser har kigget på biobaserede alternativer til sphagnum med fokus på deres fysiske, kemiske og biologiske egenskaber. Alternativerne omfatter kompost, træbaserede materialer, kokosnøddefibre, biokul, hydrochar og landbrugsaffald, enten hver for sig eller blandet sammen. 

 Resultaterne fra denne undersøgelse af alternative dyrkningsmedier viser lovende reduktioner i drivhusgasudledninger sammenlignet med brugen af sphagnum. Brugen af hydrochar fører til en markant reduktion i udledninger, primært på grund af dens evne til at lagre kulstof over lang tid. Denne evne hjælper med at opveje hydrochars større negative klimapåvirkning under produktionen sammenlignet med andre materialer. 

"I vores studie fremstår forarbejdet træfiber som et klimavenligt valg, der har lave drivhusgasemissioner gennem hele dets livscyklus. Derudover viser både kompost og afgassede fibre potentiale for lavere emissioner," forklarer Fatemeh Hashemi. 

Selvom brugen af restprodukter fra landbrugsproduktionen som materiale er tiltalende for at nedbringe drivhusgasudledninger, kræver det en betydelig mængde energiintensiv forarbejdning. 

Udvikling af bæredygtige dyrkningsmedier 

Selvom forskerne kan påvise positive klimamæssige effekter ved alternative vækstmedier, er der stadig tvivl om, hvordan man bedst udnytter alternativ biomasse til at producere disse vækstmedier, der samtidig kan understøtte god plantevækst. Det inkluderer bl.a. at forstå, hvordan de behandles, hvor hurtigt de nedbrydes, og deres evne til at lagre kulstof. 

"Selvom der er nogle usikkerheder i de data, vi bruger, og de skøn, vi laver om emissioner, så er den markante reduktion i drivhusgasudledning ved brug afalternative vækstmedier sammenlignet med sphagnum stadig en solid konklusion. Dog kræver det mere forskning, hvis vi skal udforske disse alternative vækstmedier og løse de usikkerheder, vi har, samt inkludere både deres potentiale for at sikre god plantevækst og at reducere produktionsomkostningerne. Kun på den måde kan vi finde ud af, om de er omkostningseffektive," forklarer Fatemeh Hashemi. 

Undersøgelsen understreger vigtigheden af samarbejde for at finde egnede alternative vækstmedier. Dette kræver overvejelser omkring deres fysiske egenskaber, ændringer i måden at dyrke på og at sikre, at alle interessenter er enige. Mens undersøgelsen her fremhæver potentialet for at reducere drivhusgasudledninger gennem alternativer, erkender forskerne også, at de nuværende alternativer muligvis ikke fuldt ud kan erstatte tørv. Derfor er der behov for yderligere forskning og test af nye vækstmedier. 

Mere information

 

PUNKTER INDHOLD OG FORMÅL
Studietype Livscyklusanalyse (LCA)
Eksterne samarbejdspartnere Institut for Agroøkologi, Institut for Fødevarer og Institut for Biologi og Kemiteknik på Aarhus Universitet samt Teknologisk Institut (TI). 
Ekstern finansiering Denne undersøgelse var en del af BioSubstrate-projektet, finansieret af det danske Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) (Bevillingsnummer 34009-18-1435) og ledet af Søren Ugilt Larsen. Vi takker for værdifuldt grafisk resumé leveret af Huayang Zhen. 
Interessekonflikt Forfatterne erklærer, at de ikke har kendte konkurrerende økonomiske interesser eller personlige relationer, der kunne have påvirket det arbejde, der er rapporteret i denne artikel. 
Link til videnskabelig artikel Publikationen "Greenhouse gas emissions from bio-based growing media: A life-cycle assessment" er offentliggjort i Science of the Total Environment. Den er skrevet af Fatemeh Hashemi, Lisbeth Mogensen, Aidan Mark Smith, Søren Ugilt Larsen og Marie Trydeman Knudsen. 
Kontaktdata Adjunkt Fatemeh Hashemi, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Email: fh@agro.au.dk