Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Øget biomasseproduktion kan reducere udvaskning af kvælstof

Forskere fra Aarhus og Københavns universiteter undersøger potentialer ved at øge biomasseproduktion i dele af Limfjordsoplandet, nærmere betegnet i vandoplandene til Hjarbæk Fjord, Lovns Bredning og Skive Fjord. Aarhus Universitet inviterer nu landmænd og fagfolk fra området til demonstration og erfaringsudveksling om biomasseproduktion.

19.09.2017 | Claus Bo Andreasen

Foto: AU Foulum

Ifølge de nationale vandområdeplaner skal der frem til 2027 ske en meget betydelig reduktion i udledningerne af kvælstof til Limfjorden. Umiddelbart er det ikke muligt at nå reduktionsmålene med kendte virkemidler som for eksempel vådområder og efterafgrøder, uden det bliver nødvendigt at braklægge dyrkningsarealer.

Forsøg på Aarhus Universitet Foulum viser, at dyrkningen af flerårige afgrøder sammenlignet med etårige afgrøder kan give en betydelig reduktion i kvælstoftabet fra dyrkningsfladen; også i situationer, hvor afgrøderne gødes optimalt i forhold til produktionen. Gennem ændringer i afgrødevalget er det således muligt at øge produktionen af biomasse og samtidig reducere kvælstoftabet. Forudsætningen er dog, at der kan sikres en stabil og rentabel afsætning af biomassen.

Undersøger øget biomasseproduktion

For at få belyst dette har Miljø- og Fødevareministeriet bedt forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet om at undersøge potentialer ved øget biomasseproduktion i dele af Limfjordsoplandet, nærmere betegnet i vandoplandene til Hjarbæk Fjord, Lovns Bredning og Skive Fjord. Undersøgelsen skal afdække mulige anvendelser af biomassen, og de forventede effekter på blandt andet miljø og klima samt økonomi og beskæftigelse.

Det er centralt at få afdækket de økonomiske konsekvenser for både landbruget og landbrugets følgeerhverv (slagterier, mejerier, grovvarer etc.) Undersøgelserne skal således omfatte markedsanalyser samt vurderinger af omkostningerne ved produktion af græs til bioraffinering.

Demonstration af bio-raffinering

På AU Foulum er der gennem de seneste år gennemført en række forsøg med dyrkning og bio-raffinering af grøn biomasse. Der er blandt andet etableret forsøgsanlæg til udvinding af protein fra græs og kløvergræs (til brug for svine- og kvægfoder) samt forsøgsanlæg til omdannelse af biomasse og restprodukter til blandt andet olie, polymerer, kemikalier og biogas.

Forsøgene viser, at det er muligt at udvinde protein af grønne afgrøder og at anvende dette til foder til énmavede dyr. Tilsvarende er det muligt at anvende restprodukterne til kvægfoder, energiformål og andre produkter. Det er forventningen, at teknologierne vil blive kommercielt bæredygtige inden for forholdsvis få år.

For at demonstrere – og diskutere - de praktiske muligheder på området inviteres landmænd, rådgivere og relevante virksomheder (for eksempel maskinstationer) til et demonstrations- og erfaringsudvekslingsarrangement på AU Foulum. Målet er at få ideer og forslag til dyrkningen af flerårige afgrøder og produktion af biobaserede produkter.

Find hele programmet og tilmeldingsmulighed her

DCA