Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Potentialekort for minivådområder

Forskere fra Aarhus Universitet har efter bestilling fra Landbrugsstyrelsen opdateret det potentialekort, som angiver hvor minivådområder med fordel kan placeres.

11.02.2020 | Claus Bo Andreasen

Foto: Colourbox

Der er et stort ønske om at reducere udledningen af næringsstoffer fra dyrkede marker til vandmiljøet. Det kan bl.a. ske ved at konstruere minivådområder, der renser drænvand for kvælstof og fosfor, før det når ud i åer og andre vandløb.

Der er mange forhold at tage hensyn til ved placering af minivådområder. Potentialekortet har til formål at angive, hvordan mulighederne er for placering af minivådområder i forskellige områder.

Potentialekortet udarbejdes på basis af eksisterende kortlægninger af terrænforhold, jordtype, lavbund, ådale m.v. Disse data vil dog oftest være ufuldstændige på lokalt niveau.

Potentialekortet kan derfor ikke stå alene som udpegningsgrundlag, og det er derfor altid nødvendigt, at oplandskonsulenter foretager yderligere lokale undersøgelser/inspektion for at afgøre, om oplandet er egnet eller ej.

På baggrund af oplandskonsulenternes bedømmelse skal kommunen vurdere placeringen ud fra andre forhold, herunder beskyttelse af området, vandføring i recipienten, planer for naturlige vådområder eller andre lokale hensyn til miljø- og naturbeskyttelse.

Potentialekort med opdateret ådals-tema

I potentialekortet fra 2017 var der imidlertid usikkerhed om afgrænsningen af ådalene samt usikkerhed omkring kortlægningen af lavbundsjordene, hvilket medførte at potentielt egnede lokaliteter ikke fremgik af kortet. På den baggrund bestilte Landbrugsstyrelsen i 2019 et opdateret potentialekort hos Aarhus Universitet, således at man kunne forbedre mulighederne for at udpege egnede arealer.

Det ny potentialekort blev leveret i sommeren 2019 og bygger på et opdateret kortgrundlag, herunder et nyudviklet ådals-tema (gis-kort), der afgrænser ådale mere præcist.

Desværre findes der pt. ikke et præcist og sammenhængende gis-kort, som viser både mindre ”sidevandløb” og som angiver jordens kulstofindhold.

Det nye potentialekort udpeger mindre sideådale som egnede til placering af minivådområder. I nogle tilfælde kan der placeres minivådområder på disse arealer, i andre tilfælde vil jorden have et for højt kulstofindhold, som gør området ikke egnet.

Arealer med højt kulstofindhold skal udelukkes ved den lokale vurdering/inspektion og eventuel ved nærmere undersøgelse af jordbundsforholdene, jf. de generelle anbefalinger for anvendelse af potentialekortet.

AUs anbefalinger til anvendelse af potentialekortet

En høring om det nye potentialekort viste, at der var behov for at præcisere disse forhold ved anvendelsen af 2019-kortet. På den baggrund udarbejdede AU efterfølgende et notat til Landbrugsstyrelsen, som anbefalede en række forholdsregler for at imødegå usikkerheden ved anvendelse af 2019-potentialekortet.

Af anbefalingerne fremgår det bl.a.:

  1. Potentialkortet fra 2019 kan i et samarbejde imellem jordejeren og en oplandskonsulent anvendes som første udpegningskriterium i 2020 ansøgningsrunden.
  2. Hvis den lokale inspektion viser, at området har et kulstofindhold på over seks procent kulstof, skal området udelukkes til etablering af minivådområde. Dette kan i tvivlstilfælde bestemmes via en analyse af en jordprøve.
  3. Dernæst skal det tjekkes, om området er angivet som ”ikke egnet” på 2017-kortet, og man skal være opmærksom på, om området er klassificeret som et lavbundsareal. Lavbundsarealer er ikke egnede til konstruerede minivådområde.
  4. I grænsetilfælde, dvs. hvor det planlagte mini-vådområde krydser over grænsen til reel lavbund (lavt liggende områder med højt naturligt grundvand og højt organisk stofindhold), kan der inddrages en ekstern fagkyndig bedømmer i den lokale inspektion.
  5. Området kan anvendes, hvis det er egnet ifølge 2019-kortet, at kulstofindholdet er mindre end seks procent, og der ikke er tale om reel lavbundjord.

Endelig anbefalede forskerne, at der arbejdes på at opdatere de bagvedliggende datasæt til udarbejdelse af et nyt potentialekort til anvendelse i kommende ansøgningsrunder.

Læs mere

Opdatering af potentialekort for minivådområder med nyt ådals-tema

Yderligere oplysninger

Direktør Niels Halberg, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Mobil: +4529630093. E-mail: niels.halberg@dca.au.dk

DCA