Aarhus Universitets segl

Nyt europæisk forskningssamarbejde om bæredygtig og klimasmart anvendelse af landbrugsjorden

Et stort europæisk forskningsprogram EJP SOIL skal forbedre det vidensmæssige grundlag for en bæredygtig, fremtidig anvendelse af landbrugsjorden. Målet er at udvikle løsninger, som bidrager til både fødevareforsyning og klima.

Foto: Henning Thomsen, AU.

Jord er bogstaveligt talt grundlaget for vores eksistens. Jorden forsyner planter med vand og næringsstoffer, og jordens frugtbarhed er med andre ord en forudsætning for en tilstrækkelig forsyning med fødevarer, fibre, foder, energi, byggematerialer og plantebaserede produkter i det hele taget.

Jorden rummer samtidig en enorm biodiversitet, og bidrager til væsentlige økosystemtjenester. Eksempelvis er jord et stort kulstoflager - der er langt mere kulstof i jord end der er i planter og i atmosfæren. Derfor spiller jord en stor rolle i forhold til at begrænse klimaændringer.

Opretholdelse af jordens funktioner

Jord er imidlertid en begrænset ressource, som mange steder også er truet. Erosion, tab af organisk materiale, jordforurening og jordpakning er trusler mod jordens frugtbarhed og dermed for jordens potentiale for fødevareproduktion, biodiversitet og kulstoflagring. En intensiveret produktion som følge af den globale befolkningstilvækst, og den deraf stigende efterspørgsel på fødevarer og biomasse vil kunne forstærke problemerne.

Gennem en bæredygtig og klimasmart dyrkning er det imidlertid muligt både at bevare og øge jordens frugtbarhed. Samtidig er det vigtigt, at de dyrkningssystemerne modvirker klimaforandringer gennem kulstoflagring og at jorden kan bidrage til at mindske negative effekter at øgede klimaekstremer

Både FAO, EU’s miljøhandlingsprogram (European Environmental Action Programme) og andre internationale initiativer peger derfor på, at der er behov for øget viden om bæredygtig dyrkning og beskyttelse af jordens funktioner.

Europæisk indsats for bæredygtig jordforvaltning

Formålet med EJP SOIL er at skabe grundlag for et integreret forskningssamarbejde med fokus på udvikling af viden og redskaber til udvikling af dyrkningssystemer, der tilgodeser både fødevareproduktion, biodiversitet, klimahensyn og andre vigtige funktioner.

Samarbejdet skal samtidig bidrage til et samlet videnskabelige grundlag for en fælles europæisk forvaltning af jordressourcen i Europa.

Involvering af landmænd og andre interessenter

Udfordringerne for en bæredygtig anvendelse af jorden varierer betydeligt, både fra region til region og mellem forskellige produktionssystemer og jordtyper. Som et første tiltag vil EJP SOIL involvere europæiske og nationale interessenter i arbejdet med at identificere områder, hvor der mangler viden. Det er for eksempel landmænd, rådgivere, virksomheder og myndigheder. Ligeledes vil regionale forskelle i tilgangen til beskyttelse af jordfrugtbarheden blive kortlagt.

Undersøgelsen vil således kunne give et overblik over den tilgængelige viden og de redskaber, som anvendes til beskyttelse af jordfrugtbarheden. På baggrund af undersøgelsen skal der udarbejdes et ”roadmap”, som kan anvendes til at igangsætte strategisk og anvendelsesorienteret forskning, der skal medvirke til beskytte og forbedre jordens frugtbarhed.

Samarbejdet skal styrke det multidisciplinære forskningsnetværk, som arbejder med jordbrug og jordforvaltning, og det skal resultere igangsættelse af transnationale projekter, ph.d.-uddannelse, uddannelse i øvrigt samt formidling og kommunikation.

Viden til anvendelse i praksis

Forskningssamarbejdet i EJP SOIL skal medvirke til harmoniseret og lettilgængelig information om jord og jordbeskyttelse i Europa.

Det er målet, at landmænd, rådgivere, virksomheder, myndigheder og andre interessenter får nem adgang til konkret viden om for bæredygtig dyrkning. Der vil blive udviklet redskaber til opgørelse af jordens kulstofindhold og modeller til opgørelse af jordkvalitet og kulstof.

Formålet er ligeledes at forbedre metoder til at opgøre virkningen af specifikke dyrkningstiltag på jordens kulstofindhold og dermed på udledningen af drivhusgasser.

Herudover er det ambitionen at forbedre grundlaget for forskningsbaseret myndighedsrådgivning på både regionalt og europæisk niveau.

Endelig har EJP SOIL en ambition om at øge offentlighedens opmærksomhed på betydningen af en klimasmart og bæredygtig dyrkning.

Fakta om EJP Soil

 Der deltager 26 institutioner fra 24 europæiske lande i EJP SOIL. Programmet løber over fem år og det samlede budget er på 80 millioner €. Omkring halvdelen budgettet finansieres af EU Kommissionen, mens den anden halvdel kommer fra de deltagende lande.

 Jordens frugtbarhed er et vigtigt element i rådgivningen, og den danske deltagelse finansieres derfor af midler fra aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet.     


Yderligere information

EJP SOIL ledes af professor Claire Chenu fra det franske forskningsinstitut INRAE. Claire Chenu kan kontaktes på e-mail adresse: ejpsoilcoord@inrae.fr

Yderligere oplysninger om den danske indsats kan fås hos professor Lars Juhl Munkholm, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. E-mail: lars.munkholm@agro.au.dk. Mobil: 2515 2716.

Der kan findes flere oplysninger om EJP SOIL på www.ejpsoil.org. Her er det også muligt at tilmelde sig programmets nyhedsbrev.