Aarhus Universitets segl

Målemetode og grænseværdi for forekomst af clopyralid i gødningsprodukter

Efter fund af sprøjtemidlet clopyralid i organiske gødningsprodukter har Landbrugsstyrelsen bedt forskere fra Aarhus Universitet om at vurdere mulighederne for at måle forekomsten og fastlægge en øvre grænseværdi.

Foto: Colourbox

En del haveejere har oplevet at få skader på bl.a. tomatplanter, som er tilført organisk gødning baseret på vinasse, som er et restprodukt fra sukkerroeproduktionen. Den vinasse, som har forårsaget skaderne, stammer fra sukkerroer, som er behandlet med sprøjtemidler indeholdende aktivstoffet clopyralid.

Det norske laboratorium, NIBIO har i samarbejde med det danske Haveselskab, foretaget en analyse af koncentrationen af clopyralid i seks organiske gødningsprodukter baseret på vinasse. NIBIO’s analyser viste et højt indhold af clopyralid i produkterne.

Ønske om grænseværdi

Haveselskabet har efterfølgende henvendt sig til Fødevareministeriet og bl.a. foreslået at mulighederne for at fastlægge en øvre grænseværdi for clopyralid i organiske gødningsprodukter undersøges.

EUs pesticidreglerne fastlægger grænseværdier for forekomst af clopyralid i de afgrøder, hvor midlet anvendes. Derimod er der ingen grænseværdier for indhold af clopyralid i gødningsprodukter, men jf. gødningsloven må gødningsprodukter ved normalt brug ikke være til skade for planternes sundhed.

Landbrugsstyrelsen har på den baggrund har bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet (AU) om at vurdere behovet for at fastsætte en grænseværdi og en målemetode for forekomst af clopyralid i gødningsprodukter.

Mere specifikt har Landbrugsstyrelsen bedt om et bud på en hensigtsmæssig dansk grænseværdi for clopyralid per kg dyrkningsjord, og et bud på en grænseværdi for organiske gødningsprodukter. Yderligere ønskes en anbefaling af hvilke analysemetoder man bør anvende i fremtiden, herunder ønskes også en vurdering af om Bioessay (dyrkningsforsøg med følsomme planter, eksempelvis tomater), bør inkluderes som analysemetode. I den forbindelse ønskes også en vurdering af NIBIOs målemetode.

Rådgivningsnotat gennemgår mulighederne

Forskere fra Institut for Agroøkologi har nu klarlagt mulighederne, og de gennemgås i et netop udgivet rådgivningsnotat fra DCA.

Indledningsvist redegør notatet for potentielle miljømæssige effekter ved anvendelse af clopyralid og herunder midlets skæbne i jord og i vækstmedier. Dernæst opstilles eksponeringsscenarier, hvor ”anvendelsen” af clopyralid i gødninger sammenlignes med de godkendte anvendelser i marken. Endelig vurderes NIBIOs analysemetode til undersøgelse af restkoncentrationer af clopyralid i flydende gødninger

Notatet konkluderer, at den metode, der anvendes af NIBIO, kan anbefales som målemetode for clopyralid. Ved hjælp af metoden, som baserer sig på en specifik ekstraktion efterfulgt af state-of-the-art væskechromatografi koblet til massespektrometri, er det muligt at spore koncentrationer på helt ned til 8 mikrogram pr liter flydende gødning.

Rådgivningsnotatet konkluderer endvidere, at der bør fastsættes en grænseværdi for forekomst af clopyralid og lignende stoffer i drivhusgødninger. Det foreslås, at der fastsættes en grænseværdi på 8 µg/l gødning svarende til detektionsgrænsen.

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype Myndighedsrådgivning
Finansiering Rådgivningsnotatet er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening” indgået mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) og Aarhus Universitet
Samarbejdspartnere Institut for Agroøkologi
Læs mere  Se rådgivningsnotatet ”Vurdering af behov for at fastsætte grænseværdi samt målemetode for forekomst af clopyralid i gødningsprodukter” udarbejdet af Professor Inge S. Fomsgaard, Professor Per Kudsk & Forsøgsleder Peter Hartvig, Institut for Agroøkologi
Kontakt Professor Per Kudsk, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. E-mail: per.kudsk@agro.au.dk. Mobil: 2228 3382