Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lugt kan måles kemisk

Der plejer at skulle en næse til for at lugte, men nu er det for første gang lykkedes forskere at udvikle en overbevisende model, der kan måle lugt fra svinestalde ved præcist at måle luftens indhold af lugtstoffer.

27.05.2016 | Janne Hansen

Det er for første gang vist, at måling af lugtstoffer i luften kan bruges som et alternativ til menneskers lugtesans, når der skal måles lugt ved svinestalde, og til at måle effekten af diverse tiltag, der skal reducere lugten fra svinestalde. Foto: Colourbox

Hvor meget og hvor slemt lugter en svinestald? Det spørgsmål kan nu svares ved hjælp af en teknik udviklet af forskere fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet i samarbejde med SEGES. De har udviklet en model, der kan forudsige lugt fra svinestalde. Modellen er baseret på målinger af lugtstoffer ved hjælp af den analytiske teknik PTR-MS.

Lugten fra en svinestald kan godt få en til at rynke på næsen og kan være et stort problem i forhold til svineproducenters naboer. Frygten for lugtgener kan også forhindre, at svineproducenter får lov til at udvide deres besætninger.

Lugtgener kan reduceres ved at placere svinestalde længere væk fra naboer eller ved at bruge diverse tekniske løsninger, f.eks. ændret staldindretning eller et luftfilter. For at få et billede af, om disse løsninger virker, er det nødvendigt at have en pålidelig målemetode.

Sammenligning af næse og kemisk måling af lugtstoffer

En mulighed er at få mennesker til at lugte til luften under kontrollerede forhold. En anden mulighed er at analysere luften for bestemte lugtstoffer, der giver anledning til lugt. Begge metoder har deres fordele og ulemper, men det optimale ville være, hvis man kunne kvantificere sammenhængen mellem den lugt, den menneskelige næse oplever, og den målte mængde af specifikke lugtstoffer i luften.

Endnu bedre vil det være, hvis analyserne kunne foretages ude ved stalden, så man ikke behøver at slæbe poser med luft med hjem til laboratoriet med fare for, at ”luften går ud af ballonen” dvs. at der mistes noget undervejs.

Ved hjælp af den nye teknik kan den meget variable sensoriske respons fra en menneskelig næse forudsiges ud fra den mere præcise kemiske måling af lugtstoffer.  

Teknologi erstatter menneskenæse

Resultaterne er opnået i et projekt støttet af GUDP med det formål at udvikle en model til måling af lugtkoncentration baseret på målinger udført på stedet. Samtidig vil forskerne identificere væsentlige lugtstoffer til vurdering af staldens udledning af lugt og af virkningen af teknologier, der nedsætter lugtproblemer.    

Forskerne målte lugten hos fire forskellige svinebesætninger med og uden lugtnedsættende foranstaltninger med et nyudviklet mobilt lugtlaboratorium med PTR-MS, der kan måle lugtstoffer, og et olfaktometer. Et olfaktometer er et instrument, der bruges til at fortynde koncentrationen af en lugt, når et menneske skal bedømme lugten.

Der blev foretaget i alt 115 samtidige sensoriske og analytisk-kemiske målinger af lugt i det mobile laboratorium.

Resultaterne er særdeles opløftende. Forskerne fandt bl.a., at fenoler og indoler er vigtige lugtstoffer at inddrage i modellen til forudsigelse af lugt, og at modellen gav en høj sammenhæng mellem de forudsete og målte lugtkoncentrationer, hvilket man i modsætning til tidligere undersøgelser har kunnet opnå ved at anvende en bedre målemetode kombineret med målinger på stedet

Det er dermed for første gang vist, at måling af lugtstoffer i luften kan bruges som et alternativ til menneskers lugtesans, når der skal måles lugt ved svinestalde, og til at måle effekten af diverse tiltag, der skal reducere lugten fra svinestalde.


Yderligere oplysninger  

Du kan læse den videnskabelige artikel Multivariate prediction of odor from pig production based on in-situ measurement of odorants i det videnskabelige tidsskrift Atmospheric Environment.

Kontakt
Lektor Anders Feilberg
Institut for Ingeniørvidenskab
E-mail: af@eng.au.dk
Mobil: 3089 6099

 

 

DCA, Teknik, Svin