Aarhus Universitets segl

Kontrol af indvoldsorm kan reducere dødeligheden i den økologiske ægproduktion

En nylig afsluttet ph.d-afhandling har undersøgt dyrevelfærden i den økologiske ægproduktion og fundet en sammenhæng mellem dødelighed og niveauet af infektion med indvoldsorm.

Resultaterne af en ny ph.d-afhandling udført ved Aarhus Universitet viser en klar sammenhæng mellem dødelighed og niveauet af infektion med indvoldsorm. Kontrol af indvoldsorm kan hermed potentielt reducere dødeligheden samt forbedre velfærden hos økologiske høner. Der er dog behov for mere viden om, hvordan infektioner med indvoldsorm forebygges.

Ph.d.-afhandlingen 'Animal welfare in organic egg production - with emphasis on mortality and helminth infections' er en del af henholdsvis Core Organic II-projektet HealthyHens (koordineret af ICROFS) og dels projektet 'Færre døde høns'. 

Formålet med afhandlingen har været at undersøge dyrevelfærden i den økologiske ægproduktion i Danmark med vægt på dødelighed og forekomsten af indvoldsorm. Studiet blev gennemført i 15 danske kommercielle økologiske bedrifter. Her blev det undersøgt, om der er en sammenhæng mellem infektioner med indvoldsorm (spolorm (Ascaridia galli) og blindtarmsorm (Heterakis sp.)) og dødeligheden ved topydelse. Endvidere blev det undersøgt, om indvoldsorm kan forudsiges ved hjælp af kliniske velfærdsindikatorer. Endelig blev det undersøgt, hvilke managementstrategier producenterne brugte for at opretholde en lav dødelighed og til kontrol af indvoldsorm.

Studiet påviste en sammenhæng mellem dødelighed og niveauet af infektion med indvoldsorm (spolorm og blindtarmsorm). Dødeligheden var dobbelt så høj hos højt-inficerede bedrifter (gennemsnit >200 æg per gram fæces (EPG)) om sommeren sammenlignet med lavt-inficerede bedrifter (gennemsnit ? 200 EPG), hvorimod dødeligheden i højt-inficerede bedrifter om vinteren ikke var signifikant forskellig fra dødeligheden i lavt-inficerede bedrifter.                  

Registreringer i forsøget

214 individuelle æglæggere fra 12 flokke blev klinisk vurderet ved topydelse og afslutning af produktionsperioden, og niveauet af spolorm blev bestemt ved afslutning af produktionsperioden. Forekomsten af skader på hud, fødder og kam var lav.

Analysen af sammenhængen mellem fjerdragt, brystben, produktionssystem (etage eller kumme) og infektionsniveau viste, at antallet af indvoldsorm var relateret til fjerdragtens tilstand på ryggen ved afslutning af produktionsperioden. Høner med en god fjerdragt på ryggen havde en højere hyppighed af spolorms-infektioner sammenlignet med høner med en dårlig fjerdragt på ryggen. Dette kan indikere, at de høner, som har en god fjerdragt, bruger mere tid i de områder, hvor der er en øget risiko for a blive inficeret med spolorm, for eksempel udearealet eller skrabearealet med strøelse.

Tre vigtige temaer til opretholdelse af lav dødelighed

Kvalitative interview viste, at tre temaer var vigtige i forhold til at opretholde en lav dødelighed: 

  • Kvaliteten af hønniker (ensartethed samt en god opstart efter flytning til ægproduktionsstalden),
  • Management og tid (daglige rutiner, tid brugt i stalden og tid til uforudsete ting), 
  • Foderet (kvalitet og kvantitet af foder og vand).

I forhold til kontrol af indvoldsorm var strategierne: Ingen test af parasitniveauet eller test af parasitniveauet med regelmæssig eller uregelmæssig tidsinterval, og derefter ormebehandling, hvis det blev vurderet nødvendigt. Producenterne mener, at managementtiltag relateret til dødelighed også har en positiv effekt på indvoldsormsinfektioner og omvendt.

Resultaterne af afhandlingen viser, at kontrol af indvoldsorm potentielt kan reducere dødeligheden samt forbedre velfærden hos høner med en god fjerdragt, da disse høner har den højeste hyppighed af indvoldsorm. Da producenterne imidlertid mangler viden om alternativer til ormebehandling - alternativer, som potentielt kan forbedre dyrevelfærden i den økologiske produktion - er der behov for videre forskning af, hvordan infektioner med indvoldsorme forebygges.

Flere oplysninger

Lena Karina Hinrichsen, Institut for Husdyrvidenskab, AU-Foulum

E-mail: lenak.hinrichsen@anis.au.dk

Du kan hente den fulde version af ph.d.-afhandlingen her

Phd.-afhandlingen er en del af henholdsvis projektet HealthyHens og projektet "Førre døde høns"-

HealthyHens er et tværnational-projekt under CORE Organic II (som koordineres af ICROFS). Formålet med projektet er at fremme god sundhed og velfærd i den europæiske økologiske ægproduktion.

Projektet 'Færre døde høns' er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug,