Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Importen af gødningsfosfor kan reduceres drastisk

En bedre indsigt i forskellige restprodukters indhold og tilgængelighed af fosfor kan hjælpe landbruget med at spare op til to tredjedele af importen af fosfor til gødskning af afgrøderne.

Landbruget kan spare en del fosforgødning ved et bedre kendskab til restprodukters indhold af fosfor - til gavn for blandt andet miljøet. Foto: Janne Hansen

Fosfor er et livsnødvendigt stof for både planter og dyr, men i fremtiden kan der blive mangel på det vitale mineral, fordi det råfosfat, som fosforgødningen udvindes fra, er en begrænset ressource. Allerede nu er der på verdensplan rift om fosforgødningen med stigende priser til følge, og hovedparten af de kendte P ressourcer findes i meget få lande som Marokko og Kina. Der er derfor alt mulig grund til at spare på ressourcen.

 

Et nyt projekt, som forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet leder, sigter på at reducere Danmarks import af den dyrebare fosfor og samtidig undgå at afgrøderne over- eller underforsynes med fosfor. Nøglen til at løse dette problem er at blive klogere på plantetilgængeligheden af fosfor fra forskellige restprodukter.

 

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Videncenter for Landbrug, Eurofins Agro, Dansk Standard, Norconsult, Herning Vand, Aarhus Vand og HedeDanmark. Det har et samlet budget på 14,6 mio. kr., hvoraf 10 mio. er bevilget fra Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

 

Målet er at udvikle en metode til at bestemme fosforgødningsværdien i restprodukter som spildevandsslam, aske, struvit og biochar samt forskellige fraktioner af husdyrgødninger.

 

- Ved at deklarere gødningsværdien af fosfor i restprodukter og husdyrgødninger kan afgrøderne få præcis den mængde fosfor, de har brug for. Det vil resultere i, at importeret handelsgødningsfosfor kan erstattes med fosfor fra gødningskilder, vi råder over i Danmark, forklarer lektor Gitte Rubæk fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

 

Gevinster for økonomien og miljøet

Ved at anvende fosfor fra hjemlige restprodukter bedre end vi gør i dag, kan Danmark reducere importen af fosfor i handelsgødning til en tredjedel af det nuværende niveau. Afsætningen af restprodukter vil stige, og der vil blive et nyt marked for salg af analyser af fosforgødningsværdi. Der vil også blive et marked for alternative fosforgødningskilder, der kan erstatte fosfor fra handelsgødning. Nogle af disse alternative kilder vil eventuelt på sigt også kunne anvendes i økologisk landbrug. 

 

Der bliver også en gevinst for miljøet, idet landbrugets overskud af fosfor kan reduceres med 33 procent.

 

Projektets partnere vil arbejde sammen om at analysere, beskrive, afprøve og deklarere fosforgødningsprodukterne og de vil udvikle et beslutningsværktøj, der kan vejlede landmændenes valg af fosforgødningskilde.

 

Kortlægning af restprodukter

Projektet vil udarbejde en standardiserbar analysepakke til bestemmelse af fosforgødningsværdien i forskellige restprodukter. Forskerne vil beskrive restprodukter, der er tilpasset specifikke gødningsformål og udarbejde deklarationsvejledninger til producenter af restprodukter. Projektet vil også udrede de lovgivnings- og markedsmæssige barrierer for anvendelse af restprodukter i konventionel og økologisk planteproduktion og sætte fokus på at imødegå disse.

 

- Ideen er at sikre, at restprodukter trygt kan vælges som fosforgødning uden at risikere udbyttetab som følge af fosformangel og at produkterne samtidig kan udnyttes  på en måde, der hindrer unødvendig ophobning af fosfor i landbrugsjorden. Herved får restprodukterne et værdiløft, siger Gitte Rubæk.

 

Et vigtigt element i projektet er at undersøge, hvor meget af fosforet i restprodukterne der kommer afgrøderne til gavn. Typen og mængden af gødningsfosfor er i tæt samspil med jorden, som både kan binde og frigive fosfor. Dette samspil afgør, hvor meget fosfor, der reelt stilles til rådighed for afgrøden.

 

- Specielt for komplekst sammensatte restprodukter er der en betydelig vekselvirkning mellem jord og restprodukt, som ikke afspejles i en traditionel opløselighedsanalyse. Denne vekselvirkning kan påvirke frigivelsen af fosfor i op til flere år efter gødningen er tilført jorden. Fosforgødningsværdien varierer derfor både fra restprodukt til restprodukt, mellem jordtyper og over tid, forklarer Gitte Rubæk.  

 

Yderligere oplysninger: Lektor Gitte Rubæk, Institut for Agroøkologi, e-mail: gitte.rubaek@agrsci.dk. telefon: 8715 7686