Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Forskning DCA

Fagligt grundlag for anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen

Kommissionens anbefalinger bygger blandt andet på notater og udredninger fra DCA og DCE.

Professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi har siddet i Natur- og Landbrugskommissionen, der netop har barslet med en rapport. Foto: AU

Regeringens uafhængige Natur- og Landbrugskommission har efter ét års arbejde offentliggjort sin endelige rapport med en række anbefalinger til løsning af strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer i landbruget. DCA og DCE, Aarhus Universitets nationale centre for henholdsvis for fødevarer og jordbrug og for miljø og energi, har i vid udstrækning bidraget til kommissionens arbejde, også i samarbejde centrene imellem.

Bidragene til kommissionen er leveret i form af forskningsbaserede udredninger, notater og rapporter og gennem deltagelse i kommissionens arbejdsgrupper som f.eks. kvælstofarbejdsgruppen.

Natur- og Landbrugskommissionens slutrapport

Bidrag fra DCA

Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering

Vurdering af konsekvenser for udledning af drivhusgasser samt for naturen, vandmiljøet og biodiversiteten af Natur- og Landbrugskommissionens samlede anbefalinger med tilhørende handlinger

Notat om afgrøders betydning for udvaskningen til brug for en sårbarhedsdifferentieret regulering

Redegørelse for en operationel anvendelse af P-risikoværktøjet til en sårbarhedsdifferentieret regulering til begrænsning af fosfortab

Beskrivelse af det nødvendige vidensgrundlag i forhold til en fremtidig målrettet regulering efter de forskellige områders retentionskapacitet

Notat om udvaskningseffekt af afgasset gylle

Økonomisk og effektmæssig vurdering af natur-, klima og vandmiljøvirkemidler

Effekter på P-overskud, P-tab og naturindhold af yderligere N-virkemidler ud over Grøn Vækst

Virkemidler til N-reduktion - potentialer og effekter

Muligheder for reduceret udledning af drivhusgasser fra dansk landbrug

Yderligere oplysninger

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Klima og planter: Professor Jørgen E. Olesen, tlf. 40 82 16 59, jorgene.olesen@agrsci.dk

Fremtidens intelligente arealanvendelse: Direktør Niels Halberg, tlf. 29 63 00 93, niels.halberg@icrofs.org

Intelligent N-regulering. Institutleder Erik Steen Kristensen, tlf. 20 91 03 71, eriksteen.kristensen@agrsci.dk

 

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Vandmiljø: Chefkonsulent Poul Nordemann Jensen, tlf. 23 45 08 66, pnj@dmu.dk

Natur og biodiversitet: Seniorrådgiver Jesper Fredshavn, tlf. 87 15 88 59, jrf@dmu.dk