Aarhus Universitets segl

Evaluering af avl for antal levende grise til dag 5

Som et led i aftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening har forskere fra Aarhus Universitet evalueret avlsmæssige tiltag, som skal forbedre danske pattegrises overlevelsesrate.

Der er mange faktorer, som påvirker pattegrisenes overlevelse. Foto: Jesper Rais

Siden 1990’erne er kuldstørrelsen hos danske søer steget betydeligt. Stigningen i kuldstørrelsen er resultatet af en avlsstrategi, hvor avlsdyrene blandt andet er blevet udvalgt efter deres genetiske evne til at føde mange grise. I begyndelsen af 00’erne viste det sig imidlertid, at pattegrisedødeligheden også steg; det vil sige, at et stigende antal grise døde ved fødslen eller kort tid efter.

I 2004 blev det derfor besluttet at ændre avlsmålet fra ”flest mulige fødte grise” til ”flest overlevende grise dag 5” (LG5). En betydelig del af pattegrisene dør i de første dage efter faring, og det nye avlsmål skulle således kombinere målet om at øge pattegriseoverlevelsen og styrke fertiliteten for danske avlsdyr.

I 2014 aftaltes en handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin. Et af målene var, at overlevelsesraten for pattegrise skulle hæves med én gris pr. kuld i 2020. Ifølge handlingsplanen skulle avlsarbejdet og LG5 bidrage til at nedbringe pattegrisedødeligheden.

Efter opdrag fra følgegruppen til svinehandlingsplanen har forskere fra Aarhus Universitet nu evalueret effekten af avl for LG5.

En af udfordringerne ved evalueringen er, at selve avlsarbejdet foregår i udvalgte avls- og opformeringsbesætninger. Det betyder, at det tager nogle år, før avlsarbejdet slår igennem i produktionsbesætningerne. Herudover er der mange andre faktorer end de avlsmæssige, som påvirker pattegrisenes overlevelse. 

Avl efter LG5 forbedrer overlevelsesraten

Ifølge evalueringen har avl for LG5 bidraget til at forbedre overlevelsesraten til dag 5 i avls- og opformeringsbesætninger. Desuden tyder det på, at den forbedring i pattegrisenes overlevelsesrate, som er set i produktionsbesætninger, til dels skyldes avl for LG5. Med andre ord, så har avl for LG5 bidraget til at nedbringe pattegrisedødeligheden, som ønsket i handlingsplanen.

Arbejdet er ledet af seniorforsker Ole Fredslund Christensen, og han peger på, at en del af den forbedring i overlevelsesraten, som er set i avls- og opformeringsbesætninger, endnu ikke er nået frem til produktionen.

- Genetisk set forventer vi derfor en yderligere forbedring af overlevelsen i produktionsbesætningerne på nogle få procent. Ved fortsat avl for LG5 er det i avls- og opformeringsbesætningerne forventningen, at overlevelsen til dag 5 i procent vil være konstant i nærmeste fremtid, siger Ole Fredslund Christensen.

Ole Fredslund Christensen peger i den forbindelse på, at der findes alternativer til avl for LG5, hvor der forventes en større pattegris-overlevelse end ved avl for LG5. 

 

 

 


Yderligere oplysninger

Seniorforsker Ole Fredslund Christensen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning
Aarhus Universitet
Email: olef.christensen@mbg.au.dk
Telefon: 8715 8029