Aarhus Universitets segl

Begrænset forskningsbaseret viden om dyrevelfærd i opdræt af økologiske kaniner

Efterspørgslen efter kaninkød fra dyr opdrættet under mere naturlige forhold end i konventionel spisekanin-produktion er lille, men stigende. Men viden fra konventionel opdræt lader sig ikke direkte overføre til f.eks. en økologisk produktion, da mange forhold spiller ind.

Selvom kaninen ikke er en hyppig gæst på de danske middagstallerkner, har lande som Frankrig, Spanien og Italien en stor konventionel produktion af spisekaniner. Foto: Colourbox

Danmark har nationale regler for økologisk kaninproduktion, og i forbindelse med arbejdet med en ny økologiforordning, har forskere på Aarhus Universitet på forespørgsel fra Landbrugsstyrelsen undersøgt, hvad der findes af forskningsbaserede studier om optimale betingelser for kaninproduktion set ud fra en dyrevelfærdsvinkel.

Der findes dog ikke meget viden på området, og ingen studier, der direkte kan overføres til anbefalinger for den danske økologiske produktion.

Kaniners adfærd

Kaniner er stærkt hierarkiske og territoriale og lever i naturen i kolonier. Kaniner bliver, afhængigt af racen, kønsmodne i 3,5 – 6 måneders alderen. Efter 29-35 dages drægtighed føder hunnen kuld på 4-12 unger i en rede, hun i naturen etablerer i en vis afstand fra de andre kaniner og forer med græs og pels, hun plukker af sin brystkasse.  Ungerne fødes hårløse og blinde, hvilket gør dem meget sårbare i den første levetid. Hunnen besøger typisk reden en gang i døgnet i forbindelse med diegivning.

Der kan blandt kaniner- både under kommercielle produktionsforhold og i naturen - opstå aggressioner i forbindelse med hierarki, territorieafgrænsning og om ressourcer, f.eks. indbyrdes mellem hunner om de bedste redepladser. God plads, stabile grupper samt tilstrækkelig adgang til ressourcer synes at kunne nedbringe aggressionsniveauet.

Temperatur og pladsforhold

Kaniner er temperaturfølsomme og vil forsøge at køle sig ned, bl.a. ved at ligge udstrakt, hvis temperaturen overstiger optimal temperatur (21 grader). Derfor bør udearealer i kaninproduktion om sommeren være med mulighed for skygge mod solen på udearealer – og om vinteren give dyrene mulighed for at søge læ for nedbør.

En del af kaninens naturlige adfærd er at springe, løbe og stå oprejst med rejste ører samt at indgå i sociale relationer. Tilstrækkelig plads handler således ikke kun om belægningsgrad – men også om totalareal.

- Da den forskning, der er på området handler om konventionel kaninopdræt, forsøgskaniner eller kaniner i naturen, er det svært at sige noget konkret om, hvad det mest optimale er i en dansk økologiske produktion, men det er sandsynligt, at både pladsforhold, gruppedynamik og belægningsgrad har betydning for kaninernes velfærd, forklarer en af forfatterne bag myndighedssvaret, seniorforsker Tine Rousing fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. 


Yderligere oplysninger

Undersøgelsen er udarbejdet som en del af aftalen mellem DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Kontakt
Seniorforsker Tine Rousing
Institut for Husdyrvidenskab, AU
Mail: tine.rousing@anis.au.dk
Telefon: 8715 7915