Aarhus Universitets segl

Dræn- og vandløbsvirkemidler

En mulighed for at reducere udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet er anvende virkemidler uden for dyrkningsfladen, f.eks.  i forbindelse med dræn, lavbund eller i randzonen langs vandløb. Et eksempel på et sådant virkemiddel er bioreaktorer med træflis også kaldet minivådområder med filtermatrice (MMM-anlæg).

Princippet bag bioreaktoren er, at drænvandet ledes igennem et biofilter af organisk materiale, i dette tilfælde træflis. I filtret omsætter bakterier under iltfrie forhold en del af nitrat i drænvandet til frit atmosfærisk kvælstof.

Som led i den forskningsbaserede myndighedsbetjening har AU etableret testanlæg, som er placeret i forskellige egne af Danmark. Anlæggene har givet mulighed for at udvikle anlæggenes design med henblik på at opnå en maksimal kvælstofeffekt for lokaliteten. Kvælstofeffekten er afhængig af temperatur og hydraulisk opholdstid, dvs. mængden af vand pr. tidsenhed, der føres gennem det pågældende anlæg.  


Udvalgte publikationer

I det følgende er der henvisninger til udvalgte publikationer og artikler. I højremenuen er der mulighed for at søge på henholdsvis DCA-rapporter, Myndighedssvar, Videnskabelige artikler og Nyhedsartikler. Søgningerne er som prædefinerede, men du er velkommen til selv at søge videre i AU's publikationsdatabase.

Første års resultater fra seks ny bioreaktorer med træflis. Der er et stort behov for nye virkemidler til at reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet. De første resultater viser, at mellem 29 og 49 af procent af kvælstof fjernes, når drænvand ledes gennem en bioreaktor med træflis. Dette skal dog bekræftes i flere undersøgelser. Læs artiklen "Første års resultater fra seks ny bioreaktorer med træflis".

Se videoer fra de seks minivådområder. I 2017 blev projektet Minivådområder med filtermatrice igangsat af Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet. I denne artikel kan du se videoer fra de seks forskellige anlæg.

Hvad koster det at fjerne kvælstof fra landbrugets marker? Kvælstof fra landbrugets marker skal ikke ende i vandmiljøet, men hvad er den mest omkostningseffektive løsning uden for dyrkningsarealet? Det var et af de spørgsmål, der blev behandlet ved en international workshop arrangeret af Aarhus Universitet. Læs artiklen "Hvad koster det at fjerne kvælstof fra landbrugets marker".

Styret dræning kan potentielt bidrage til at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Styret dræning er et virkemiddel kan have potentiale til at reducere udvaskningen af næringsstoffer på visse jordtyper. Læs artiklen "Styret dræning kan potentielt bidrage til at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet".