Aarhus Universitets segl

Klimaoptimering af landbrugets produktionssystemer

Forskere fra Aarhus Universitet samarbejder med forskere fra Københavns Universitet om udvikling af systemanalyser, der kan klimaoptimere en omstilling af fødevareproduktionen og biomasseanvendelsen i det danske landbrug.

Foto: RaisFoto

I sin nuværende form kommer der ofte kun et enkelt eller få hovedprodukter ud landbrugets produktionssystemer. I dagens kvægproduktion er mælk og kød fx hovedprodukterne, men ifølge forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet kan der være mange flere muligheder, hvis kvægproduktionen var en del af et større cirkulært system. Så ville det være muligt at målrette udnyttelsen af afgrøder således at den samlede ressourceudnyttelse forbedres. Et eksempel er bioraffinering af græs, hvor protein fra raffinering af græs bruges i fodring af svin og fjerkræ, mens græspulpen kan indgå i kvægets fodring eller til biogas og efterfølgende gødning af afgrøder.

Ifølge seniorforsker Troels Kristensen er der behov for nye produktionssystemer i jordbruget, hvis visionen om et klimaneutralt landbrug i 2050 skal kunne realiseres. ”Der er brug for nye teknologi og tilpasning af de nuværende produktionsmetoder, herunder anvendelse af landbrugets afgrøder til nye materialer og til energi,” forklarer han.

Cirkulær retning for landbruget

”Der er behov for at udvikle nye metoder til analyse og dokumentation af effektivitet og bæredygtighed, hvis landbrugsproduktionen skal kunne omstilles i en mere cirkulær retning,” siger Troels Kristensen, som er projektleder for et nyt klimaforskningsprojekt. Med titlen ”Det cirkulære jordbrug: Systemanalyse af grøn biomasse til fødevarer, foder og energi” har det til formål at opbygge ekspertise indenfor systemanalyse, udvikle og programmere en model og gennemføre en helhedsorienteret analyse af udvalgte cirkulære biomassesystemer. Miljø- og Fødevareministeriet har bevilliget 5.240.000 kr. til projektet, som er et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Et af formålene med projektet er at udvikle en model, som kan anvendes til at vurdere potentialet for nye teknologier, produktionssystemer og virkemidler generelt. Med modellen vil forskerne kunne beskrive biomassesystemer, samt estimere hvilke konsekvenser de har blandt andet i forhold til klima og miljø. Modellen vil nemlig kunne hjælpe med at estimere klima- og miljøeffekterne ved en cirkulær omstilling af landbrugsproduktioner i Danmark. Det kan f.eks. være, hvilke konsekvenser en ny teknologi eller bestemte virkemidler kan have for udledningen af drivhusgasser.

Geografisk forankret

Modellen skal ikke alene kunne beskrive og vurdere nye teknologier, systemer og virkemidler; den skal også kobles sammen med geografiske data således, at den mest hensigtsmæssige placering af f.eks. nye produktionssystemer kan identificeres. Det vil altså være muligt at estimere, hvor i landet potentielle nye teknologier eller produktionssystemer vil fungere bedst. Derved kan potentialet for implementering på nationalt plan kvantificeres i forhold til den forventede effekt på produktionen af fødevarer og energi, udledning af drivhusgasser og afledte miljøeffekter. Projektet vil med andre ord give et betydende bidrag til en hensigtsmæssig klimaoptimeret omstilling af fødevareproduktionen og biomasseanvendelsen frem mod et klimaneutralt dansk landbrug i 2050.


Yderligere oplysninger

Seniorforsker Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
E-mail: troels.kristensen@agro.au.dk
Tlf.: +45 8715 8014