Aarhus Universitets segl

Dansk hvede skal gøres mere robust

Med henblik på at fremavle hvede, der kan tåle fremtidens klimaudfordringer, bruger forskere genetiske data til at få et bedre indblik i, hvordan hvede tilpasser sig stress.

Dansk hvede skal klædes på til fremtidens klimaudfordringer. Foto: Janne Hansen

Som om det ikke i sommeren 2018 var nok med årtiers værste tørke i Danmark, årtiers værste regnvejr i Japan og intens varme og luftfugtighed i det østlige Canada, så forventes fremtidens klima at blive endnu mere ekstrem og omskiftelig. 

Hvis vi fortsat skal have en sikker forsyning af fødevarer, er det nødvendigt at udvikle afgrøder, der er robuste over for et ekstremt og variabelt klima. En af verdens vigtigste afgrøder er hvede, så derfor er det især vigtigt, at denne afgrøde er klædt på til fremtidens klima. 

Forskere fra Aarhus Universitet deltager i et nyt projekt, der netop handler om at gøre hvede mere robust over for fremtidens ekstreme og omskiftelige klima.

Projektet, der ledes af Københavns Universitet, har til formål at få en bedre forståelse for de mekanismer hvede bruger til at tilpasse sig moderat stress i forskellige udviklingstrin og hvad det har af betydning for hvedens udbytte og kvalitet. En bedre forståelse af disse mekanismer kan bruges af planteforædlere til at udvikle nye og mere robuste sorter af hvede, der kan klare femtidens klimaudfordringer – og derved bidrage til at sikre fødevareforsyningen. 

- En bedre forståelse af interaktionerne mellem dyrkningssystemer og afgrødernes produktivitet under forskellige miljøforhold er afgørende for at bevare et bæredygtigt landbrug og en sikker forsyning af fødevarer, siger Carl-Otto Ottosen fra Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet og en af deltagerne i projektet. 

Forskerne vil skabe bedre viden om de processer, der er ansvarlige for afgrødernes akklimatisering og tilpasning, ved hjælp af en teknik, der hedder fænotyping. Det er en proces, hvor man forskerne kombinerer effekter af genetik, klima og dyrkningsmetoder, så de kan studere planternes fysiologiske reaktioner på forskellige kombinationer af stress. For eksempel optræder varme  ofte i kombination med tørke. 

Konventionel forædling og selektion for stresstolerance kan forbedres, hvis forskerne kan finde eller udpege sorter, der er mere robuste for klimaudsving, og finde genetiske markører for klimatolerance, som kan bruges bredt i hvede. 

- Fænotyping kan bygge bro mellem genetik og fysiologi og øge hastigheden i forædlingen, siger Carl-Otto Ottosen. Fænotyping betyder i denne sammenhæng, at forskerne vil undersøge forskellige nuværende og kommende nordiske hvedesorter for evnen til at klare kombinationer af varme- og tørkestress ved hjælp af fysiologiske målinger og vækstanalyser og sammenholde de oplysninger med mulige genetiske markører, som de har fundet i varmetolerante hvedesorter. 

Forskerne fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet har i tidligere projekter identificeret tre markører (QTL’er eller sektioner af DNA, der relaterer sig til en bestemt egenskab) for varmetolerance i hvede, hvor planterne vedligeholder en høj fotosyntese under varmestress. Disse QTL’er stammer fra hvedesorter fra Afghanistan og Pakistan. 

Molekylære markører tæt ved disse QTL’er kan bruges til at undersøge nordiske sorter for de aktuelle markører og dermed forbedre grundlaget for en nordisk forædling mod klimarobuste hvedesorter. 


Yderligere oplysninger

  • Navn: RobuCrop – Robust wheat for the future
  • Projektledelse: Københavns Universitet
  • Partnere: Københavns Universitet og Aarhus Universitet
  • Finansiering: 1,4 mio. kr. fra Promilleafgiftsfonden for landbrug i 2018
  • Varighed: Tre år (2018-2020)


Kontakt
Professor Carl-Otto Ottosen
Institut for Fødevarer, AU
Email: coo@food.au.dk
Mobil: 2290 3105