Myndighedsrådgivning

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) om at yde forskningsbaseret myndighedsbetjening.

For at sikre et tværgående samarbejde om myndighedsbetjeningen har Aarhus Universitet etableret DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, som til sammen danner ramme for samarbejdet med ministeriet.

Rammeaftale

Aftalen omfatter dels en rammeaftale, der sikrer, at AU gennemfører forskning, som kan understøtte MFVM’s forvaltningsmæssige opgaver. Derudover sikrer aftalen, at AU har den viden og de kompetencer, der krævesfor at levere forskningsmæssig understøttelse inden for de fagområder, der er omfattet af rammeaftalen. 

Ydelsesaftaler

Herudover omfatter aftalen aktuelt seks ydelsesaftaler, som beskriver den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for en række faglige områder. 

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug koordinerer arbejdet inden for tre ydelsesområder, der omhandler jordbrug og fødevarer:


De resterende tre ydelsesaftaler (Natur og vand, Luft, emissioner og risikovurdering samt Arktis) koordineres af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Rammeaftalen med tilhørende ydelsesaftaler er 4-årig med forbehold for vedtagelse af de enkelte års finanslove og rulles årligt for en ny 4-årig periode.

Udvalg og arbejdsgrupper

Som led i aftalen mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet kan der løbende nedsættes faglige udvalg og arbejdsgrupper m.m.

En af de permanente arbejdsgrupper er Normudvalget.