Aarhus Universitets segl

DCA's centerenhed

Aktiviteterne i DCA understøttes af en centerenhed, der varetager opgaver omkring myndighedsbetjening, erhvervs- og sektorsamarbejde, internationalt samarbejde og kommunikation.

Myndighedsrådgivning

Forskere ved institutter, der er en del af DCA, udfører forskningsbaserede rådgivningsopgaver, hvor leverancerne spænder fra korte notater til større udredninger og vidensynteser.

Aftalen bygger på armslængdeprincippet, hvor rådgivningen alene baserer sig på forskernes faglige bidrag, mens politiske og administrative hensyn og afvejninger efterfølgende foretages af myndighederne.

Herudover har DCA en forpligtelse til løbende at vurdere, hvilke områder der kan blive aktuelle for myndighedsrådgivningen. Et resultat af disse vurderinger kan være igangsætning af forskningsopgaver på områder, hvor det vurderes, at der vil blive behov for yderligere eller ny viden.

Læs mere om myndighedsrådgivningen

Samarbejde med sektoren

Samarbejde om forskning og udvikling med de nationale brugere og samarbejdspartnere vægtes højt og er bl.a. organiseret gennem et rådgivende panel med deltagelse af Miljø- og Fødevareministeriet samt organisationer og virksomheder med relation til jordbrugs- og fødevareproduktion.

Læs mere om DCA's rådgivningspanel

Rådgivningspanelet har til opgave at rådgive om DCA's overordnede vision og strategi, herunder forskningens relevans i forhold til samfundets fremtidige behov, nationale og internationale forskningstemaer, formidling af viden til det omgivende samfund samt rammerne for den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

I det rådgivende panel sidder repræsentanter fra bl.a. Fødevarestyrelsen, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, SEGES, Danish Crown, Økologisk Landsforening, Arla Foods, Coop, Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere om sektorsamarbejdet

Internationalt samarbejde

DCA varetager via centerenheden en række opgaver omkring internationalt forsknings- og myndighedssamarbejde. På vegne af MFVM varetager DCA funktioner i bl.a. European Innovation Partnership on Agricultural Sustainability and Productivity (EIP-AGRI), Collaborative Working Group of Sustainable Animal Production, NordGen Council for Farm Animal Genetic Resources og Animal Task Force.

DCA medvirker samtidig i en række europæiske forskningsprogrammer; bl.a. en række ERA-NETs. Herudover understøtter centret samarbejdet om større ansøgninger til europæiske forskningsprogrammer, primært Horizon 2020.   

Læs mere om det internationale samarbejde

Kommunikation

På vegne af DCA udfører centerenheden kommunikationsopgaver i forbindelse med myndighedsrådgivningen mm. 

Hver uge udsendes et nyhedsbrev med nyheder om udførte myndighedsopgaver og øvrigt forskningsnyt fra institutter ved DCA.

Tilmeld dig DCA's nyhedsbrev her

Centerenheden udgiver også løbende DCA-rapporter, som primært bygger på besvarelser af myndighedsopgaver. Desuden koordinerer centerenheden arrangementer, hvor forskere, myndigheder og offentligheden kan blive orienteret om forskningsarbejdet og videnudveksle. 

Find DCA-rapporterne her