Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er rammen om samarbejdet mellem forskningsmiljøerne på jordbrugs- og fødevareområdet på Aarhus Universitet. Centret understøttes af en mindre centerenhed, der bl.a. koordinerer universitetets aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om levering af forskningsbaseret myndighedsbetjening på fødevare- og jordsbrugsområdet.


Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) om at udføre forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for planteproduktion, husdyrproduktion samt fødevarekvalitet og forbrugeradfærd. 

Derfor har Aarhus Universitet etableret DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, der danner rammen om og sikrer et tværgående samarbejde mellem forskningsmiljøerne.

DCA omfatter de af universitetets institutter, der har forskningsaktiviteter på jordbrugs- og fødevareområdet, primært:Institut for AgroøkologiInstitut for HusdyrvidenskabInstitut for Fødevarerdele af Institut for Molekylærbiologi og Genetikdele af Institut for Ingeniørvidenskab samt dele af MAPP-Centret ved Institut for Virksomhedsledelse

Aktiviteterne i DCA understøttes af en centerenhed, der varetager opgaver omkring myndighedsbetjening, erhvervs- og sektorsamarbejde, internationalt samarbejde og kommunikation.

Myndighedsbetjening

Forskere ved institutter, der er en del af DCA, udfører forskningsbaserede rådgivningsopgaver, hvor leverancerne spænder fra korte notater til større udredninger og vidensynteser.

Aftalen bygger på armslængdeprincippet, hvor rådgivningen alene baserer sig på forskernes faglige bidrag, mens politiske og administrative hensyn og afvejninger efterfølgende foretages af myndighederne.

Herudover har DCA en forpligtelse til løbende at vurdere, hvilke områder der kan blive aktuelle for myndighedsrådgivningen. Et resultat af disse vurderinger kan være igangsætning af forskningsopgaver på områder, hvor det vurderes, at der vil blive behov for yderligere eller ny viden.

Læs mere om myndighedsbetjeningen


Samarbejde med sektoren

Samarbejde om forskning og udvikling med de nationale brugere og samarbejdspartnere vægtes højt og er bl.a. organiseret gennem et rådgivende panel med deltagelse af Miljø- og Fødevareministeriet samt organisationer og virksomheder med relation til jordbrugs- og fødevareproduktion.

Rådgivningspanelet har til opgave at rådgive om DCAs overordnede vision og strategi, herunder forskningens relevans i forhold til samfundets fremtidige behov, nationale og internationale forskningstemaer, formidling af viden til det omgivende samfund samt rammerne for den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

I det rådgivende panel sidder repræsentanter fra bl.a. Fødevarestyrelsen, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Seges, Danish Crown, Økologisk Landsforening, Arla Foods, Coop, Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere om sektorsamarbejdet


Kommunikation

På vegne af DCA udfører centerenheden kommunikationsopgaver i forbindelse med myndighedsrådgivningen mm. 

Hver uge udsendes et nyhedsbrev med nyheder om udførte myndighedsopgaver og øvrigt forskningsnyt fra institutter ved DCA.

Centerenheden udgiver også løbende DCA-rapporter, som primært bygger på besvarelser af myndighedsopgaver. Desuden koordinerer centerenheden arrangementer, hvor forskere, myndigheder og offentligheden kan blive orienteret om forskningsarbejdet og videnudveksle. 


Internationalt samarbejde

DCA varetager via centerenheden en række opgaver omkring internationalt forsknings- og myndighedssamarbejde. På vegne af MFVM varetager DCA funktioner i bl.a. European Innovation Partnership on Agricultural Sustainability and Productivity (EIP-AGRI), Collaborative Working Group of Sustainable Animal Production, NordGen Council for Farm Animal Genetic Resources og Animal Task Force.

DCA medvirker samtidig i en række europæiske forskningsprogrammer; bl.a. en række ERA-nets. Herudover understøtter centret samarbejdet om større ansøgninger til europæiske forskningsprogrammer, primært Horizon 2020.   

Læs mere om det internationale samarbejde