Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bierne har det svært i landbrugsdanmark

Den dalende biodiversitet er skidt for den danske bestand af bier, og det kan koste dyrt.

Ensartetheden og den ringe biodiversitet i det danske kulturlandskab forringer levevilkårene for bier. Foto: Per Kryger

Det står sløjt til for bierne i Danmark. Store arealer med ensartede plantetyper, som bierne enten ikke kan bruge eller som har korte blomstringstider, gør det svært at være dansk honningbi. Udbuddet i det åbne lands cafeteria er ganske enkelt blevet for ringe, og det går ud over Danmarks cirka 170.000 honningbifamiliers overlevelsesmuligheder.

 

Det fortæller forskere fra Aarhus Universitet i en rapport udarbejdet for Plantedirektoratet under Fødevareministeriet.

 

Tilfredsstillelse af biernes appetit er ikke det eneste problem. Når bierne har det skidt, påvirker det også en lang række planter, som er helt afhængige af bier for at kunne formere sig. Det gælder både vilde planter og jordbrugets afgrøder.

 

Når det drejer sig om jordbrugsafgrøder kan det oven i købet betyde økonomiske tab.  Forskerne anslår, at honningbiernes bestøvning af landbrugsafgrøder og frugttræer har en årlig værdi på 0,6- 1 mia. kroner. Derudover producerer honningbier hvert år mellem 2.000 og 3.000 ton honning, som også har en økonomisk værdi.

 

Biodiversitet i bund

En del af miseren skyldes det monotone kulturlandskab, som byder på alt for lidt biodiversitet.

 

- Det er ofte vanskeligt for bierne at finde tilstrækkelige ressourcer i det danske agrare system, der er præget af store monokulturarealer af afgrøder, som enten er uinteressante for bierne (f.eks. korn) eller som har en kortvarig blomstring (f.eks. raps), hedder det i rapporten.

 

Blomster og bier har et gensidigt intimt og nødvendigt forhold til hinanden. Bier hjælper planter med deres bestøvning, så planterne kan formere sig, og planterne sørger for, at bierne får føde i form af pollen og nektar. Hvis bierne skal finde føde gennem hele sæsonen kræver det, at der er et varieret udbud af planter, som har forskellige blomstringstider.

 

- Det åbne landskab har en stærkt reduceret forekomst af ukrudtsarter og et reduceret småbiotop-areal, der kan gøre det svært for bierne at finde de fornødne ressourcer, fortæller forskerne i rapporten.

 

Bedre vilkår for bierne

Forskerne peger på, at der er brug for tiltag til at forbedre forholdene for honningbier og andre bestøvere. Der kan etableres randzoner, læhegn, vildtremiser, og andre lignende småbiotoper med planter, der blomstrer successivt gennem sæsonen.

 

En øget tæthed og diversitet af biplanter i det opdyrkede landskab vil være med til at forbedre bestøvernes levevilkår og fødegrundlag. Det vil give mere stabilitet i afgrødernes bestøvning med øget udbytte og kvalitet til følge. Samtidig vil det være til gavn for bestøvningen af vilde planter.

 

En øget forekomst of blomstring hos biplanter i agerlandskabet vil sikre stabilitet i udviklingen at vitale honningbifamilier over sæsonen og dermed stabilitet i honningproduktionen.

 

Rapporten er udarbejdet for Plantedirektoratet under Fødevareministeriet i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser.

 

Bier og blomster – Honningbiens fødegrundlag i Danmark, DJF Rapport Markbrug no. 150, maj 2011 kan downloades her.

 

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Per Kryger, email: per.kryger@agrsci.dk, telefon: 8715 8219, mobil: 2228 3329

 

Tekst: Janne Hansen