Aarhus Universitets segl

Viden er ikke nok – der skal også motivering til

En kombination af indsigt i landmandens adfærd, kendskab til lokale forhold, viden baseret på forskning og hensigtsmæssig politik skal gå op i en højere enhed for at fremme implementering af landskabsfiltre.

Det er vigtigt at inddrage lokale kræfter for at øge motiveringen til implementering af virkemidler i landskabet. Foto: Janne Hansen

Problem: Kvælstof og andre uønskede stoffer fra landbruget kan ende i vandmiljøet, selvom landbruget anvender forskellige godkendte virkemidler på markerne.

Løsning: Brug også godkendte virkemidler uden for dyrkningsarealet. 

I en nær fremtid ville der være frit valg på hylderne blandt flere godkendte virkemidler uden for dyrkningsarealet. Landbruget lægger jord til, mens samfundet er fælles om at løfte den økonomiske byrde. 

Løsningen på problemet lyder besnærende enkel, men det er den ikke nødvendigvis. Selvom der allerede nu findes en række godkendte virkemidler uden for dyrkningsarealet, og nye er ved at blive undersøgt, så kan implementering af dem møde flere forhindringer på vejen. En af forhindringerne kan være os mennesker. 

Hvordan får man landmænd, rådgivere, miljøfolk og almindelige borgere med på vognen? Hvad kan drive dem til at synes, at genetablerede vådområder, intelligente randzoner, øget skovareal, konstruerede minivådområder eller paludikultur med høst af afgrøder i vådlagte områder er en god ide? 

Det var et af de emner, der blev taget op på den internationale workshop om landskabsfiltre, som Institut for Agroøkologi og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet havde arrangeret i Slagelse den 20. april 2017. Indledere fra både Danmark og USA fortalte om deres viden om og erfaringer med at motivere især landmænd til at hoppe med på vognen, når der skal igangsættes virkemidler i landskabet.   

Tag hensyn til lokale forhold

Seniorforsker Jeppe Kjaersgaard fra landbrugsministeriet i Minnesota, USA, fortalte på workshoppen om erfaringer, som er gjort med lignende store, koordinerede initiativer til sikring af den fælles vandressource i det amerikanske Midwest.    

- Der er ingen genveje eller nemme løsninger, der virker alle steder hele tiden, pointerede han.

På grundlag af tidligere erfaringer skitserede han, hvordan en god implementering kan foregå. 

- Først skal man se på forskellige scenarier og udregne omkostninger. Dernæst skal man identificere hotspots, altså de steder, hvor det brænder mest på og finde ud af, hvilke specifikke tiltag man skal sætte ind med de forskellige steder. Og så skal man vurdere, hvad det forventede resultat er, sagde han. 

Masser af baggrundsviden er dog ikke altid nok til at overbevise de involverede parter.   

- Det er vigtigt at anerkende den lokale viden og sætte de lokale mennesker i førersædet. Man skal også være klar over, at ”one size” ikke passer alle steder og vide, at for meget papirarbejde og bureaukrati hurtigt kan få folk til at gå i baglås. Omvendt kan tilbud om tilskud til etablering af den pågældende ordning virke som en gulerod, fortalte Jeppe Kjaersgaard.   

Vejen frem til målet kan derudover gøres lettere at navigere, hvis der udarbejdes generelle standardpraksis for design, forventede effekter og lignende, der samtidigt er fleksible nok til, at lokale forhold kan tilgodeses. De bør udarbejdes med assistance fra rådgivere, forskere, ngo’er og myndigheder. 

Inddrag landmanden

Professor Tommy Dalgaard og ph.d.-studerende Morten Graversgaard fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har også kigget på, hvad der motiverer landmænd – og de var enige med Jeppe Kjaersgaard. 

- Landskabstiltag er helt nødvendige for at nå i mål og det er afgørende, at man involverer landmanden i implementering af virkemidlerne i landskabet, sagde Tommy Dalgaard på workshoppen på baggrund af viden og erfaring fra projekterne Buffertech og dNmark.   

Tommy Dalgaard og Morten Graversgaard har undersøgt, hvordan man involverer landmænd og andre interessenter til at forbedre den økologiske status af vandmiljøet. 

- Man kan lave kort over landskabet, men det er også vigtigt, at man kortlægger, hvordan landmanden opfatter ting – om de føler, at tiltag eksempelvis er dyre, bøvlede eller bureaukratiske, sagde Tommy Dalgaard. 

Det kan også motivere landmænd, hvis de får øje på, at vådområder og andre virkemidler i landskabet kan have flere funktioner. Udover at virkemidlerne kan fjerne kvælstof og fosfor, kan de eksempelvis bidrage til områdets biodiversitet, skabe rekreative områder til fornøjelse for landmanden eller turister og reducere risikoen for oversvømmelser.   

Går man systematisk til værks, tager tingene i den rigtige rækkefølge og tager hensyn til landmandens adfærd, ønsker og behov, så fremmer det sagen. Tommy Dalgaard præsenterede følgende ottetrins-plan for implementering af virkemidler i landskabet: 

Før mødet med landmanden skal man: 

  1. Udregne risici samt udledning af kvælstof og fosfor
  2. Kortlægge naturressourcerne
  3. Kortlægge placeringer af virkemidlerne
  4. Udarbejde kort til præsentation for landmanden 

    Sammen med landmanden skal man:
  5. Hold møder med landmanden for at undersøge hans eller hendes ideer, værdier, motiveringer og kendskab til deres arealer. Møderne skal holdes med landmænd i virkemidlernes oplandsområder.
  6. Præsentere kortene
  7. Opsummere oplysninger om gården, foreslå en strategi, der tager hensyn til de informationer man har indsamlet 
  8. Evaluere svar fra alle landmænd i oplandsområdet og danne sammenhængende landmandsgrupper til dannelse af en kollektiv strategi, der omfatter en bred vifte af virkemidler.  

 


Yderligere oplysninger


Besøg temasiden om landskabsfiltreKontakt

Professor Tommy Dalgaard
Institut for Agroøkologi
Email: tommy.dalgaard@agro.au.dk
Telefon: 8715 7746
Mobil: 2070 6132 

Ph.d.-studerende Morten Graversgaard
Institut for Agroøkologi
Email: morten.graversgaard@agro.au.dk
Mobil: 2564 5560 

Seniorforsker Jeppe Kjaersgaard
Minnesota Department of Agriculture
Email: Jeppe.Kjaersgaard@state.mn.us
Telefon: (+1) 651-201-6149