Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ud med ukrudt – ind med kvælstof

Der kan opnås højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl ved at dyrke efterafgrøder i rækkerne mellem landbrugsafgrøderne. Metoden kan reducere ukrudt og skaffe kvælstof til landbrugsafgrøderne foruden at det kan reducere udvaskning af kvælstof og øge lagring af kulstof.

Hvis der plantes med større afstand mellem rækkerne end traditionelt, kan der blive plads til efterafgrøder, hvilket har en række fordele. Forskerne undersøger det nye dyrkningssystem. Foto: Janne Hansen

Økologiske planteavlere har flere store udfordringer, hvis de skal opnå høje og stabile udbytter i deres afgrøder. Den ene udfordring er at bekæmpe aggressivt ukrudt effektivt. Den anden er at sikre tilstrækkeligt med kvælstof til afgrøderne. 

Forskere fra Aarhus Universitet starter nu et nyt projekt, der både kan skaffe økologiske planteavlere større, mere stabile udbytter og reducere påvirkningerne på klimaet og miljøet. Metoden går ude på at dyrke efterafgrøder i rækker mellem rækkerne af landbrugsafgrøder og bekæmpe ukrudtet målrettet. 

I projektet vil forskerne udvikle og afprøve systemet med rækkedyrkning, der udnytter den seneste viden og udvikling i vision- og GPS-styrede rækkedyrkningsudstyr. Når systemet er udviklet og evalueret vil det blive demonstreret på praktiske landbrug, så kendskab til systemet kan udbredes og anvendes i det økologiske landbrug. 

- Dyrkning af kornafgrøder på stor rækkeafstand gør det muligt at radrense mellem rækkerne og efterfølgende så kvælstoffikserende efterafgrøder, der kan samle kvælstof til de følgende afgrøder, forklarer lederen af projektet, professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet.  

Efterafgrøder mellem rækkerne

Nogle af ukrudtstyperne, som økologiske landmænd kæmper mod, er særdeles hårdnakkede og kommer igen år efter år. Det gælder for eksempel den stædige, flerårige ager-tidsel. Normalt bekæmpes flerårige ukrudt ved harvning om efteråret, men det øger risikoen for udvaskning af kvælstof til vandmiljøet og gør det vanskeligt at etablere effektive efterafgrøder. 

Med den nye rækkedyrkningsmetode dyrkes landbrugsafgrøderne med større afstand mellem rækkerne end normalt. Det giver mulighed for både at radrense og at etablere efterafgrøder imellem rækkerne. Ukrudtet mellem rækkerne af efterafgrøder kan radrenses efter høst af landbrugsafgrøden. Med en større afstand mellem rækkerne kan der nemmere komme sollys ned til efterafgrøderne, hvilket kan forbedre deres vækst og dermed også øge den biologiske kvælstoffiksering. Samtidigt giver metoden mulighed for at radrense rodukrudtet mellem rækkerne af efterafgrøde om efteråret. 

Ny teknologi har gjort det nemmere og mere effektivt at praktisere denne form for rækkedyrkning og ukrudtsbekæmpelse, men der mangler viden om effekten på udbytte, ukrudt, kulstoflagring og udvaskning af kvælstof. Det er nogle af de faktorer, som det nye projekt undersøger.  

Bedre økonomi og miljø

Rækkedyrkningen på denne måde har gode økonomiske og miljømæssige perspektiver. Forskerne forventer, at det nye system kan øge kornudbyttet med 1,2 ton/ha svarende til 100 mio. kr. på landsplan. Den reducerede udvaskning af kvælstof forventer forskerne vil ligge på 10 kg N/ha svarende til 500 ton N på landsplan mens klimaet forskånes for udledning af 200 kg C/ha (svarende til 37.000 ton CO2 på landsplan) som følge af øget kulstoflagring i jorden. 

- Da det nye system kan sikre mere kvælstof til de økologiske afgrøder, kan det bane vej for, at landmændene kan udfase importen af husdyrgødning fra konventionelle landbrug og kan føre til, at flere vælger at etablere eller lægge om til økologisk jordbrug, siger professor Jørgen E. Olesen.   

Projektet, der hedder RowCrop, er bevilget 12,5 mio. kr. fra Fødevareministeriets Grøn Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Aarhus Universitet leder projektet. De øvrige deltagere er Københavns Universitet, Videncentret for Landbrug, Gefion Økologisk Rådgivning, Barritskov Land- og Skovbrug og Kongskilde Industries A/S.

RowCrop er en del af Organic RDD 2-programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.


Yderligere oplysninger: Professor Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, e-mail: jorgene.olesen@agrsci.dk, telefon: 8715 7778, mobil: 4082 1659