Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Oprustning i forskning om klimaændringers betydning for landbruget

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet er med i front for forskningsindsatsen vedrørende klimaændringers betydning for landbrug og miljø.

13.05.2007

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet er med i front for forskningsindsatsen vedrørende klimaændringers betydning for landbrug og miljø.

De globale klimaændringer får betydning for dansk landbrug og miljø. Hvilke og hvor store betydninger det drejer sig om, bliver der nu sat yderligere fokus på i forskningsverdenen takket være midler bevilget af Fødevareministeriet og Familie- og Forbrugerministeriet til seks nye forskningsprojekter. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet er stærkt med i alle seks forskningsprojekter og er projektleder på fire af dem.

Ministerierne har bevilget i alt 32,8 millioner kroner til den samlede forskningsindsats, som har til formål at skaffe mere viden om, hvad klimaændringerne vil betyde for landbrugets produktion og mulighederne for at reducere udledningen af drivhusgasser fra landbruget. Forskningsprogrammet er med sit fokus på landbrug og klima det første af sin art i Danmark

- Vi taler meget om klimaændringerne, men på mange felter savner vi viden om, hvad det vil betyde i praksis. Nu får vi på landbrugsområdet et tiltrængt vidensløft, der vil give os bedre viden at handle ud fra. Det betyder, at landmændene vil få bedre muligheder for at tilpasse og udvikle deres produktion til det ændrede klima - og måske endda drage fordel heraf. Og ligeså vigtigt sikrer vi, at landbrugsproduktionen ikke påvirker miljøet i negativ retning under de nye betingelser, udtaler fødevareminister Hans Christian Schmidt.

I de seks forskningsprojekter vil der blive fokuseret på det ændrede klimas betydning for landbrugets dyrkningsbetingelser, metoder til reduktion af udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet, og erhvervets udledning af drivhusgasser og muligheder for at reducere disse. Det handler for eksempel om risikoen for nye skadedyr og sygdomme i planteavlen, reduceret udledning af drivhusgas via nye metoder i planteavlen og biogasproduktion samt mindsket udledning af kvælstof og fosfor gennem nye afgrøder til dyrefoder. Projekterne løber fra 2007 til 2010.

De seks forskningsprojekter er følgende:

Klimaændringers betydning for jordbrugsproduktionen

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet har i samarbejde med Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet fået 6,5 millioner kroner til at undersøge klimaændringernes direkte og indirekte indflydelse på jordbrugsproduktionen.

Klimaændringerne vil ikke kun påvirke afgrødernes udbytte og kvalitet. Ændringerne vil også påvirke omsætningen og udledningen af næringsstoffer og forekomst af sygdomme og skadedyr, som der skal tages højde for i fremtidens tilrettelæggelse af produktionen.

Yderligere oplysninger: Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, telefon: 8999 1659, mobil: 4082 1659, e-mail: JorgenE.Olesen@agrsci.dk

Udvikling af bæredygtig planteproduktion til reduktion af drivhusgasser fra jordbruget

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet har i samarbejde med Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet fået 5,9 millioner kroner til forskning i mere bæredygtige produktionsmåder inden for planteavl.

Formålet med projektet er at forske i dyrkningssystemer, der kan forøge lagringen af kulstof i jorden og dermed nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Lars Juhl Munkholm, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, telefon: 8999 1768, mobil: 27 64 03 33, e-mail: Lars.Munkholm@agrsci.dk

Bioenergi- og gylleteknologier til reduktion af drivhusgasser

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet har i samarbejde med Forskningscenter Risø fået 6,1 millioner kroner til forskning i bioenergi og gylleteknologi.

Produktion af bioenergi kan bidrage til at nedbringe landbrugets udledning af drivhusgasser. Der er dog stor forskel på effekten af forskellige teknologier og metoder til produktion af bioenergi fra eksempelvis gylle. Forskningsprojektet skal øge vores viden om effekten af forskellige processer.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Uffe Jørgensen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, telefon: 8999 1762, e-mail: Uffe.Jorgensen@agrsci.dk

Cisgenetisk byg og hvede som dyrefoder

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet har i samarbejde med Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret fået seks millioner kroner til at forske i byg og hvede med det formål at forbedre de to afgrøders foderegenskaber hvad angår kvælstof og fosfor. Et varmere klima med ændrede produktionsvilkår vil kunne resultere i en øget udvaskning af næringsstoffer. Dyrefoder produceret på cisgenetiske byg og hvede kan være en måde at modgå dette på.

Projektet omfatter genetisk modifikation, hvor kun planternes egne gener anvendes, det såkaldte cisgenese koncept. Planterne og cisgenesekonceptet vil blive vurderet for deres nytteeffekt og accept i befolkningen gennem etiske, sociologiske, og økonomiske undersøgelser og hvordan sådanne afgrøder kan håndteres gennem produktionskæden.

Yderligere oplysninger: Forskningsprofessor Preben Bach Holm, Institut for Genetik og Bioteknologi, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, telefon: 8999 3649, e-mail: PrebenB.Holm@agrsci.dk

Modstandsdygtighed over for svampeangreb

Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet har i samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet og Biocentrum på DTU fået seks millioner kroner til forskning i sorter af byg, der er modstandsdygtige over for angreb af fusariumsvampe.

På grund af klimaforandringerne vil fusariumsvampe udgøre et stigende problem i kornproduktionen. Svampene forårsager udbyttetab og danner ofte sundhedsskadelige giftstoffer. Forskningsprojektet skal danne grundlag for bedre udnyttelse af modstandsdygtige bygsorter.

Yderligere oplysninger: Professor David B. Collinge, telefon: 3528 3309

Forbedrede afgrøder til 2. generations biobrændstof

Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet har i samarbejde med Molekylærbiologisk Institut på Københavns Universitet og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet fået 2,2 millioner kroner til forskning i afgrøder, der er særlig velegnede til bioenergiproduktion.

Anden generations bioenergi afhænger af, at der dyrkes planter med en stor produktion af biomasse, som nemt kan omdannes til brændbart ethanol. Forskning har hidtil fokuseret på den sidste del af processen, mens der stort set ikke har været opmærksomhed på egenskaberne i selve plantematerialet. Derfor er der kolossalt potentiale i at udvikle afgrøder, som for eksempel græsser, der er særlig velegnede til bioenergiproduktion.

Yderligere oplysninger: Professor Henrik Vibe Scheller, telefon: 3528 3354

Yderligere oplysninger om den samlede forskningsindsats:

Mads R. Wolff, telefon: 3395 8864, e-mail: marw@dffe.dk

Foto: Janne Hansen, DJF


imported:auinstallation09.cs.au.dk:13:Nyheder