Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ny metode kan måle metanudledningen fra husdyrgødning

EU-kommissionen har pålagt dansk landbrug en dramatisk reduktion af drivhusgasudledninger. Men uden metoder til at måle emissioner er det umuligt at dokumentere effekter af ændret praksis. Forskere sætter nu fokus på denne udfordring og præsenterer en metode, som kan være et vigtigt skridt på vejen mod at kvantificere metanudledningen.

Dyrene i stalden er selv en kilde til gasser, og i praksis kan udledninger fra dyr og gødning ikke adskilles. Arkivfoto: AU

Det er i dag ikke muligt at kvantificere udledningen af metan fra husdyrgødning. Det er et stort problem på et tidspunkt, hvor EU-kommissionen har pålagt Danmark en dramatisk reduktion af drivhusgasudledninger fra landbruget. Uden metoder til at måle emissionerne vil det heller ikke være muligt at dokumentere effekter af ændret praksis.

En ny artikel, offentliggjort i denne uge i tidsskriftet PloS One, sætter fokus på denne udfordring og præsenterer en metode, som kan være et vigtigt skridt på vejen mod at kvantificere metanudledningen.

- Konkret er udfordringen, at nedbrydningsprocesser går i gang, så snart gødningen forlader dyret i stalden, siger seniorforsker Søren O. Petersen, som har været ansvarlig for undersøgelsen, der ligger til grund for artiklen.

- Gødningen opsamles over en periode på op til en måned, hvor der udledes både metan og kuldioxid. Men dyrene i stalden er selv en kilde til de to gasser, og i praksis kan udledninger fra dyr og gødning ikke adskilles. Og derfor kan den samlede udledning af metan fra gødningen i stalde og lagre heller ikke bestemmes.

Den nye metode er baseret på målinger i laboratoriet af metanproduktionen i gylle indsamlet i stalde. Artiklen benytter en simpel model til at beregne den daglige udledning. Modellen kan benyttes til at opgøre effekten af ændret håndtering eller behandling af husdyrgødning, for eksempel i biogasanlæg.

Metan er, næstefter kuldioxid, den vigtigste kilde til drivhusgasser fra landbruget, og fra staldanlæg og lagre er metan den vigtigste kilde. På kvægbedrifter kommer hovedparten af metan fra dyrenes fordøjelse, mens gødningen på svinebedrifter er den vigtigste kilde. Eftersom metan har en kort levetid i atmosfæren sammenlignet med andre drivhusgasser, vil en reduktion af metan-emissioner på kort sigt være særligt effektiv med hensyn til at begrænse klimabelastningen.

Ifølge Søren O. Petersen er metoder til reduktion af metanudledning fra gylle allerede til rådighed (biogasbehandling, gylleforsuring). Derfor er metanudledning fra husdyrgødning et oplagt mål for drivhusgasreduktion.

Både metan og kuldioxid indeholder kulstof fra det organiske materiale i gødningen, som nedbrydes. Det har stor betydning for gødningens biogaspotentiale, som jo netop afhænger af nedbrydeligt organisk stof i gødningen. En hurtigere levering af gylle til biogasanlæg vil derfor øge biogasproduktionen, samtidig med at metanemissionen reduceres. Artiklen diskuterer denne synergi.

Planer for videreudvikling af metoden er beskrevet i en EU-ansøgning, som er udarbejdet sammen med kolleger i Tyskland, Holland, Storbritannien og Sverige og en svensk virksomhed. 


Yderligere oplysninger

Læs artiklen "Estimation of methane emissions from slurry pits below pig and cattle confinements".

Kontakt
Seniorforsker Søren O. Petersen
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Tlf. 8715 7756
Email: sop@agro.au.dk