Aarhus Universitets segl

Nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol udvasker fortsat til grundvandet

Der er fortsat fund af nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i grundvandet både under sandjorde og opsprækkede lerjorde, men hvor det kommer fra er ikke helt klart.

Varslingssystemet for overvågning af pesticider til grundvandet (VAP) leder efter kilden til nedbrydningsstoffet 1,2,4-triazol i grundvandet. Foto: Jesper Rais

Ifølge årets rapport fra Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP) kan der stadigvæk findes 1,2,4-triazol i grundvandet både under sandjorde og opsprækkede lerjorde. Stoffet 1,2,4-triazol er et nedbrydningsprodukt af blandt andet svampemidlerne epoxiconazol, difenoconazol, propiconazol og tebuconazol. 

Miljøstyrelsen vurderede i 2014, at brugen af de såkaldte azol-svampemidler i landbruget kunne resultere i dannelsen af nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol i betydelige mængder og dermed udgøre en trussel mod kvaliteten af grundvandet. Der blev derfor indført restriktioner på brugen af visse azol-midler. Det samme år besluttede VAP at undersøge, hvorvidt 1,2,4-triazol kan udvaske til grundvand ved anvendelse af de daværende godkendte anvendelser. 

VAP består af seks marker med almindelig landbrugsdrift, hvor der sprøjtes med godkendte pesticider, oftest i maksimalt tilladte doseringer. Forskerne i VAP undersøger, om pesticider eller deres nedbrydningsprodukter trænger ned til grundvand, drænvand eller jordvand under markerne. Testmarkerne repræsenterer de forskellige typer af klima, geologi og jordbund i Danmark, herunder både sandede marker og opsprækkede lermarker. 

I forbindelse med test af tebuconazol i korn på fire af markerne i 2014 blev 1,2,4-triazol fundet i vandprøver fra både en meters dybde og i grundvandet. På en af markerne blev stoffet fundet i koncentrationer på op til 0,26 mikrogram pr. liter. Det er en overskridelse af grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. På markerne aftog koncentrationen med dybden, hvilket kunne tyde på, at kilden er i nærheden af overfladen. 

Der kan være flere kilder til 1,2,4-triazol

Resultaterne kunne ikke relateres direkte til den aktuelle sprøjtning med svampemidlet tebuconazol på markerne, idet 1,2,4-triazol blev fundet i vandprøver udtaget fra tre af markerne inden tebuconazol blev anvendt. Ligeledes blev der fundet 1,2,4-triazol i vand fra boringer, der står opstrøms markerne. 

Der er derfor igangsat et grundigt arbejde for at belyse andre kilder til fundene af 1,2,4-triazol. Mulige kilder kunne være tidligere anvendte azol-midler, nitrifikationshæmmere og bejdsemidler tilført med såsæd, det være sig på VAP-markerne eller opstrøms disse. 

Forskere har også igangsat nye VAP-undersøgelser med anvendelse af svampemidlerne epoxiconazol og prothioconazol med de nu godkendte anvendelser. I den forbindelse så de en stigning i koncentrationen af 1,2,4-triazol i vand fra en meters dybde under tre af markerne og i nogle af grundvandsfiltrene, der var dog ikke fund over grænseværdien i grundvandet. 

Resultaterne viser generelt, at 1,2,4-triazol findes i vand fra VAP-markerne på både sand og opsprækket ler, og at kilden eller kilderne er overfladenære. Det er dog stadig uklart, hvad kilden eller kilderne er til fundene i grundvandet, da 1,2,4-triazol kan stamme fra andet end driften af VAP’s forsøgsmarker. 

Læs årets sammendrag og rapport her

VAP er finansieret af Miljøstyrelsen. Resultaterne fra VAP er for perioden 1999-2016 beskrevet i en rapportserie udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) samt Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. 


Find flere resultater i det danske sammendrag ’Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand. Moniteringsresultater juli 2014-juni 2016’ her

Den samlede rapport 'Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring Results May 1999 - June 2016’ kan hentes her. 

Her kan du læse alle rapporterne fra VAP. 


Yderligere oplysninger

Agronom Preben Olsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, telefon: 8715 7731, mobil: 2173 0711, email: preben.olsen@agro.au.dk 

Projektleder og seniorforsker Annette E. Rosenbom, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), telefon 9133 3552, email: aer@geus.dk 


Sustainable Pest Management – eller bæredygtig plantebeskyttelse - er et af de forskningsområder, hvor Institut for Agroøkologi har en særlig styrke, og hvorfra der leveres resultater i tråd med nationale og globale samfundsmæssige udfordringer og målsætninger.