Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Agro DCA Anis Kvæg

Møde om reduktion af drivhusgasser fra husdyrproduktionen

Det tværgående forskningscenter iClimate ved Aarhus Universitet inviterer i samarbejde med INBIOM til et videnudvekslings- og netværksmøde om mulighederne for reduktion af drivhusgasser fra husdyrproduktionen.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

mandag 3. december 2018,  kl. 09:30 - 15:00

Sted

Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, Aarhus

Udledningen af drivhusgasser er årsag til klimaændringer og dermed en af menneskehedens største udfordringer. I takt med de stigende samlede udledninger vokser også konsekvenserne for verdens økosystemer og for menneskers levevilkår.

Husdyrbruget er en af de mest betydende kilder til udledning af klimagasser. Den stigende globale efterspørgsel og produktion af animalske produkter vil alt andet lige øge husdyrbrugets klimabelastning.

Det er bl.a. metan og lattergas fra dyrenes omsætning af foder samt ammoniak fra stald og lager, som er problematiske for klimaet. I Danmark er der i de senere år gennemført omfattende forskning på disse områder; og målt på produktniveau er den danske fødevareproduktion blandt verdens mest klimaeffektive.

Danmark står imidlertid overfor yderligere krav om reduktion af udledninger af klimagasser; herunder betydelige reduktionsmål for dansk landbrug. Dette indebærer i sig selv en stor omkostning for dansk husdyrproduktion med tilhørende risiko for tab af konkurrenceevne. Samtidig er der stigende krav om dokumentation for, at produktionen gennemføres med et lavt udslip af klimagasser.

Der er på den baggrund et stort behov for at undersøge mulighederne for at reducere emissionerne fra husdyrproduktionen yderligere. Det virker ikke sandsynligt, at enkelte forskningsområder kan levere en samlet løsning på udfordringerne. Mulige løsningerne skal snarere findes i et samspil mellem forskellige forskningsdiscipliner og ikke mindst i samspil mellem innovative virksomheder og universiteternes forskningsmiljøer.

Det er derfor brug for nytænkning og for nye samarbejder mellem forskningsdiscipliner og mellem forskningen og teknologivirksomheder. Danmark har stærke universitetsmiljøer og en række førende virksomheder inden for bl.a. bioteknologi, IKT og sensorteknologier. Dette giver unikke muligheder for at tænke disse teknologier ind i nye løsninger af en stor erhvervs-  og samfundsudfordring.

Formålet med mødet er at knytte kontakter mellem forskningsmiljøer og virksomheder med henblik på udvikling af nye teknologier og løsninger til reduktion af husdyrproduktionens klimabelastning. 

 

Arrangement holdes af Aarhus Universitets interdisciplinære Center for Klimaforandringer (iClimate) i samarbejde med Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)


Program

09.30Registrering, kaffe og brød
10.00iClimate v/professor Jørgen E. Olesen, AU  
10.15Visioner for en bæredygtig mælkeproduktion v/ Director Sustainability Jan Johannesen, Arla  
10.30Reduktion af enterisk metan v/professor Peter Lund, AU
10.45Reduktion af emissioner fra stald & lager v/seniorrådgiver Peter Kai, AU  
11.00Brainstorming i mindre grupper: Hvor er mulighederne for nytænkning?  
11.45Husdyrbrugets klimaudfordring set fra Innovationsfonden v/ scientific officer Thomas Mathiasen, Innovationsfonden  
12.00Frokost og networking  
13.00Fremtidens krav til husdyrbruget. Fælles indlæg v/chefkonsulent Adam Lentz, Miljø- og Fødevareministeriet og specialkonsulent Malene Linderoth, Miljø- og Fødevareministeriet    
13.20Inspiration fra virksomheder:
  • Senior Manager Per Henning Nielsen, Novozymes
  • Senior Global Product Manager Kristian Witt, Chr. Hansen 
  • Senior Staff Scientist Charlotte Horsmans Poulsen, DuPont
  • Salgskonsulent, Danmark/Export Kurt West, JH Agro
14.00Workshops: Ideer og samarbejde  
14.50Opsamling på dagen v/professor Jørgen E. Olesen, AU  
15.00Slut

 

Praktiske oplysninger

Tilmelding: Tilmeld dig her senest den 26. november.

Målgruppe

Mødet henvender sig til repræsentanter for udviklingsorienterede virksomheder og erhvervsorganisationer, herunder virksomheder som beskæftiger sig med f.eks. produktion af foder og additiver, staldmiljø, lagring og behandling af husdyrgødning m.fl.

Yderligere oplysninger
Oplysninger om det praktiske arrangement kan fås ved henvendelse til institutsekretær Jytte Christensen, e-mail:  jytte.christensen@agro.au.dk og tlf. 23 42 35 38

Om iClimate

Aarhus Universitet har etableret iClimate - Interdisciplinary Centre for Climate Change for at samle relevant forskning på området og skabe samarbejde med virksomheder og organisationer.

Læs mere om iClimate