Aarhus Universitets segl

Målene i vandplanerne kan opnås - med investeringer og geografisk målretning

Er dyrkning af mere græs eller andre flerårige afgrøder i stedet for korn, raps og majs en god løsning for at reducere udledning af kvælstof til Limfjorden? Forskere fra Aarhus Universitet belyser spørgsmålet fra forskellige vinkler på Plantekongres 2019.

Dyrkning af flerårige afgrøder som græs kan være en af landbrugets løsninger på klimaproblemet. Foto: Janne Hansen
Dyrkning af flerårige afgrøder som græs kan være en af landbrugets løsninger på klimaproblemet. Foto: Janne Hansen

Omlægning af 25-35 procent af landbrugsarealet omkring Limfjorden til biomasseproduktion kan gøre det muligt at nå vandplanernes mål for reduktion af udledning af kvælstof til vandmiljøet, selv i de mest kritiske dele af oplandet. En sådan omlægning vil samtidigt reducere landbrugets klimabelastning og anvendelsen af pesticider. 

Forsøg på AU Foulum viser, at dyrkning af flerårige afgrøder til bioraffinering kan give en betydelig reduktion i tab af kvælstof fra markerne sammenlignet med dyrkning af etårige afgrøder. Det er et emne, som centerleder og seniorforsker Uffe Jørgensen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet kommer nærmere ind på i sit indlæg på Plantekongres 2019, der holdes i Herning den 15.-16. januar 2019. 

- Ved at dyrke afgrøder, der egner sig til bioraffinering, er det muligt at opfylde de resterende krav i vandplanerne i Limfjordsoplandet, hvor det ellers er vanskeligt at opnå målet med traditionelle midler, siger Uffe Jørgensen. 

Sammen med sine kollegaer fra Institut for Agroøkologi har Uffe Jørgensen lavet en analyse, som viser hvor meget raps, korn eller majs, der skal omlægges til afgrøder, der egner sig bioraffinering, for at opfylde de resterende krav i vandplanerne i udvalgte oplande til Limfjorden. Det kan du høre mere om i Uffe Jørgensens foredrag på plantekongressen ’Nye afgrøder i Limfjordsopladet kan opfylde vandplanerne’ i session 48 den 16. januar 2019.  

Sektionsleder og professor Tommy Dalgaard, som også er ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, kommer i sit indlæg på Plantekongressen tillige ind på målrettet dyrkning af græs som middel til at nå de store udfordringer landbruget står overfor, særligt ved Limfjorden. 

- Der er store lokale forskelle på, hvem der kan vinde eller tabe ved omlægningen. Der er et særligt potentiale ved omlægning til økologisk produktion, og der er et stort behov for nye investeringer samt et øget samarbejde på tværs af bedrifter omkring valg af virkemidler, udtaler Tommy Dalgaard. Hansforedrag om ’Mere græs som løsning på miljøkravene? Omkostninger og gevinster ved blandt andet Limfjorden’ er baseret på analyser lavet i samarbejde med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og kan høres i session 75 den 16. januar 2019. 


Udover at høre indlæggene på plantekongressen kan du læse rapporten ’Kan reduktionsmålsætninger for nitratudvaskning til Limfjorden opfyldes ved øget dyrkning af biomasse?’ udgivet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 

Du kan også læse artiklen ’Stort potentiale ved dyrkning af flerårige afgrøder til bioraffinering’


Læs mere om Plantekongres 2019 og tilmeld dig her. 


Yderligere oplysninger:

Centerleder CBIO, seniorforsker Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi, email: uffe.jorgensen@agro.au.dk, telefon: 8715 7729, mobil: 2133 7831 

Sektionsleder, professor Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi, email: tommy.dalgaard@agro.au.dk, telefon: 8715 7746, mobil: 2070 6132