Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lavt indhold af tungmetaller i handelsgødede afgrøder

Indholdet af arsen, bly, cadmium og kviksølv i danske afgrøder tilført handels- eller husdyrgødning er under grænseværdierne for indhold af disse metaller i foder. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

03.07.2013 | Søren Tobberup Hansen

Forskere ved Aarhus Universitet har undersøgt indholdet af tungmetaller i afgrøder, der tilføres handelsgødning og husdyrgødning. Afgrødernes indhold af tungmetaller var under de grænseværdier, der gælder for fodermidler. Foto: Janne Hansen

På EU-plan arbejdes der med at fastsætte grænser for det tilladte indhold af tungmetaller i handelsgødning. Sigtet er at beskytte jordresursen og sikre risikofrie fødevarer. Som led i dette arbejde har Fødevareministeriet bedt Aarhus Universitet om en faglig redegørelse, der belyser, hvordan brug af handelsgødning påvirker indholdet af tungmetaller i afgrøder, som dyrkes under normale markforhold i Danmark. Denne redegørelse er nu udkommet.

Redegørelsen omfatter indholdet af arsen, bly, cadmium, krom, kviksølv og nikkel i fodermajs, vårbyg, kløvergræs og vinterhvede, der er dyrket ved forskellige niveauer af handelsgødning (fra ugødet til to gange normal gødskning). Virkningen af handelsgødning blev sammenlignet med effekten af husdyrgødning.

Uanset gødningsniveau indeholdt afgrøderne så lidt arsen, at det knap kunne detekteres. Indholdet af bly, krom, kviksølv og nikkel var generelt lavt og kunne ikke relateres til, hvor meget gødning, der var givet.

For afgrøder, der blev tilført handelsgødning omkring vækstperioden, blev der fundet en direkte sammenhæng mellem den anvendte mængde gødning og afgrødens indhold af cadmium. Men uanset gødningsniveau var cadmium indholdet i afgrøderne under de grænseværdier, der er fastsat for foder. Specielt byg- og hvedekerner havde et meget lavt indhold af cadmium.

Professor Bent Tolstrup Christensen, der har stået i spidsen for udredningen, konkluderer på bagrund af resultaterne, at landbrugets anvendelse af handelsgødning ikke udgør et problem i forhold til at overholde de fastsatte grænseværdier:

-          Selv ved lang tids anvendelse af handelsgødning, i de mængder og kvaliteter vi har undersøgt, vil indholdet af arsen, bly, cadmium og kviksølv i typiske landbrugsafgrøder ikke overskride det største tilladte indhold af disse metaller i fodermidler. Det er et positivt resultat, både for dyr og mennesker.

Datagrundlaget for redegørelsen består af analyser foretaget på afgrøder dyrket i 2009-2012 i de langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation, resultater fra tidligere danske markforsøg, og resultater fra to skånske markforsøg udført i 2009-2012. Der var ingen systematisk forskel mellem anvendelse af handels- og husdyrgødning, når planternes indhold af tungmetaller blev analyseret. Dog var indholdet af cadmium lavere ved anvendelse af husdyrgødning. Grænseværdierne for arsen, bly, cadmium og kviksølv i foderstoffer er fastsat af Fødevareministeriet; der er ikke fastsat grænseværdier for krom og nikkel.

 

DCA-Rapport nr. 24, juni 2013: ”Handelsgødnings indflydelse på afgrøders indhold af arsen, bly, cadmium, krom, kviksølv og nikkel” kan downloades eller købes her.

Yderligere oplysninger: Professor Bent Tolstrup Christensen, Institut for Agroøkologi, telefon:  8715 7764, e-mail: bent.t.christensen@agrsci.dk

Lektor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, telefon:  8715 7674, e-mail: lars.elsgaard@agrsci.dk

 

Forskning, Offentligheden / Pressen, Jordbrug og fødevarer, Plantedyrkning