Aarhus Universitets segl

Landmænd kan passe godt på jorden ved hjælp af moderne teknologi

En system-orienterede og teknologisk tilgang til jordbrugsproduktionen kan understøtte, at den udvikles bæredygtigt og bidrager til en sikker fødevareforsyning i samspil med miljø og klima.

Sådybden, som kan styres mere præcist ved hjælp af ny teknologi, har stor betydning for frøets spireevne og plantens vækstmuligheder. Den ønskede placering er den til venstre. Illustration: Agrointelli

Længe om at blive dannet, men hurtig til at blive ødelagt, hvis vi ikke passer ordentligt på den – det er den situation, som dyrkningsjorden står i i nutidens intensive landbrug. Jord er vores livsgrundlag, så det er afgørende, at vi passer godt på den. Her kan den moderne teknologi og en systemtilgang være til stor hjælp. 

En ny rapport publiceret af DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug beskriver viden og teknologiske aspekter af bæredygtige jordbearbejdningssystemer og kommer med en række anbefalinger til, hvad der skal til for at opnå en bæredygtig udvikling af jordbruget.

Rapporten præsenterer en vision for en ny retning i udvikling af jordbruget, således at der kan produceres med minimale omkostninger til input og med så lille en påvirkning af miljøet på kort og lang sigt som muligt ved at anvende bæredygtige jordbearbejdningsstrategier.

- Vi ønsker at øge bevidstheden blandt landmænd, rådgivere, ngo’er og beslutningstagere om at passe godt på jorden og miljøet samt henlede opmærksomheden på mulighederne for teknologiske innovationer og deres anvendelse i en bæredygtig intensivering af jordbruget og ved at følge en bæredygtig dyrkningsstrategi, siger en af forfatterne til rapporten adjungeret professor Ole Green fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Steds- og tidspecifikke systemer er vejen frem

Et vigtigt princip i intelligent jordbrugsproduktion er at identificere variationer i markerne afhængigt af tid og sted og forstå, hvad der driver forskellene med henblik på at optimere markarbejdet og dyrkningen af afgrøderne.     

- Ved hjælp af moderne teknologi kan landbrugsmaskiner og -værktøjer bruges til at indsamle detaljerede og nyttig information fra markerne, f.eks. ved hjælp af sensorer. Denne information kan så anvendes til blandt andet at justere og styre maskinerne og værktøjerne på grundlag af steds- og tidsspecifikke parametre, forklarer Ole Green.  

Rapporten demonstrerer vigtigheden af en systemtilgang i planteproduktionen via vurdering af markens parathed til jordbearbejdning, håndtering af trafikken i marken samt implementering af stedsspecifikt- og sensorstyrede såning og ukrudtsbekæmpelse.

Jorden skal plejes

Ødelæggelse af dyrkningsjorden - blandt andet som følge af menneskeskabt erosion og jordpakning - er et anerkendt problem på verdensplan. Forkert dyrkningspraksis bidrager ikke alene til degradering af jorden og derved nedsatte udbytter, men også til udledning af drivhusgasser.

Kombinationen af klimaforandringer, ikke-bæredygtige jordbrugsaktiviteter og ændringer i arealanvendelse kan blandt andet føre til yderligere degradering af jorden, oversvømmelser, jordskred, ørkendannelse og tab af biodiversitet.  

- Implementering af bæredygtige dyrkningssystemer gør det muligt at adressere globale problematikker, f.eks. mere sikker vand- og fødevareforsyning, reduktion af negative miljøpåvirkninger, forebyggelse af menneskelige sundhedsproblemer som følge af jordbrugsaktiviteter og bevarelse af biodiversitet, siger Ole Green.


Yderligere oplysninger  

Download rapporten "Sustainable Soil Management", DCA rapport nr. 121, maj 2018.

Kontakt

Adjungeret professor Ole Green
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Email: olg@agrointelli.com
Telefon: 5185 4406