Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jorderosion ødelægger jorden og miljøet

Erosion af landbrugsjorden forekommer i Danmark, og kan være en trussel mod jordens kvalitet og miljøet.

27.11.2014 | Janne Hansen

Erosion af landbrugsjorden er et problem nogle steder i Danmark. Foto: Preben Olsen

Vind, vand og jordbearbejdning eroderer vores landbrugsjord. Erosion af landbrugsjorden er udbredt i Danmark og kan nedsætte jordens kvalitet og dyrkningspotentiale og true miljøet.

- Der mangler i særdeleshed undersøgelser af hvilket erosionsniveau, der kan anses for værende acceptabelt ud fra hensyn til såvel bæredygtighed som økonomi i landbruget og samfundet generelt, siger lektor Goswin Heckrath fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Han udfolder noget af den viden der er om erosion af landbrugsjorden og hvilken betydning erosion af landbrugsjorden har på Plantekongres 2015, som holdes i Herning i januar 2015.

Begrebet jorderosion bruges ofte uspecificeret, men omfatter erosion forårsaget af vind, vand og jordbearbejdning. Det er væsentligt at forstå forskellene mellem begreberne.

- En skelnen mellem erosionsformer er vigtig, da såvel årsager som skadevirkninger og behov for indsats til beskyttelse af jord og miljø vil være forskellige, pointerer Goswin Heckrath.

Vind og vand

Når vinden blæser over landbrugsjorden kan den erodere jorden. Tidligere var cirka 500.000 ha landbrugsjord udsat for vinderosion, og jordtab på mere end 10 tons jord pr. ha blev ikke anset for usædvanlige. Det er blevet meget bedre, da udbredt brug af vinterafgrøder og læhegn har mindsket risikoen for vinderosion betydeligt.

Erosion som følge af vand kan også være et problem. Den afhænger af et komplekst samspil af topografiske, klimatiske, jordtypebestemte og dyrkningsrelaterede faktorer. Undersøgelser viste, at den især forekom på marker med vintersæd og på pløjede marker.

- Cirka 25 procent af de undersøgte marker, hvor erosion forekom, havde en årlig erosionsrate over 1,5 tons pr. ha pr. år – og det er sandsynligvis underestimeret, fortæller Goswin Heckrath. Majs er blandt de mere sårbare afgrøder overfor vanderosion i forbindelse med kraftig nedbørshændelser om foråret og forsommeren – og majs er mere udbredt nu, end da undersøgelsen blev foretaget.

Erosion som følge af jordbearbejdning opstår, når et kuperet areal pløjes eller på anden måde bearbejdes intensivt. Jordbearbejdningserosion fungerer som et effektivt transportbånd, der flytter jord fra bakketoppe til lavninger inden for marken, uden at ændre meget på den midterste del af skråningerne. Jordtabet er typisk 20 tons pr. ha pr. år.

Velstruktureret jord eroderer mindre

Dyrkningsrelaterede faktorer influerer også på jordens erosion. Her er det især jordbearbejdning og plantedække, der spiller en rolle. Planterødder bidrager til jordens mekaniske styrke og er, i kombination med en begrænset forstyrrelse af jorden, grundlaget for den erosionsbeskyttende virkning af pløjefri dyrkning eller direkte såning.

Kritiske jorderosionsrater for bæredygtighed er internationalt defineret i forhold til jordbundsudvikling og ansættes til 1,4 tons pr. ha pr. år svarende til cirka 0,1 mm jord pr. år. Dette niveau overskrides lokalt mange steder i Danmark.

- På kraftigt eroderede områder medfører vand- og vinderosion tab af finkornet materiale, organisk stof og næringsstoffer. Det er til ugunst for jordstruktur, vandholdningskapacitet og miljø. På lang sigt påvirker disse forhold dyrkningspotentialet. Da jordbearbejdningserosion forekommer overalt på kuperet, dyrket jord og betyder markant omfordeling af jord, kan især denne erosionsform på lang sigt resultere i alvorlig jordforringelse, påpeger Goswin Heckrath..

Læs mere om Plantekongres 2015, som holdes 14.-15. januar 2015 i Herning.

Yderligere oplysninger: Lektor Goswin Heckrath, Institut for Agroøkologi, e-mail: goswin.heckrath@agro.au.dk, telefon: 8715 7759

DCA