Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ikke alle bøffer er lige store klimasyndere

Produktion af oksekød udleder drivhusgasser og bidrager derved til den globale opvarmning – men ikke alle bøffer er lige store bidragsydere til problemet.

Oksekød fra malkekvægproduktion er langt mere klimavenligt end oksekød fra ekstensiv kødkvægproduktion. Foto: Colourbox

Bøvs! Hver gang en ko, kalv, kvie eller tyr bøvser, udleder den en dosis metan til atmosfæren.

Metan er en drivhusgas, der er endnu mere potent end CO2 med hensyn til påvirkning af klimaet.

Men selvom bøvseriet er en naturlig del af drøvtyggernes foderomsætning, er der forskel på, hvor meget metan der udledes. Udledningen afhænger af produktionsformen, viser en opgørelse foretaget hos Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

- Der er betydelige forskelle i klimapåvirkningen for kød fra de forskellige produktionssystemer, siger lektor Lisbeth Mogensen fra Institut for Agroøkologi og en af forskerne bag analysen. Nogle af resultaterne fremgår af tabellen nederst i denne artikel.

Væsentlige forskelle mellem produktionssystemer

I opgørelsen foretog forskerne livscyklusanalyser af 13 forskellige former for produktion af oksekød opdelt i malkekvægracen Dansk Holstein og kødkvægsracerne Skotsk Højland og Limousin.

Inden for racerne var der en yderligere opdeling i produktionsformer, økologisk og konventionel samt i kalvekød (8-12 mdr.), kød fra ungkvæg (12-24 mdr.) og oksekød (>24 mdr.). Forskerne beregnede klimaaftrykket som kg CO2-ækvivalenter pr. kg produceret kød. For oksekød udgør metan typisk halvdelen af den samlede udledning, mens CO­2 og lattergas er de andre store bidrag.

For kød fra kalve og ungkvæg af malkekvægrace er klimaaftrykket kun cirka en tredjedel af det fra kødkvægskalve. På tværs af alle typer kød fra kvæg af malkerace er der kun små forskelle i klimaaftryk pr. kg kød bortset fra, at klimabelastningen af kød fra stude er betydeligt højere end fra andre typer. Over to tredjedele af den danske oksekødsproduktion stammer fra malkekvæg.

Mindst klimavenlig er produktion af oksekød baseret på kødkvæg. Det er typisk en mere ekstensiv produktion, hvor der indgår elementer af naturpleje. Denne produktion er med til at forbedre biodiversiteten, men bidrager i langt højere grad end intensiv oksekødsproduktion på stald til udledning af klimagasser. 

Forskning i klimavenlige bøvser

På Aarhus Universitet arbejder en række forskere med at reducere dyrenes udledning af metan. De tager forskellige indgangsvinkler til problemet, herunder genetik, fodring og forskellige produktionssystemer.

Træerne vokser dog ikke i himlen, forklarer seniorforsker Troels Kristensen fra Institut for Agroøkologi:

- Med disse tiltag kan man reducere udledningen af metan med 10-15 procent, men det bliver nok svært at komme ret meget længere ned. Der er stadigvæk tale om drøvtyggere, der skal fungere.

Det er især produktion af kød og andre animalske fødevarer, der udleder drivhusgasser, men alle fødevarer efterlader et klimaaftryk.


Yderligere oplysninger

Du kan se klimabelastningerne for de enkelte fødevarer på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside her. Bemærk, at tabellen viser fødevarernes klimaaftryk inklusiv alle led i fødevarekæden (produktion, forarbejdning og transport), indtil varen ligger i supermarkedet. Desuden skal man være opmærksom på, at klimaaftrykket er udtrykt per kg fødevare, og at der for de enkelte fødevarer er stor forskel på indholdet af energi, protein, vitaminer osv. per kg fødevare.

Læs også ”Bøffer fra malkekvæg er mere klimavenlige end dem fra kødkvæg - omvendt er kødkvægsbøffer gode for naturen”. Artiklen er baseret på rapporten ” Environmental impact of beef by life cycle assessment (LCA) – 13 Danish beef production systems”, som kan hentes her.

Kontakt

Seniorforsker Troels Kristensen
Institut for Agroøkologi
E-mail: troels.kristensen@agro.au.dk
Telefon: 8715 8014

Lektor Lisbeth Mogensen
Institut for Agroøkologi
E-mail: lisbeth.mogensen@agro.au.dk
Telefon: 8715 8025