Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Glyphosat er kun sjældent fundet i grundvandet

Den seneste officielle pesticidovervågning viser, at ukrudtsmidlerne glyphosat og bentazon ikke udvaskes til grundvandet. Varslingssystemet viser også, at et svampemiddel, der før i tiden blev anvendt i kartofler, fortsat påvirker grundvandets kvalitet.

Den seneste rapport vedrørende overvågning af pesticider i grundvandet er tilgængelig. Foto: Colourbox

Resultaterne fra overvågningen af pesticider fra Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til Grundvand (VAP) for perioden juli 2012 til juni 2014 er klar. VAP er et system, der undersøger om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til grundvandet, når de anvendes i landbrugsdrift i godkendte doser. VAP udføres af Aarhus Universitet, GEUS og Miljøstyrelsen.

 

Bentazon testes efter fund i den umættede zone

Ukrudtsmidlet bentazon er fra juli 2012 til juni 2014 anvendt i ærter på sand- og lerjord, vårbyg med hvidkløverudlæg, hvidkløver på lerjord og majs på sandjord. Efter anvendelsen af bentazon var der ingen fund i grundvandet på sandjorden og kun to fund under grænseværdien på den ene lerjord (Fårdrup). På den anden lerjord (Estrup) var der flere fund i en horisontal boring, men alle under grænseværdien på 0,1 ?g/l. Derimod var der hyppigt høje koncentrationer i vand udtaget fra den umættede zone (over grundvandsspejlet) på sandjorden, og i drænvand fra den ene lerjord (Estrup).

 

Resultaterne fra VAP viser, at Miljøstyrelsens regulering af bentazon i 1995 virker ved anvendelsen af bentazon på de testede afgrøder, og at bentazon ikke udvaskes til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien. 

 

Glyphosat findes i drænvand, men sjældent i grundvand

Anvendelsen af glyphosat på afgrøder før høst har vist, at glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA ofte findes i drænvand, men at de to stoffer kun sjældent findes i grundvand. Glyphosat moniteres i dag på de to lermarker Silstrup og Estrup. Glyphosat er i 1999 til 2014 fundet i fem grundvandsprøver i  koncentrationer over grænseværdien på 0,1 ?g/l, og i 77 prøver under grænseværdien, ud af mere end 2.200 analyserede grundvandsprøver, mens AMPA er fundet i 37 grundvandsprøver, hvor alle fund var under grænseværdien. 

 

Resultaterne fra VAP har ikke givet anledning til at regulere anvendelse af glyphosat. 

Svampemiddel i kartofler påvirker forsat kvaliteten af det danske grundvand

Metalaxyl-M og stoffets to nedbrydningsprodukter CGA 108906 og CGA 62826 findes fortsat i grundvandet under de to sandede VAP marker, hvor metalaxyl-M blev anvendt på kartofler i 2010. I moniteringsperioden blev særligt CGA 108906 fundet hyppigt i vandprøver fra grundvand, hvor CGA 108906 blev fundet i 75 procent af prøverne fra Tylstrup, og i 83 procent af prøverne i Jyndevad. I henholdsvis 17 procent og 26 procent af prøverne var koncentrationen over grænseværdien.

 

Stoffet blev forbudt i 2013. Som følge af de mange fund i grundvand, blev stofferne medtaget i vandværkernes BoringsKontrol i 2014, hvor de pt. er fundet i ca. 3 procent af 693 drikkevandsboringer.

Andre resultater fra årets VAP rapport

Der er i perioden juli 2012- juni 2014 undersøgt for 22 godkendte pesticider og 17 nedbrydningsprodukter. Ud af de 39 stoffer er 20 ikke fundet i grundvand, drænvand eller i vand fra den umættede zone. I perioden er inkluderet fire nye stoffer, mens ti andre stoffer er blevet anvendt på afgrøder eller marker, hvor de ikke tidligere har været testet, f.eks. bentazon i hvidkløver. 

 

Du kan læse det danske sammendrag ”Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand. Moniteringsresultater juli 2012-juni 2014” her.

Den nærmeste fremtid

Som følge af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 blev der i 2014 tilført ekstra midler til udtagning af flere vandprøver og til analyse af flere stoffer. Denne indsats fortsætter i 2016.

 

I juni 2015 blev det besluttet at etablere en ny VAP-mark. Denne mark skal anlægges i et område med et tyndt lag moræneler over kalk, hvor leret ikke er drænet. Denne marktype er ikke tidligere repræsenteret i VAP.

 

Fakta om VAP

VAP består af fem marker med almindelig landbrugsdrift, der sprøjtes med godkendte pesticider i de maksimalt tilladte doseringer. Derefter undersøges, om pesticiderne eller deres nedbrydningsprodukter trænger ned til grundvand, drænvand eller jordvand under markerne. Markerne er udvalgte, så de repræsenterer forskellige typer af geologi og klima. To marker ligger på sandaflejringer ved Tylstrup i Nordjylland og ved Jyndevad i Sønderjylland, mens tre ligger på leraflejringer ved Silstrup og Estrup i Jylland og Fårdrup på Sjælland.

 

Fra maj 1999 til juni 2014 er udvaskningsrisikoen vurderet for 51 pesticider og 52 nedbrydningsprodukter. De enkelte pesticider er undersøgt efter brug på en til fem marker og ofte på forskellige afgrøder på samme mark eller på samme afgrøder på forskellige jordtyper.

 

Mange af de testede pesticider har ikke givet anledning til ændringer i godkendelsen, men på baggrund af blandt andet resultaterne fra VAP har Miljøstyrelsen forbudt stofferne metribuzin, terbuthylazin, rimsulfuron, metalaxyl-M og bifenox.

 

I alt 17 pesticider, eller nedbrydningsprodukter fra disse, blev ikke udvasket til drænvand, mens 17 pesticider, eller nedbrydningsprodukter fra disse, gav anledning til en udvaskning til dræn (lerjord) eller sugeceller (sandjord) i den umættede zone i gennemsnitskoncentrationer over 0,1 ?g/l. De resterende pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter blev kun udvasket i ringe grad.

 

Resultaterne fra VAP for perioden 1999-2012 er beskrevet i en rapportserie udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) samt Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Den seneste rapport "Danish Pesticide Leaching Assessment Programme: Monitoring Results May 1999-June 2014", kan som tidligere rapporter downloades her.  

 

Yderligere oplysninger:

Akademisk medarbejder Preben Olsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, e-mail: preben.olsen@agro.au.dk, telefon: 8715 7731, mobil: 2173 0711

Seniorrådgiver Walter Brüsch, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, e-mail: wb@geus.dk, telefon: 9133 3589