Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Europas hvede skal beskyttes mod rust

Et europæisk forskningsprojekt vil udvikle et nyt varslingssystem til at beskytte hvede mod nye racer af rust.

Det er bydende nødvendigt at være på forkant med en hurtig og effektiv diagnosticering af nye racer af specielt gul- og sortrust i hvede, som er Europas største landbrugsafgrøde. Foto: Mogens Støvring Hovmøller.

At udvise rettidigt omhu er en fornuftig måde at agere på – også når det gælder forebyggelse af svampesygdomme i hvede. Når det gælder rust i hvede, er hurtig og sikker diagnosticering af nye racer helt afgørende, efterfulgt af undersøgelse af hvilke konsekvenser sådanne racer har for rustmodtageligheden i de mange forskellige sorter af hvede, der dyrkes i Europa. Det er hovedformålet med et nyt europæisk forskningsprojekt, RustWatch, som ledes af Aarhus Universitet med deltagelse af 24 partnere fra 13 europæiske lande.   

RustWatch, der er et fireårigt Horizon 2020-projekt, vil etablere et nyt varslingssystem, som skal forbedre beredskabet og modstandsdygtigheden over for nye racer af rust i hvede. Rust i hvede er nemlig blevet et stigende problem ikke alene i Europa, men over store dele af verden.

 - Det er bydende nødvendigt at være på forkant med en hurtig og effektiv diagnosticering af nye racer af specielt gul-  og sortrust i hvede, som er Europas største landbrugsafgrøde. I 2016 oplevede Sydeuropa de mest alvorlige epidemier af sortrust i mere end 50 år, og den europæiske bestand af gulrust i hvede er siden 2011 blevet erstattet af nye, invasive racer af ikke-europæisk oprindelse, påpeger lederen af RustWatch, professor Mogens Støvring Hovmøller fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Det giver store udfordringer for hvedeavlerne, idet sorternes modtagelighed for rust kan blive afgørende ændret fra et år til det næste. 

Varslingssystem for alle tre rusttyper

Projektet vil udvikle et system med tidlig varsling for både gul-, sort- og brunrust i hvede, der dyrkes til produktion af foder, brød og pastaprodukter, så produktionen kan være forberedt og robust overfor nye racer af hvederust. Varslingssystemet vil bestå af fælles faciliteter til diagnosticering af rust samt netværk af interessenter inden for forskning, planteforædling, sygdomskontrol og landbrugsrådgivning.

Det Globale Rustcenter ved AU Flakkebjerg, Aarhus Universitet, vil udgøre en hjørnesten i varslingssystemet, idet nye racer indsamlet i Europa kan sammenlignes med nye racer af rust fra andre steder i verden. Desuden har rustcentret ansvaret for de databaser, der håndterer de store mængder af sygdomsdata, der indsamles i projektet, og som danner grundlag for formidling af resultater til øvrige partnere og slutbrugere.   

Varslingssystemet vil være baseret på indberetninger, erfaringer og data fra interessenterne, som vil deltage i overvågning, prøveudtagning, udveksling af data samt varsling og overførsel af viden til landmænd og andre slutbrugere.

RustWatch vil udvikle nye værktøjer til diagnosticering, så det bliver muligt at identificere nye invasive rustracer hurtigt og præcist. Projektet vil også undersøge betydningen af virulens, aggressivitet og tilpasning af hvederust til et varmere klima som drivkræfter for spredning og etablering af nye rustracer i Europa.

Regionale hensyn via case studier

Det nye varslingssystem til forebyggelse og bekæmpelse af hvederust bliver afprøvet via case studier i fem regioner, nemlig Danmark, Storbritannien, Italien, Spanien og Schweiz.

Disse case studier vil bidrage til at udvikle og validere systemerne samt indsamle viden om potentielle hindringer, der kan stå i vejen for implementering af varslingssystemet. Case studierne vil også gøre det muligt at undersøge risikoen for etablering af nye invasive rustracer på regionalt niveau og foreslå IPM-baseret forebyggelse- og bekæmpelse af rust, tilpasset de agronomiske og miljømæssige forhold i den pågældende region.

- Forskningen i projektet har potentiale for et gennembrud indenfor fænotyping af resistens i værtsplanten f.eks. ved at kategorisere resistens-responser på det cellulære niveau. Denne fænotyping er vigtig for at kunne udnytte de enorme mængder af genomiske sekvensdata, som de nye forædlingsteknologier producerer, siger Mogens Støvring Hovmøller.

Der bliver mulighed for at teste effekten af nye rustracer uden for den primære vækstsæson, bl.a. ved at etablere forsøg under karantæneforhold efterår og vinter, ligesom der er indgået aftale med en forskningsinstitution i Pakistan, hvor europæiske sorter og forædlingsmateriale af hvede kan testes for rustmodtagelighed i Himalayabjergene, netop der hvor gulrustsvampen har sit center for genetisk mangfoldighed.  


Yderligere oplysninger

Fakta om RustWatch
Finansiering: Bevilget fem mio. euro fra EU's Horizon 2020-program
Partnere: 12 universiteter og forskningsinstitutioner, 5 rådgivningsvirksomheder og 7 SMV fra 13 forskellige lande, herunder Aarhus Universitet, Landbrug & Fødevarer, Nordic Seed A/S og Tystoftefonden fra Danmark

Tidshorisont: Fire år (maj 2018-april 2022)

Projektledelse: Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet

Projektets officielle indvielse finder sted i København den 7.-8. juni 2018.

Kontakt 
Professor Mogens Støvring Hovmøller
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Email: mogens.hovmoller@agro.au.dk
Telefon: 8715 8129
Mobil: 2228 3361