Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Danmarks forbrug af palmeolie og sojabønner kan belaste miljøet

En ny rapport fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug giver et overblik over de generelle miljø- og naturmæssige konsekvenser ved produktion af soja og palmeolie, som Danmark importerer store mængder af.

Palmeolieplantager påvirker regnskoven og miljøet. Foto: Colourbox

Der er et stadigt pres på at inddrage naturarealer, herunder regnskove i Sydamerika og Sydøstasien, til oliepalmeplantager og sojabønnemarker. Produktionen af palmeolie og soja er ikke alene dårligt nyt for regnskovene. Den kan også være skadelig for miljøet og lokalbefolkningens sundhed.

 

Også Danmark er afhængig af denne produktion. Vi importerer betydelige mængder soja og palmeolieprodukter, der er produceret under vilkår, som ikke er godkendt i EU.

 

På denne baggrund har Fødevareministeriet bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet om at skabe et overblik over de generelle miljø- og naturmæssige konsekvenser af produktionen og de vigtigste certificeringsordninger.

 

Det har resulteret i rapporten ”Soja og palmeolie. Certificeringsordninger til dokumentation af bæredygtighed i forbindelse med produktion”.

 

- Der er en række dokumenterede negative miljø- og sundhedsmæssige effekter forbundet med den stadig stigende dyrkning af soja og palmeolietræer i henholdsvis Sydamerika og Sydøstasien, hvorfra Danmark importerer betydelige mængder. Det drejer sig især om pesticidanvendelse og inddragelse af skov og andre naturarealer til dyrkningen, hedder det i rapporten.

 

Den gode nyhed er, at der findes en række certificeringsordninger, der sigter på at sikre en mere forsvarlig omgang med pesticider. Ordningerne sikrer dog ikke mod anvendelse af genmodificerede afgrøder.

 

Risici ved dyrkning af soja og oliepalmer

I rapporten ser forskerne fra Aarhus Universitet på produktionen af sojabønner og palmeolie hver for sig.

 

Soja er et af verdens vigtigste foderstoffer. Med verdens stigende forbrug af kød stiger efterspørgslen på soja til husdyrfoder tilsvarende. Danmark bruger omkring 1,5 millioner tons soja til husdyrfoder om året, hvoraf hovedparten importeres fra Argentina og Brasilien. Det svarer til, at vi lægger beslag på et område på størrelse med Sjælland til dyrkning af sojabønner. 

 

Rapporten beskriver, hvordan dyrkningen af sojabønner i Argentina og Brasilien anvender store mængder pesticider, herunder flere, der er forbudt i EU. Derudover dyrkes store dele af arealet med genmodificerede sojabønner.

 

Den stigende produktion af sojabønner inddrager også et stigende areal af naturområder og ekstensivt dyrkede områder og fører til større udledning af næringsstoffer til miljøet. Biodiversiteten og de naturlige habitater forringes og formindskes.

 

Det er ikke alene naturen, den intensive dyrkning af sojabønner går ud over. Også landbefolkningen bliver ramt. Det store forbrug af pesticider betyder i nogle tilfælde en direkte negativ effektiv på befolkningens sundhed.

 

Produktionen af palmeolie giver også problemer. Det væsentligste miljøproblem ved produktionen af palmeolie i Sydøstasien er inddragelse af naturarealer til oliepalmeplantager, som udgør en kritisk trussel for mange truede arter, da deres levesteder forsvinder.

 

Derudover kan der være miljøproblemer forbundet med brug af giftstoffer i produktionen, luftforurening ved afbrænding af skov, jorderosion og kraftig sedimentering til floder og vandløb samt udledning af spildevand fra palmeoliemøllerne.

 

Certificeringsordninger hjælper

Flere ordninger er med til at fremme bæredygtige produktioner, for eksempel økologisk certificering og Fair Trade. Af specifikke ordninger forbundet med henholdsvis soja og oliepalme findes Round Table on Responsible Soy Association (RTRS) og Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO). I rapporten beskrives nærmere, hvad de to specifikke ordninger omfatter.

 

Generelt vurderer forskerne bag rapporten, at RTRS og RSPO gennemføres efter internationale retningslinjer for certificering og at de produktionsmetoder, der ligger til grund for certificeringen, reducerer de negative miljø- og sundhedsmæssige effekter ved produktion af soja og palmeolie. Dog er brugen af pesticider og genmodificerede afgrøder tilladt i ordningerne i modsætning til økologisk certificeret produktion.    

 

Rapporten blev finansieret via midler fra Fødevareministeriet.

 

Rapporten ”Soja og palmeolie. Certificeringsordninger til dokumentation af bæredygtighed i forbindelse med produktion, DCA rapport nr. 20, marts 2013 kan hentes her.

 

Yderligere oplysninger: Sektionsleder John E. Hermansen, Institut for Agroøkologi, e-mail: john.hermansen@agrsci.dk, telefon: 8715 8017, mobil: 29629538