Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Danmark kan tredoble biomasseproduktionen og forbedre miljøet

Industrien er interesseret i at etablere en bioraffinaderisektor i Danmark, som kan erstatte oliebaserede produkter med grønne materialer, kemikalier, energi og brændstof. Men det kræver mere biomasse, end vi producerer i dag. Forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet offentliggør i dag en omfattende rapport, der viser, hvordan vi kan øge biomasseproduktionen med over 200 procent og samtidig forbedre miljøet.

En rapport fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet viser, at produktionen af biomasse kan øges med 200 procent og forbedre miljøet. Foto: AU

Rapporten kaldet '10 millioner tons-planen', viser, hvordan vi kan øge den danske produktion af biomasse fra land- og skovbrug med 10 millioner tons årligt, uden at det går ud over den nuværende foder- og fødevareproduktion.

Planen viser samtidig, hvordan vi kan reducere miljøbelastningen markant i forhold til i dag:

- Det lyder for godt til at være sandt. Men det er helt realistisk. Ved at sætte ind på en række områder kan vi i praksis fordoble planteproduktionen og forbedre udnyttelsen af eksisterende ressourcer, så der både er nok til fødevare- og foderproduktionen samtidig med, at vi kan producere 10 millioner tons ekstra biomasse i 2020, siger seniorrådgiver på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Morten Gylling.

Rapporten rummer en række konkrete delelementer, som tilsammen giver en løsningsmodel for, hvordan vi med bæredygtig biologi og teknologi i 2020 kan producere 10 millioner ekstra tons biomasse om året - uden at inddrage mere landbrugsjord:

- En af løsningerne er at fordoble afgrødeproduktionen per hektar i udvalgte områder. Det kan gøres ved at lægge om til dyrkningssystemer med længere vækstsæson, der udnytter mere af solindstrålingen med forædlede, flerårige afgrøder og mellemafgrøder. Så er der nok til både foder- og fødevareproduktion og biomasse til produktion af en række miljøvenlige produkter, understreger seniorforsker ved Aarhus Universitet, Uffe Jørgensen.

Muligt at etablere bioraffinaderisektor
Den øgede biomasseproduktion gør det muligt at etablere en raffinaderisektor i Danmark – en sektor, der er afgørende for at skabe grøn vækstøkonomi i Danmark:

- En kommende, dansk bioraffinaderisektor kan skabe omkring 20.000 jobs inden for produktion og industri, primært i provinsen, siger professor Claus Felby fra Københavns Universitet og tilføjer:

- 10 millioner tons biomasse svarer faktisk til 20 procent af vores nuværende naturgasforbrug og 30- 50 procent af vores benzin og dieselforbrug. Dertil kommer en betydelig produktion af foderprotein, som i stort omfang kan erstatte vores nuværende import fra bl.a. Sydamerika, siger professor Claus Felby fra Københavns Universitet.

Biomassesatsning giver miljøforbedringer
Rapportens resultater viser også, at vandmiljøet vil blive forbedret med en satsning på biomasse. Tabet af kvælstof fra landbrugets marker kan reduceres med over 20.000 tons:

- En biomassesatsning alene kan bidrage med den manglende målopfyldelse i EU's Vandrammedirektiv, som er en af de vigtigste opgaver for Natur og Landbrugskommissionen lige nu. Det er bl.a. ved at udnytte husdyrgødningen bedre, at vi kan reducere nitratudvaskningen markant, understreger Morten Gylling.

Også biodiversiteten i Danmark kan blive styrket:

- Vi kan skabe øget biodiversitet ved at høste ca. 70.000 ha engarealer, så de ikke gror til i brændenælder og pil som følge af næringsstofbelastning. En anden mulighed er at øge arealet af urørt skov med 47.000 ha. Samtidig kan man fjerne biomasse og næringsstoffer fra ca. 7.000 ha vejrabatter for øget floradiversitet, supplerer seniorforsker Uffe Jørgensen.

For at realisere biomassesatsningen er det nødvendigt med en massiv investering i forskning og udvikling i de kommende år, særligt inden for land- og skovbrug, men også inden for biologisk og kemisk konvertering af biomasse.

Projektet er del af den samarbejdsaftale, som Københavns Universitet, Aarhus Universitet og DONG Energy indgik i december 2011, der skal være med til at lancere konkrete initiativer inden for forskning og uddannelse i grøn energi.

Fakta: Rapportens løsningsforslag

Vi kan producere 10 millioner tons ekstra biomasse frem til 2020 inden for rammerne af vores allerede eksisterende land- og skovbrug uden at det påvirker foder- eller fødevareproduktionen. Samtidig kan vi halvere miljøpåvirkningen og øge biodiversiteten i Danmark. Dette er blandt andet muligt fordi:

  • Vi kan øge halmopsamlingen fra markerne med 15 procent gennem let optimering af landmændenes høstudstyr.
  • Vi kan fordoble afgrøde-produktionen per hektar ved at lægge om til dyrkningssystemer med længere vækstsæsonen i form af flerårige afgrøder som pil eller græs samt mellemafgrøder.
  • Vi kan reducere nitratudvaskningen fra landbruget markant ved at omlægge til mere miljøvenlige dyrkningssystemer som flerårige afgrøder, flere efterafgrøder og øget skovrejsning.
  • Vi kan øge væksten i skovene gennem forædling og øget anvendelse af hurtigtvoksende træarter.
  • Vi kan høste biomasse fra ca. 70.000 ha engarealer, og samtidig skabe øget biodiversitet ved at de ikke gror til i brændenælder og pil. Samtidig kan man fjerne biomasse og næringsstoffer fra ca. 7.000 ha vejrabatter for øget floradiversitet
  • Andre tiltag er bedre udnyttelse af gylle fra den animalske produktion, nye kornsorter som giver mere halmudbytte uden at reducere udbyttet af kerner, øget mobilisering af biomasse fra skovene samt en udvidelse af skovarealet og høst af græs på engarealer.

En realisering af løsningsforslaget vil kræve en massiv investering i forskning og udvikling i de kommende år, særligt inden for land- og skovbrug, men også inden for biologisk og kemisk konvertering af biomasse.

Læs mere - "Vi kan øge udbyttet af biomasse" og "Vi kan slå flere fluer med et smæk: både mere biomasse og bedre miljø".

Fakta: 10 millioner tons-planen

Ønsket om at skabe bæredygtige løsninger inden for energisektoren har fået forskere på Københavns Universitet, Aarhus Universitet og forsknings- og udviklingsmedarbejdere fra DONG Energy til at indgå en samarbejdsaftale, der vil starte konkrete initiativer inden for forskning og uddannelse i grøn energi.

En vigtig del af samarbejdet er en undersøgelse af, hvordan vi kan producere yderligere biomasse i forhold til i dag uden at det går ud over fødevareproduktionen, foderproduktionen eller miljøet.

Undersøgelsen er nu offentliggjort under titlen ”10 millioner tons-planen” og viser, at det kan lade sig gøre gennem en samlet satsning på bæredygtig teknologi og biologi.

Rapporten beskriver også effekterne af at etablere en dansk bioraffinaderisektor. Initiativet understøtter BioRefining Alliance, som samler relevante aktører og leverandører inden for bioraffinering og produktion af biomasse, og som arbejder for at styrke Danmarks position i hele værdikæden fra bæredygtig udnyttelse af bioressourcen til biobaserede produkter.

Som en del af samarbejdsaftalen er seniorrådgiver Morten Gylling udpeget som kontaktperson fra Københavns Universitet og forsknings- og udviklingschef Charles Nielsen er udpeget som kontaktperson for DONG Energy.

Link til 10 millioner tons-planen.

Link til baggrundsnotaterne for rapporten.

Er række af ovenstående problemstillinger drøftes ved en temadag om dyrkning af grøn energi 5. september på AU Foulum. Se mere om arrangementet.

Yderligere oplysninger:  

Seniorrådgiver Morten Gylling, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, telefon: 2724 3484

Seniorforsker Uffe Jorgensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, telefon: 2133 7831, e-mail: uffe.jorgensen@agrsci.dk

Professor Claus Felby, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, telefon: 4089 8932