Om DCA

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er rammen om samarbejdet mellem forskningsmiljøerne på jordbrugs- og fødevareområdet på Aarhus Universitet. Centret understøttes af en mindre centerenhed, der bl.a. koordinerer universitetets aftale med Miljø- og Fødevareministeriet om levering af forskningsbaseret myndighedsbetjening på fødevare- og jordsbrugsområdet.


Det er ofte kompliceret at træffe beslutninger om ny lovgivning og samfundsmæssige tiltag. Store mængder af viden indgår i beslutningsgrundlaget, og der kommer hele tiden nye teknologier, som det kan være vanskeligt at få overblik over. Myndighederne har mulighed for at få den nyeste og bedste viden via forskningsbaseret myndighedsbetjening. Ideen er, at forskere, som arbejder på et relevant område, samler og perspektiverer viden i forhold til et givet spørgsmål.

Aarhus Universitet er blandt verdens førende på fødevare- og jordbrugsområdet, og Miljø- og Fødevareministeriet har indgået en aftale med universitetet om at udføre forskningsbaseret myndighedsbetjening på det felt. For at sikre samarbejdet mellem forskningsmiljøerne på jordbrugs- og fødevareområdet har Aarhus Universitet etableret DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Centret er ramme for samarbejdet, og det understøttes af en mindre centerenhed, som bl.a. koordinerer myndighedsbetjeningen. 

Forskere ved institutter, der er en del af DCA, udfører rådgivningsopgaver, som spænder fra korte notater til større evalueringer, udredninger og vidensynteser. Aftalen bygger på armslængdeprincippet, hvor DCA’s rådgivning alene baserer sig på forskernes faglige bidrag, mens politiske og administrative hensyn og afvejninger foretages af myndighederne efterfølgende.

Herudover har DCA en initiativpligt, som forpligter universitetet til løbende at vurdere, hvilke områder der kan blive aktuelle for myndighedsrådgivningen. Et resultat af disse vurderinger kan være igangsætning af forskningsopgaver på områder, hvor det vurderes, at der vil blive behov for yderligere eller ny viden.

DCA benytter sig i denne sammenhæng af et rådgivningspanel, der har til opgave at rådgive om den overordnede vision og strategi, herunder forskningens relevans i forhold til samfundets fremtidige rådgivningsbehov. I det rådgivende panel sidder repræsentanter fra bl.a. Fødevarestyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, SEGES, Danish Crown, Økologisk Landsforening, Arla Foods, COOP, Dansk Industri og Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere om DCAs strategi

Samarbejde får indsatsen til at vokse

Jordbrugs- og fødevareforskningen ved Aarhus Universitet har et samlet omfang på cirka 718 mio. kr. årligt. Forskningen finansieres via forskellige kilder, hvor DCA’s kontrakt med Miljø- og Fødevareministeriet udgør en grundsøjle. I 2015 modtog DCA 276,9 mio. kr. til dækning af den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

Med bevillingen fra Miljø- og Fødevareministeret er det muligt for DCA at tiltrække og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med organisationer og virksomheder. Dette samarbejde er sammen med bevillinger fra nationale fonde og forskningsprogrammer hovedårsagen til, at den samlede forsknings- og udviklingsindsats på jordbrugs- og fødevareområdet voksede til over 700 mio. kr. i 2015.

DCA indgår også i et stort antal internationale forskningssamarbejder både på EU-niveau, i nordisk regi og i større globale forskningskonsortier. Den internationale finansiering sikrer øget forskningsaktivitet og er således med at til at sikre, at DCA kan levere forskningsbaseret myndighedsbetjening på højeste niveau.

Opbygning af DCA

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er en samlet betegnelse for de af Aarhus Universitets institutter, der har aktiviteter med relation til udviklingen af jordbrugs- og fødevareområdet.

Disse institutter tæller

Aktiviteterne i DCA understøttes desuden af en mindre centerenhed.