Ressourceeffektivitet

Ressourceeffektivitet

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes behov for at kunne fremme ressourceeffektiviteten i hele produktionsprocessen og forsyningskæden, herunder dokumentere kritiske punkter i den enkelte proces eller led i forsyningskæden med optimeringspotentiale.


Forskning - opgaver

 • ringsstof udnyttelse: Videnopbygning om og dokumentation af effektiv og bæredygtig næringsstofudnyttelse i husdyrproduktionen, herunder i økologisk produktion.

 • Balanceregnskaber for næringsstoffer: Videnopbygning om balanceregnskaber for næringsstoffer, klimapåvirkning på nationalt, regionalt og bedriftsniveau, forskellige bedriftstyper og produktions- grene, herunder metoder og grundlag for fastsættelse af de enkelte balanceposter.

  Videnopbygning om metoder, herunder LCA-metoder, til og dokumentation af bæredygtig anvendelse af naturressourcer i produkter og produktionsgrene. 

 • Anvendelse af restprodukter til foder: Videnopbygning om anvendelse af restprodukter og biprodukter fra diverse fødevare- og non-food industrier til husdyrfoder.

 • Madspild i fødevarekæder: Videnopbygning om madspild i fødevarekæder samt muligheder og teknologier til forebyggelse eller alternativ, intelligent udnyttelse heraf.

 • Alternative virkemidler: Videnopbygning om anvendelse af alternative virkemidler, herunder markeds-og/eller partnerskabsbaseret fremme af ressourceeffektivitet.

Myndighedsbetjening - opgaver

 • Balanceregnskaber: Udarbejdelse af ressource- (næringsstoffer, vand og energi) og klimagasbalancer på nationalt, regionalt og bedriftsniveau for forskellige bedriftstyper og produktionsgrene samt kortlægning og vurdering af potentialer og barrierer for anvendelse af balanceregnskaber i praksis.

 • Økologisk gødning: Kortlægning af de vegetabilske og animalske bi- og spildprodukter, som økologireglerne tillader anvendt som gødning eller jordforbedringsmidler - herunder tilgængeligheden af husdyrgødning.

 • Genanvendelsesprocesser for næringsstoffer: Risikovurdering samt cost/benefit analyser af genanvendelsesprocesser f.eks. for fosfor og kvælstof.

 • Certificering samt miljø og klimaaftryk: Dokumentation og vurdering af individuelle fødevarer og non-food produkter, produktionsprocesser samt ressourcer og bedriftstypers miljø- og klimamæssige aftryk for forskellige bedriftstyper og produktionsformer.

 • Ressourceoptimering i den økologiske værdikæde: Rådgivning om potentielle og operationelle forbedringer i f.eks. forarbejdning og transport af økologiske fødevarer, der kan bidrage til at mindske energi- og ressourceforbrug, luft- og vandforurening.

 • Økologisk kontra konventionel produktion: Opstilling af et paradigme med faktuelle oplysninger om økologiens bidrag til miljø, klima, natur, biodiversitet, sundhed og dyrevelfærd contra ikke økologisk inden for driftsgrenene kvægavl, svineproduktion, fjerkræproduktion, planteproduktion, frugtavl og grønsagsproduktion. Der foretages en årlig opdatering i forhold til ny viden på området.

 • Ressourceeffektive virkemidler: Analyser, rådgivning og vurdering af effekt og omkostningseffektivitet af ressourceeffektiviserende virkemidler.

Kontakt

Temakoordinator: John E. Hermansen